§ 125 Sopimus yrityskoordinaattoripalveluiden kustannusten jakamisesta Tredun ja Nokian kaupungin välillä

Lataa  Kuuntele 

TRE:2645/02.02.01/2024

Päätöspäivämäärä

15.5.2024

Päätöksen tekijä

Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Yrityskoordinaattori Sami Hasila, puh. 050 441 8819, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja suunnittelupäällikkö Johanna Järvensivu, puh. 040 517 0316, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johtaja, ammatillinen koulutus Kirsi Viskari, puh. 0400 376 420, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunta on kokouksessaan 13.11.2019 § 13 hyväksynyt Tampereen kaupungin / Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ja yhteistoiminta-alueen kuntien väliset osaamisen kehittämisen kumppanuussopimukset. Kumppanuussopimusten tavoitteena on muun muassa yrityskoordinaattoripalvelujen kehittäminen yhteistyössä. 

Kumppanuussopimukseen liittyen on Nokian kanssa laadittu uusi kuntakohtainen sopimus yrityskoordinaattoripalveluista ja palvelujen kustannusten jakamisesta. Nykyinen sopimus on voimassa kuluvan vuoden loppuun asti. Liitteenä on uusi päivitetty toistaiseksi voimassa oleva sopimus kustannusten jakamisesta. 

Johtajan, ammatillinen koulutus päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 20.2.2024 § 19 Elinvoiman palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Yleishallinto 1.3.2024 alkaen.)

Hallintosäännön 147 §:n mukaan viranhaltija tai hänen määräämänsä allekirjoittaa päätökset, sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat päättämissään asioissa.

Päätös

Hyväksytään liitteenä oleva Tampereen kaupungin / Tampereen seudun ammattiopisto Tredun (Y-tunnus: 0211675-2) ja Nokian kaupungin (Y-tunnus: 0205717-4) välinen sopimus yrityskoordinaattoripalveluiden kustannusten jakamisesta Tredun ja Nokian välillä.

Sopimus on voimassa 1.1.2025 alkaen toistaiseksi. Sopimus sitoo Tredua lopullisesti kuitenkin vasta, kun Tampereen kaupungin sopimusta koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Allekirjoitus

Johtaja Kirsi Viskari

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.