§ 95 Päätös joukkoliikenteen tarkastusmaksua koskevaan oikaisuvaatimukseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3525/02.04.03/2024

Päätöspäivämäärä

10.7.2024

Päätöksen tekijä

Katupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Matkalippujen tarkastaja Merja Lahtinen, puh. 041 730 5503, etunimi.k.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Katuinsinööri Aki Haulivuori, puh. 044 431 4175, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Oikaisuvaatimuksen tekijä on vaatinut oikaisua tarkastajan 30.6.2024 klo 16.01.25 tekemään tarkastusmaksupäätökseen. 

Matkustajalle määrättiin tarkastusmaksu myöhässä ostetusta matkalipusta. Oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa siihen, että astuessaan raitiovaunuun hänellä oli paljon kantamuksia ja että hän istui saadakseen paikan tavaroilleen. Hän lisää, että raitiovaunu lähti liikkeelle ja että tarkastajat tulivat kyytiin seuraavalla pysäkillä. Hän lisää vielä, että hän osti matkalipun nähdessään tarkastajan. Matkalippu on ostettu matkalippujen tarkastuksen alkaessa klo 16.01.32.  

Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen lippu- ja maksuehtojen mukaan asiakkaan vastuulla on hankkia oikeanlainen ja oikeilla vyöhykkeillä voimassa oleva lippu. Tämän lisäksi matkustajan velvollisuus on vahvistaa matkaoikeus aina bussin, raitiovaunun  tai asemalaiturin lippulaitteella. Lipun voimassaolo pitää vahvistaa lippulaitteella jokaisella matkalla, aina kyytiin noustessa. Nyssen tuottamia joukkoliikennematkoja ja -palveluja käyttävän asiakkaan vastuulla on perehtyä ehtoihin ja toimia niiden mukaisesti.  

Matkustaja on velvollinen tarkastajan vaatimuksesta esittämään matkalippunsa. Jos matkustaja ei esitä asianmukaista matkalippua, hän on matkalipun hinnan lisäksi velvollinen suorittamaan tarkastajan määräämän tarkastusmaksun.

Tarkastusmaksu jätetään määräämättä matkustajalle asianmukaisen matkalipun puuttumisen johdosta, jos ilmenee, että lipun puuttuminen on johtunut matkustajan ikä, kehitystaso, terveydentila, mielentila tai muu näihin rinnastettava erityinen seikka huomioon ottaen anteeksi annettavasta huomaamattomuudesta, ajattelemattomuudesta tai tietämättömyydestä taikka jos tarkastusmaksun määräämistä muusta syystä on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana tai perusteettomana.  

Joukkoliikenteessä noudatettavassa avorahastuskäytännössä matkustajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että hänellä on asianmukainen matkalippu. 

Oikaisuvaatimuksen tekijällä ei ollut tarkastushetkellä 30.6.2024 klo 16.01.25 esittää asianmukaista matkalippua koska lippu oli ostettu myöhässä, tarkastuksen alkaessa ja tarkastajan edessä. Matkustaja kertoi tarkastajalle tulleen raitiovaunun kyytiin edelliseltä pysäkiltä. Matkustaja maksoi matkan lähimaksulla vasta nähtyään tarkastajan.  

Oikaisuvaatimuksen tekijällä on ollut mahdollisuus perehtyä etukäteen lippu- ja maksuehtoihin sekä mobiililippujen käyttöohjeisiin. Se seikka, että matkustaja ei ole tahallaan menetellyt virheellisesti, ei sellaisenaan ole riittävä peruste tarkastusmaksun poistamiseksi. Asiassa ei ole ilmennyt laissa tarkoitettua syytä, jonka vuoksi tarkastusmaksun määräämistä olisi pidettävä ilmeisen perusteettomana tai kohtuuttomana. Näin ollen päätöksen oikaisemiseen ei ole syytä. 

 

Sovelletut säännökset: 

Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta (469/1979) 1 § 1 momentti, 8 § ja 10 §. 

Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen lippu- ja maksuehdot. 

 

Toimivalta: 

Katupäällikkö käsittelee joukkoliikenteen tarkastusmaksuja koskevat oikaisuvaatimukset (Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, 11.8.2021 § 60). 

Päätös

Oikaisuvaatimus hylätään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassa pidettävät ja henkilötietoja sisältävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Katupäällikön 1. varahenkilö, katuinsinööri Aki Haulivuori

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen, kun se ei ole muuttunut oikaisuvaatimusmenettelyssä, saa muutosta kuitenkin hakea vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.