§ 13 Yhdenvertaisesti sinun -kerta-avustusten myöntäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2197/12.03.00/2020

Päätöspäivämäärä

27.4.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

suunnittelija Jaana Ylänen, puh. 040 800 7874, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaari, p. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Yhdenvertaisesti sinun -kerta-avustusten haku avautui 27.3.2020. Toistaiseksi jatkuvan haun toiseen käsittelyerään otettiin ajalla 6.4.2020 klo 10.01- 20.4.2020 klo 10 tulleet hakemukset sekä ensimmäisessä käsittelyerässä pöydälle jätetyt hakemukset. Kaikkiaan hakemuksia oli toisessa käsittelyerässä 41.

Yhdenvertaisesti sinun -kerta-avustuksilla voidaan rahoittaa uudenlaisia, luovia keinoja, joiden avulla edistetään tamperelaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä vähennetään yksinäisyyttä. Avustettavan toiminnan tulee olla poikkeusoloihin sopivaa ja turvallista, ja sen toteuttamisessa tulee ottaa huomioon viranomaissuositukset.

Kerta-avustuksiin on varattu yhteensä 140 000 euroa, josta pormestari Lauri Lyly päättää 100 000 euron osalta. Loput 40 000 euroa on varattu ikäihmisiin kohdistuviin hankkeisiin ja ne maksetaan Ikäihmisten virkistysrahastosta. Tampereen kaupunginvaltuuston hyväksyminen (20.10.2014, 176 §) Ikäihmisten virkistysrahaston sääntöjen mukaan käyttötarkoituksen mukaisista palveluista vastaava johtaja tekee päätöksen ja vastaa rahaston varojen käyttämisestä 1 §:ssä mainittuihin tarkoituksiin. Tällä perusteella
sivistysjohtaja Lauri Savisaari tekee päätökset ikäihmisiin kohdistuvista hankehakemuksista.

Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista 11 kohdennettiin Lauri Savisaaren päätettäväksi. Liitteessä on kooste näistä 11 kerta-avustusta hakeneesta sekä esitys avustussummista. Avustusta esitetään myönnettäväksi 8 hankkeelle yhteensä 27 470 euroa.

Hakemusten arviointia on tehty työryhmässä, jossa on mukana edustajia sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä sivistyspalvelujen palvelualueilta. Määrärahojen niukkuuden vuoksi kaikkia hankkeita ei voida tukea. Hakemuksia pisteytettiin huomioiden toiminnan vaikuttavuus erityisesti yhdenvertaisuuden edistämisessä sekä toiminnan laajuus ja innovatiivisuus. Avustusta ei pääsääntöisesti esitetä julkaisuihin eikä laitahankintoihin. Lisäksi hakemuksia arvioitaessa erityisen tarkkaan arvioitiin toiminnan turvallisuutta. Näillä perusteilla 3 hakijalle ei esitetä avustusta.

Kerta-avustusta saavien toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta hankkeen viestinnässä.

Päätös

Myönnän Yhdenvertaisesti sinun -kerta-avustuksia liitteenä olevan esityksen mukaisesti yht. 27 470 euroa konsernihallinnon ikäihmisten virkistysrahaston kustannuspaikalta 113000.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty.

Ennen hankkeen käynnistämistä tulee olla yhteydessä avustusvalmistelijaan (Jaana Ylänen, puh. 040 800 7874, etunimi.sukunimi@tampere.fi).

Viimeistään kuukauden kuluttua hankkeen päättymisestä on tehtävä selvitys avustuksen käytöstä siihen tarkoitetulla sähköisellä lomakkeella (https://www.tampere.fi/yhdenvertaisesti-sinun/avustushaku.html). Kuitteja ei tarvitse liittää selvityslomakkeeseen, mutta kuitit tulee säilyttää itsellään vuoden ajan tuen maksamisesta mahdollisia pistotarkastuksia varten. 

Allekirjoitus

Lauri Savisaari, johtaja

Organisaatiotieto

Tampere