§ 1038 Ajoneuvon lähisiirrosta perittävä korvaus, Ilmarinkatu 29.4.2022

Lataa  Kuuntele 

TRE:4506/02.04.03/2022

Päätöspäivämäärä

10.6.2022

Päätöksen tekijä

Katutarkastaja, Kaupunkiympäristön palvelualue, Katutilavalvonta

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosuunnittelija Patrick Hanska, puh. 041 730 4437, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosuunnittelija Patrick Hanska, puh. 041 730 4437, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Ajoneuvolle on toimitettu lähisiirto.

Lähisiirto katsotaan alkaneeksi, kun ajoneuvo on kiinnitetty hinauskalustoon. Ajoneuvon siirrosta peritään korvaus siinäkin tapauksessa, että se keskeytyisi ajoneuvon omistajan/haltijan tullessa paikalle.

Ajoneuvo on ollut pysäköitynä siten, että siitä on aiheutunut haittaa tiealueella tapahtuvalle kunnossa- tai puhtaanapidolle taikka korjaus- tai rakennustyölle.

Tiealueella tehtävästä työstä tai järjestettävästä tapahtumasta on ilmoitettu asianmukaisin alueelle sijoitetuin merkein tai ilmoituksin vähintään kahta vuorokautta ennen suunniteltua siirtoa.

 

Siirtoajankohta ja -paikka: 29.4.2022 klo 8-12 Ilmarinkatu

 

Ilmoitusajankohta: Kohteessa kiinteät siirtokehotustaulut

 

Sovelletut säännökset:

Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (1508/2019) 6 §:n 1 momentin mukaan, jos pysäköidystä ajoneuvosta aiheituu haittaa tiealueella tapahtuvalle kunnossa- tai puhtaanapidolle, kunta voi toimittaa ajoneuvon lähisiirron.

Mainitun pykälän 2 momentin mukaan ennakkoon tiedossa olevasta tiealueella tehtävästä työstä tai tai järjestettävästä tapahtumasta on ilmoitettava asianmukaisin alueelle sijoitetuin merkein tai lmoituksin vähintään kahta vuorokautta ennen suunniteltua siirtoa. Poikkeuksellisissa tilanteissa siirtoon voidaan ryhtyä tiealueella tehtävästä työstä ennakkoon ilmoittamatta.

Mainitun lain 11 §:n mukaan ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon siirrosta aiheutuvat kustannukset. Korvaus määrätään kunnan osalta kunnallisen viranomaisen hyväksymän taksan mukaisesti.

Mainitun lain 12 §:n 1 momentin mukaan korvauksen perimisestä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007).

 

Kunnallisen viranomaisen hyväksymä taksa:

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto on 17.11.2020 § 141 päättänyt siirtokustannusten korvausten taksasta. Taksan mukainen ajoneuvon lähisiirron siirtokustannusten korvaus on 100,00 euroa.

 

Toimivalta:

Katupäällikkö ja katutarkastajat päättävät ajoneuvojen siirrosta annetun lain (1508/2019) 9-12 §:n mukaisista täytäntöönpanotoimista (Yrja 22.2.2022 § 16).

Päätös

Siirretyn ajoneuvon omistaja/haltija velvoitetaan korvaamaan Tampereen kaupungille ajoneuvolle suoritetun lähisiirron siirtokustannukset yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston hyväksymän taksan mukaisesti 100,00 eurolla.

Korvauksen maksamiseksi ajoneuvon omistajalle/haltijalle lähetetään erillinen lasku, josta ilmenevät tarkemmat maksutiedot, kuten eräpäivä ja viitenumero.

Maksamatta jäänyt korvaus on ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 12 §:n nojalla suoraan ulosottokelpoinen.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Katutarkastaja Esko Nieminen

Organisaatiotieto

Tampere