§ 123 Oikaisuvaatimus ajoneuvon lähisiirron siirtokustannuksista

Lataa  Kuuntele 

TRE:5432/02.04.03/2022

Päätöspäivämäärä

5.8.2022

Päätöksen tekijä

Katupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Hallinnon harjoittelija Sami Niemelä, puh. 040 729 3002, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosuunnittelija Patrick Hanska, puh. 041 730 4437, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Lain ajoneuvojen siirtämisestä mukaan, jos pysäköidystä ajoneuvosta aiheutuu haittaa tiealueella tapahtuvalle kunnossa- ja puhtaanapidolle, tienpitoviranomainen voi toimittaa ajoneuvon lähisiirron. Mainitun lain 11 §:n mukaan ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon siirrosta aiheutuvat kustannukset. Korvaus määrätään kunnan osalta kunnallisen viranomaisen hyväksymän taksan mukaisesti.

Asianosainen vaatii oikaisua katutarkastajan tekemään päätökseen 20.7.2022  § 1349 siirtokustannusten perimisestä 4.8.2022 päivätyllä oikaisuvaatimuksella. Asianosainen vetoaa oikaisuvaatimuksessaan siihen, että oli yrittänyt viittoilla siirtoa tehneelle yritykselle tulevansa itse siirtämään ajoneuvoaan. Lisäksi asianosainen ilmoittaa jätteneensä parkkikiekon ja sanomalehtiä ajoneuvolleen merkiksi siitä, ettei hän ole kaukana.

Kohteessa on kiinteät siirtokehotustaulut, joissa on ilmoitettu kadun kunnossapidon ajankohdaksi parittomien viikkojen tiistait klo 12-16. Siirtokehotus on voimassa 15.11.-30.5.

Ajoneuvon kuljettajan tulee varmistaa kaikissa tilanteissa kadulla ja pysäköintipaikoilla mahdollisesti olevat pysäköintirajoitteet.

Lähisiirto katsotaan alkaneeksi,​ kun ajoneuvo on kiinnitetty hinauskalustoon. Ajoneuvon siirrosta peritään korvaus siinäkin tapauksessa,​ että se keskeytyisi ajoneuvon omistajan/haltijan tullessa paikalle. 

Asianosainen ei tuo oikaisuvaatimuksessaan ilmi sellaista tietoa, jonka perusteella toimitetusta lähisiirrosta perittävää korvausta voitaisi pitää ilmeisen kohtuuttomana.

Kaupunkiympäristön palvelualue katsoo edellä esitetyn perusteella, että oikaisuvaatimus tulee hylätä aiheettomana.

 

 

Sovelletut säännökset:

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (1508/2019) 6 § 1 momentti, 11 §.

 

Toimivalta:

Katupäällikkö käsittelee ajoneuvojen siirrosta annetun lain (1508/2019) 14 §:n mukaiset oikaisuvaatimukset 11 §:n mukaisista maksuista (Yrja 22.2.2022 § 16).

 

 

Katujen puhdistussuunnitelmat ovat nähtävissä osoitteessa www.puhdistussuunnitelmat.fi/tampere. Lisäksi sivuilta on mahdollisuus tilata ilmainen tekstiviestipalvelu, joka lähettää edellispäivänä klo 15.00 tekstiviestinä tiedon valittujen postinumeroalueiden ja/tai katujen seuraavan päivän puhdistuskohteista, joissa pysäköinti on puhdistuksen aikana kielletty.

 

Päätös

Oikaisuvaatimus hylätään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Katupäällikkö Pasi Halme

Organisaatiotieto

Tampere