§ 7 Ajoneuvon lähisiirrosta perittävä korvaus, Mariankatu 43

Lataa  Kuuntele 

TRE:4154/02.04.03/2022

Päätöspäivämäärä

22.9.2022

Päätöksen tekijä

Katutarkastaja, Kaupunkiympäristön palvelualue, Pysäköinninvalvonta

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosuunnittelija Patrick Hanska, puh. 041 730 4437, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Katutarkastaja Jaska Eskola, puh. 050 547 5881, jaakko.eskola@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Ajoneuvolle on toimitettu lähisiirto.

Ajoneuvo on ollut pysäköitynä pysäköimistä koskevan säännöksen vastaisesti tielle, yksityiselle alueelle, maastoon, pelastustielle tai niin, että ajoneuvon pysäköinnistä on aiheutunut huomattavaa haittaa tien käytölle tai muulle liikenteelle.

 

Siirtoajankohta ja -paikka: 21.9.2022 klo 15.13 Mariankatu 43

 

Siirron syy: Tieliikennelaki (729/2018) 38 § 1 momentti 2 kohta

 

Sovelletut säännökset:

Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (1508/2019) 5 §:n 1 momentin mukaan, jos ajoneuvo on pysäköity pysäköimistä koskevan säännöksen vastaisesti tielle kunta tai kunnallinen pysäköinninvalvoja voi suorittaa lähi- tai varastosiirron aikaisintaan kahden vuorokauden kuluttua säännöksen vastaisen pysäköinnin alkamisesta.

Mainitun pykälän 2 momentin mukaan, jos ajoneuvo on pysäköity pysäköimistä koskevan säännöksen vastaisesti yksityiselle alueelle tai maastoon, kunta tai kunnallinen pysäköinninvalvoja suorittaa lähi- tai varastosiirron kahden vuorokauden kuluttua alueen omistajan tai haltijan perustellusta pyynnöstä.

Mainitun pykälän 3 momentin mukaan sen estämättä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ajoneuvo saadaan kuitenkin siirtää välittömästi, jos viidestä samalla ajoneuvolla tehdystä pysäköintiä koskevan säännöksen vastaisesta menettelystä on määrätty pysäköintivirhemaksut, jotka ovat maksamatta ja joihin ei voi hakea muutosta.

Mainitun pykälän 4 momentin mukaan, jos pysäköinti aiheuttaa huomattavaa haittaa tien käytölle tai muulle liikenteelle kunta tai kunnallinen pysäköinninvalvoja voi toimittaa lähi- tai varastosiirron välittömästi.

Mainitun pykälän 5 momentin mukaan, jos ajoneuvo on pysäköity pelastuslain (379/2011) 11 §:n 2 momentin vastaisesti pelastustielle, kunnallinen pysäköinninvalvoja voi toimittaa ajoneuvon lähi- tai varastosiirron välittömästi.

Mainitun lain 11 §:n mukaan ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon siirrosta aiheutuvat kustannukset. Korvaus määrätään kunnan osalta kunnallisen viranomaisen hyväksymän taksan mukaisesti.

Mainitun lain 12 §:n 1 momentin mukaan korvauksen perimisestä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007).

 

Kunnallisen viranomaisen hyväksymä taksa:

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto on 17.11.2020 § 141 päättänyt siirtokustannusten korvausten taksasta.

 

Toimivalta:

Katupäällikkö ja katutarkastajat päättävät ajoneuvojen siirrosta annetun lain (1508/2019) 9-12 §:n mukaisista täytäntöönpanotoimista (Yrja 22.2.2022 § 16).

Päätös

Siirretyn ajoneuvon omistaja/haltija velvoitetaan korvaamaan Tampereen kaupungille ajoneuvolle suoritetun lähisiirron siirtokustannukset yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston hyväksymän taksan mukaisesti.

Korvauksen maksamiseksi ajoneuvon omistajalle/haltijalle lähetetään erillinen lasku, josta ilmenevät tarkemmat maksutiedot, kuten eräpäivä ja viitenumero.

Maksamatta jäänyt korvaus on ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 12 §:n nojalla suoraan ulosottokelpoinen.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Katutarkastaja Jaska Eskola

Organisaatiotieto

Tampere