§ 127 Nokian kaupungin ja Tredun välinen tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen kuntakohtainen erillissopimus lukuvuodelle 2024-2025

Lataa  Kuuntele 

TRE:2630/12.01.01/2024

Päätöspäivämäärä

15.5.2024

Päätöksen tekijä

Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Marita Hietanen, puh. 050 395 8925, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johtaja, ammatillinen koulutus Kirsi Viskari, puh. 0400 376 420, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Nokian kaupungin sivistyslautakunta on hyväksynyt 8.6.2022 Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen yhteistyösopimuksen Tampereen kaupungin / Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa. Sivistyslautakunnan päätös on saanut lainvoiman ja yhteistyösopimus on allekirjoitettu.

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) yhteistyösopimuksen kohdassa 3.2 Perusopetuksen arvosanojen korottamisen hankinta todetaan seuraavaa: ”…Sen opetuksen osalta, mitä Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ei järjestä itse tai hanki muulta taholta, Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto Tredu hankkii Perustaitojen vahvistaminen -koulutuksen osassa perusopetuksen arvosanojen korottamiseen tarvittavaa opetusta ja opintosuoritusten arviointia maksullisena palvelutoimintana Nokian kaupungilta vuosittain vahvistettavan kuntakohtaisen erillissopimuksen mukaisesti.”

Liitteenä oleva sopimus on yhteistyösopimuksen kohdan 3.2 mukainen kuntakohtainen erillissopimus. Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Erillissopimuksella sopimusosapuolet sopivat perusopetuksen arvosanojen korottamiseen liittyvästä yhteistyöstä lukuvuodelle 2024-2025. Tredun ja Nokian kaupungin paikallinen yhteyshenkilö sopivat tarkemmin yhteistyön käytänteistä. 

Sopimuksessa on kuvattu perustaitojen vahvistaminen -koulutuksen osan tavoite ja keskeiset käytännöt, perusopetuksen arvosanojen korottamiseen liittyvistä käytännöistä sopiminen sekä hinnoitteluperusteet ja laskutus. Sopimuksessa todetaan, että Tredu hankkii Nokian kaupungin perusopetukselta arviointityön maksullisena palvelutoimintana. Lukuvuonna 2024-2025 Tredu maksaa 60 euroa (alv 0 %) korvausta jokaisesta oppiaineen arvioinnista.

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen yhteistyösopimuksen kohdassa 4. Sopimuksen seuranta on sovittu, että tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen toteutumista seurataan kahdesti vuodessa yhteistoimintasopimuksen mukaisessa Nokian kaupungin ja Tredun kuntatapaamisessa. Lisäksi koulutuksen toteutumisesta ja tarjonnasta neuvotellaan Nokian kaupungin sivistystoimen ja Tredun kesken vähintään lukuvuosittain. Tredun koulutuspäällikkö kutsuu tapaamiset koolle.

Arviointityön menot suoritetaan kustannuspaikalta 134485, sisäinen tilaus 28554.

Johtajan, ammatillinen koulutus päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 20.2.2024 § 19 Elinvoiman palvelualueen toimintasääntö (Toimintasäännön liite: Yleishallinto 1.3.2024 alkaen).

Hallintosäännön 147 §:n mukaan viranhaltija tai hänen määräämänsä allekirjoittaa päätökset, sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat päättämissään asioissa.

Päätös

Hyväksytään liitteenä oleva Tampereen kaupungin, Tampereen seudun ammattiopisto Tredun (Y-tunnus: 0211675-2) ja Nokian kaupungin (Y-tunnus: 0205717-4) välinen tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen yhteistyösopimusta täydentävä kuntakohtainen erillissopimus lukuvuodelle 2024-2025.

Sopimus tulee voimaan, kun sitä koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman ja sopimus on allekirjoitettu. Sopimusta sovelletaan 1.8.2024 alkaen.  

Sopimus on määräaikainen ja se on voimassa vähintään 31.7.2025 asti, mutta enintään siihen saakka, kunnes sopimusosapuolet sopivat lukuvuotta 2025-2026 koskevasta tätä sopimusta vastaavasta erillissopimuksesta.

Allekirjoitus

Johtaja Kirsi Viskari

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.