§ 37 Tulojen ja menojen hyväksyjät ja tilausoikeudet sivistyspalvelujen talous- ja henkilöstöhallinnossa ja yhteisissä palveluissa

Lataa  Kuuntele 

TRE:104/02.05.00/2024

Päätöspäivämäärä

18.4.2024

Päätöksen tekijä

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Talouspäällikkö Jaana Hartman, p. 040 806 2122, taloushallintopäällikkö Päivi Lehtinen, p. 040 801 6019, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Pirjo-Liisa Länkinen. p. 040 801 6082, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Palvelualueen johtajan päätösvalta koostuu kaupungin johtamista, hallintoa ja taloutta koskevista päätöksistä, jotka palvelualueen johtaja voi delegoida edelleen alaiselleen viranhaltijalle. 

Tampereen kaupungin hallintosäännön 37 § mukaan palvelualueen johtaja tai hänen määräämänsä hyväksyy palvelualueen menot ja tulot. 

Sivistyspalveluiden palvelualueen yhteisten palveluiden sekä talous- ja henkilöstöhallinnon menojen hyväksyjinä ja tilaajina toimivat tämän päätöksen liitteessä mainitut henkilöt tai vakanssien tehtäviä kulloinkin hoitavat mukaan lukien varahenkilöt viranhaltijan ollessa estyneenä hoitamaan tehtäviään.

Nykyiset vakanssinhoitajat on merkitty liitteessä nimikkeen perään sulkuihin, mutta vakanssinhoitajan vaihtuessa delegointioikeus siirtyy vakanssin silloiselle haltijalle. Delegoitua päätösvaltaa ei voi delegoida edelleen.

Päätös

Sivistyspalvelujen palvelualueen johtajan ohella tulojen ja menojen hyväksyjät ja tilausoikeudet määrätään 20.4.2024 alkaen liitteen mukaan.

Edellä mainittujen menojen ja tulojen hyväksyjien estyneenä ollessa menot ja tulot hyväksyy heidän varahenkilönsä.

Sivistyspalvelujen palvelualueen osalta annetaan konsernihallinnon erikseen nimetyille henkilöille (konsernijohtajan delegointipäätös) oikeus hyväksyä palvelualuetta koskevia tuloja ja menoja, kun ne liittyvät tiettyihin yhteisesti käsiteltäviin menoihin kuten,  esim. tilausten mukaisia tilausajolaskuja ja luottokortilla tehtyjä matkoihin liittyviä matkasuunnitelmalla hyväksyttyjä menoja.

Menojen ja tulojen hyväksyjien on noudatettava Tampereen kaupungin hallintosäännön ja taloudenhoidon konsernimääräyksen määräyksiä.

Tällä päätöksellä kumotaan asiasta aiemmin tehty päätös 22.1.2024 § 7.

Allekirjoitus

Johtaja Lauri Savisaari

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)