§ 31 Tampereen kaupungin ja Parasta Lapsille ry:n Näe Hyvä Mussa- toiminnan yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2913/12.05.00/2023

Päätöspäivämäärä

28.3.2024

Päätöksen tekijä

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Ohjelmapäällikkö Mika Vuori, p. 040 806 3132, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johtaja Lauri Savisaari, p. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin sivistyspalvelujen ja Parasta Lapsille ry:n (Y- tunnus 0201826–3) yhteistyösopimuksen tarkoituksena on sopia rahoituksella tehtävästä yhteistyöstä.

Sopimuksen kohteena on Stea Ak -avusteinen Näe hyvä mussa -toiminta perheille, jotka ovat kriisiytymisuhassa tai joiden lapsilla on sosiaalisia vaikeuksia. Toiminnassa lapsi osallistuu lukukauden aikana viikonloppuisin leiritoimintaan, jonka jälkeen arvioidaan osallistumisen jatkotarve. Toiminnassa mahdollistetaan lapselle mukavan tekemisen ohella vuorovaikutuksen ja lapsen minäkuvan vahvistaminen.

Parasta Lapsille ry vastaanottaa perheiden hakemukset suoraan sekä kartoittaa yhteistyössä suosittelevan tahon kanssa, että toimintaan hakeutuvat lapset sopivat viikonlopputoimintaan ja täyttävät valintakriteerit. Lasta voi suositella toimintaan esimerkiksi opettaja, koulukuraattori, kouluvalmentaja tai vastaava.
Parasta Lapsille ry tekee lopulliset lapsivalinnat. Leirijohtaja on yhteydessä suosittelevaan tahoon ja perheisiin ennen toimintaa, toiminnan aikana, sekä toiminnan loputtua sovituilla tavoilla.

Toiminta sisältää:

  • Kevät- ja syyslukukaudella 5 lasten leiriperiodia viikonloppuina (pe-su) leirikeskuksessa 3 tai 4 viikon välein (yhteensä 10 leiriperiodia/ viikonloppua vuodessa).
  • aloitus- ja päätöstapaamiset (vanhemmat mukana).

Palvelu toteutetaan 20–25 lapselle lukukauden aikana. Toiminta maksaa 120 €/lapsi per viikonloppu ja minimiveloitus on aina 20 lapsesta/viikonloppu. Vuosittain laskutettava minimiveloitus kaupungilta on 48 000 euroa ja laskutettava enimmäismäärä 60 000 euroa. Veloitettava toiminta sisältää lasten kuljetuksen leiripaikalle, täysihoidon, ohjelman ja tapaturmavakuutuksen. Tampereen kaupunki sitoutuu edellä olevalla summalla maksamaan lapsen leiriperiodin maksun, jolloin toiminta on maksutonta perheelle.

Sopimus tulee voimaan kaikkien sopijaosapuolten allekirjoitettua sopimuksen ja on voimassa toistaiseksi ja tarkistetaan vuosittain. Kielteisen rahoituspäätöksen tai sopimuksen purkautumisen seurauksena sopimuksen voimassaolo päättyy päätös- tai purkamisilmoituspäivänä.

EU:n valtiontukisääntöjä ei sovelleta tähän tukeen, koska kaikki valtiontuen tunnusmerkit eivät täyty. Julkisia varoja ei kanavoida yrityksiin eli taloudelliseen toimintaan, vaan voittoa tavoittelemattomaan yleishyödylliseen yhdistykseen. Tämä toimenpide ei vääristä tai uhkaa vääristää kilpailua, ja se ei vaikutta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun sitä koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Sopimuksen vastuuhenkilö on ohjelmapäällikkö (Mika Vuori).

Päätösvallan peruste: Tampereen kaupungin hallintosääntö, § 37 kohta 6) palvelualueen johtaja päättää muiden kuin lautakunnan toimivaltaan kuuluvien sopimusten hyväksymisestä.
 

Päätös

Hyväksytään Tampereen kaupungin ja Parasta Lapsille ry:n (Y- tunnus 0201826-3) yhteistyösopimus Näe hyvä mussa - toiminnasta.

Sopimuksen vastuuhenkilö on ohjelmapäällikkö (Mika Vuori).

Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 137050.

Allekirjoitus

Johtaja Lauri Savisaari

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.