§ 130 Taitaja2024-ammattitaitokilpailun pääyhteistyökumppanisopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2595/12.02.02/2024

Päätöspäivämäärä

15.5.2024

Päätöksen tekijä

Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Kilpailupäällikkö Katja Aaltonen, puh. 040 726 5209, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johtaja, ammatillinen koulutus Kirsi Viskari, puh. 0400 376 420,  etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Suomalaisen ammatillisen koulutuksen ja -​osaamisen edistämiseksi järjestetään vuosittain kansallinen Taitaja-​kilpailu. Kilpailu järjestetään joka vuosi vaihtuvalla paikkakunnalla ja sen järjestämisestä vastaa paikallinen koulutuksenjärjestäjä yhteistyökumppaneineen. Taitaja2024-tapahtuma järjestetään 20.5. - 23.5.2024 Kuopiossa. 

Liitteenä olevalla sopimuksella sovitaan Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ja Savon koulutuskuntayhtymä Sakkyn välisestä yhteistyöstä sekä Tredun näkyvyydestä Taitaja2024-tapahtumassa ja siihen liittyvässä viestinnässä.

Sopimus koskee seuraavia kilpailulajeja Taitaja2024-tapahtumassa:

 • 102 Autokorinkorjaus
 • 104 Kuljetuslogistiikka
 • 202 Mediatekniikka
 • 203 Mediasuunnittelu
 • 205 Tietokoneet ja -verkot
 • 314 Turvapalvelu
 • 405 Putkiasennus
 • 504 Tarjoilija
 • 602 Elektroniikka ja robotiikka
 • 604 Laborantti
 • P2 Kiinteistönhoito

 

Yhteistyösopimus sisältää kolmentoista (13) tuomarin työpanoksen.

Yhteistyösopimuksen kokonaisarvo on 19 000 euroa (alv 0 %), ja se korvataan näkyvyytenä tapahtumassa ja siihen liittyvässä viestinnässä. 

Johtajan,​ ammatillinen koulutus päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 20.2.2024 § 19 Elinvoiman palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Yleishallinto 1.3.2024 alkaen.) 

Hallintosäännön 147 §:n mukaan viranhaltija tai hänen määräämänsä allekirjoittaa päätökset, sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat päättämissään asioissa.

Päätös

Hyväksytään liitteenä oleva Tampereen kaupungin,​ Tampereen seudun ammattiopisto Tredun (y-​tunnus 0211675-2) ja Savon koulutuskuntayhtymä Sakkyn (y-​tunnus 1852679-9) välinen Taitaja2024-ammattitaitokilpailua koskeva yhteistyösopimus.

Sopimus astuu voimaan sähköisten allekirjoitusten myötä ja on voimassa 31.5.2024 saakka.

 

Allekirjoitus

Johtaja Kirsi Viskari

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.