§ 78 Palveluverkkojohtajan viran täyttäminen Tampereen seudun ammattiopistossa

Lataa  Kuuntele 

TRE:581/01.02.01/2024

Päätöspäivämäärä

28.3.2024

Päätöksen tekijä

Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintopalvelujohtaja Kristiina Karppi, puh. 040 865 2520, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johtaja, ammatillinen koulutus, Kirsi Viskari, puh. 040 037 6420, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunta on 17.1.2024 § 9 perustanut palveluverkkojohtajan viran. Palveluverkkojohtaja toimii vastuualueensa strategisena johtajana ja vastaa Tredun toimitilojen ja oppimisympäristöjen sekä rakennettuun ympäristöön ja tietojärjestelmiin liittyvien laitteiden, järjestelmien ja palvelujen kehittämisestä sekä oppilaitoksen toiminnan varmistamisesta ja turvallisuudesta.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävässä edellytetään vahvaa kokemusta johtamis- ja esihenkilötyöstä sekä näyttöjä kehittämistoimenpiteiden tai projektien ja verkostotyöskentelyn tuloksellisesta johtamisesta. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Palveluverkkojohtajan virka oli haettavana 26.1. - 11.2.2024 välisen ajan Ilmoituskanavina olivat Työmarkkinatori, Duunitori, Sosiaalinen media, Aamulehti ja Helsingin sanomat. Tehtävää haki määräajassa yhdeksäntoista (19) henkilöä, joista kuusitoista (16) täytti kelpoisuusehdot.

Tampereen seudun ammattiopiston johtaja, hallintopalvelujohtaja, henkilöstöpäällikkö ja hr-asiantuntija haastattelivat seitsemän (7) hakijaa, joista kolme hakijaa eteni soveltuvuusarviointeihin. Soveltuvuusarvioinnin jälkeen haastateltiin toisen kerran kaksi parhaiten menestynyttä hakijaa. Jälkimmäisellä haastattelukierroksella haastattelijana toimi lisäksi henkilöstöpäällikkö konsernihallinnosta elinvoiman palvelualueen esikunnasta.

Kun otetaan huomioon koulutukseen ja kokemukseen liittyvien asioiden lisäksi laadittu arvio soveltuvuudesta tehtävään sekä haastattelussa saatu vaikutelma, on yhteiskuntatieteiden maisteri Jari Sisso soveltuvin ammatillisen koulutuksen palveluverkkojohtajan virkaan.

Tiedot palvelussuhteen alkaessa:

Toimintayksikkö: Tampereen seudun ammattiopisto
Tehtävänimike: Palveluverkkojohtaja
Kustannuspaikka: 134689
Esihenkilö: johtaja, ammatillinen koulutus
Palvelussuhteen laji: virka
Sopimus: KVTES
Hinnoittelu: KVTES, hinnoittelemattomat, pr1
Asema: itsenäinen
Esihenkilöasema: Kyllä
Työaika: KVTES, toimistotyöaika
Kokonaistyöaika: 100 %

Virkasuhteessa noudatetaan edellä mainittua kunnallista virkaehtosopimusta. Muun muassa säännöllinen työaika, vuosiloma ja irtisanomisaika määräytyvät sovellettavan virkaehtosopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Henkilö on velvollinen suorittamaan virkaehtosopimuksen mukaista varallaoloa ja päivystystä tarpeen niin vaatiessa.

Viranhaltija on määrättäessä velvollinen työskentelemään myös muissa työnantajan organisaatioon kuuluvissa toimipaikoissa. Viranhoitopaikka voi muuttua virkasuhteen aikana ja siitä määrääminen kuuluu työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin.

Palkka maksetaan kerran kuukaudessa. Virkasuhteen päättyessä palkka ja muut suoritukset maksetaan normaaleina palkanmaksupäivinä kuitenkin virkasuhteen päättymistä seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä. Verkkopalkkalaskelma on Tampereen kaupungin ensisijainen palkkalaskelman toimitustapa.

Henkilö on merkitty henkilöstöhallinnon henkilörekisteriin. Rekisteriä koskeva tietosuojaseloste sekä tiedote rekisteröidyn oikeuksista ovat nähtävissä Tampereen kaupungin internet-sivuilla.

Laissa kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 2. luvun 7 §:ssä määrätään terveydentilaa koskevan selvityksen antamisesta ja 8 §:ssä määrätään koeajasta.

 

Päätös

Yhteiskuntatieteiden maisteri Jari Sisso otetaan Tampereen seudun ammattiopiston palveluverkkojohtajan vakituiseen virkaan kuuden (6) kuukauden koeajalla. Virkasuhde alkaa 3.6.2024 alkaen. (Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta, 2 luku 8 §)

Valinta on ehdollinen. Valitun tulee 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan toimittaa lausunto terveydentilan tarkastuksesta uhalla, että valintapäätös todetaan rauenneeksi. (Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta, 2 luku, 7 §)

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassa pidettävät ja henkilötietoja sisältävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Johtaja Kirsi Viskari

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.