§ 12 Ajoneuvon lähisiirrosta perittävä korvaus, Frenckellinaukio 2

Lataa  Kuuntele 

TRE:240/02.04.03/2024

Päätöspäivämäärä

11.6.2024

Päätöksen tekijä

Katutarkastaja, Kaupunkiympäristön palvelualue, Pysäköinninvalvonta

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosuunnittelija Patrick Hanska, puh. 041 730 4437, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Katutarkastaja Jaska Eskola, puh. 050 547 5881, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Ajoneuvolle on toimitettu lähisiirto.

Jos pysäköidystä ajoneuvosta aiheutuu haittaa tiealueella tapahtuvalle kunnossa- tai puhtaanapidolle, korjaus- tai rakennustyölle taikka elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tai kunnan luvalla järjestettävälle tapahtumalle kunta tai kunnallinen pysäköinninvalvoja voi toimittaa ajoneuvon lähisiirron. Yksityistiellä kunta toimittaa lähisiirron yksityistienpitäjän perustellusta pyynnöstä.

 

Siirtoajankohta ja -paikka: 7.6.2024 klo 19:30, Frenckellinaukio 2

 

Siirron syy: Laki ajoneuvojen siirtämisestä (1508/2019) 6 § 1 momentti.

 

Sovelletut säännökset:

Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (1508/2019) 6 §:n 1 momentin mukaan, jos pysäköidystä ajoneuvosta aiheutuu haittaa tiealueella tapahtuvalle kunnossa- tai puhtaanapidolle, korjaus- tai rakennustyölle taikka elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tai kunnan luvalla järjestettävälle tapahtumalle kunta tai kunnallinen pysäköinninvalvoja voi toimittaa ajoneuvon lähisiirron. Yksityistiellä kunta toimittaa lähisiirron yksityistienpitäjän perustellusta pyynnöstä.

Mainitun pykälän 2 momentin mukaan, ennakkoon tiedossa olevasta tiealueella tehtävästä työstä tai järjestettävästä tapahtumasta on ilmoitettava asianmukaisin alueelle sijoitetuin merkein tai ilmoituksin vähintään kahta vuorokautta ennen suunniteltua siirtoa. Poikkeuksellisissa tilanteissa siirtoon voidaan ryhtyä tiealueella tehtävästä työstä ennakkoon ilmoittamatta.

Mainitun pykälän 3 momentin mukaan, jos ajoneuvolle ei voida liikenteen, tilan puutteen tai muiden vastaavien syiden vuoksi suorittaa lähisiirtoa, sille voidaan suorittaa varastosiirto.

Mainitun lain 11 §:n mukaan ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon siirrosta aiheutuvat kustannukset. Korvaus määrätään kunnan osalta kunnallisen viranomaisen hyväksymän taksan mukaisesti.

Mainitun lain 12 §:n 1 momentin mukaan korvauksen perimisestä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007).

 

Kunnallisen viranomaisen hyväksymä taksa:

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto on 17.11.2020 § 141 päättänyt siirtokustannusten korvausten taksasta.

 

Toimivalta:

Katupäällikkö ja katutarkastajat päättävät ajoneuvojen siirrosta annetun lain (1508/2019) 9-12 §:n mukaisista täytäntöönpanotoimista (Yrja 22.2.2022 § 16).

Päätös

Siirretyn ajoneuvon omistaja/haltija velvoitetaan korvaamaan Tampereen kaupungille ajoneuvolle suoritetun lähisiirron siirtokustannukset yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston hyväksymän taksan mukaisesti.

Korvauksen maksamiseksi ajoneuvon omistajalle/haltijalle lähetetään erillinen lasku, josta ilmenevät tarkemmat maksutiedot, kuten eräpäivä ja viitenumero.

Maksamatta jäänyt korvaus on ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 12 §:n nojalla suoraan ulosottokelpoinen.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassa pidettävät ja henkilötietoja sisältävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Katutarkastaja Jaska Eskola

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.