§ 11 Erillisen tonttijaon hyväksyminen 9400

Lataa  Kuuntele 

TRE:24/10.01.01/2024

Päätöspäivämäärä

12.2.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistörekisterinhoitaja Nina Berg, puh 040 806 3368, nina.j.berg@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusinsinööri Satu Franssila, puh. 050 325 7457, satu.franssila@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Seuraava tonttijako on ollut julkisesti nähtävillä 19.1. - 1.2.2024. Määräaikaan mennessä ehdotusta vastaan ei ole jätetty muistutuksia.

Tonttijaosta Pyynikki, 134-492-13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3001, 3002, 3003  laatimiskustannukset Unity Tampere Oy:lle ovat 10400,00€

Päätös

Hyväksyn laaditun tonttijaon laatimiskustannuksineen. Tämä päätös tulee voimaan heti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Tj-no            Kunta-kunnanosa-kortteli-tontit

9400            837-134-492-13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3001, 3002, 3003

 

 

 

 

 

 

Allekirjoitus

Kaupungingeodeetti Antti Alarotu

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
    1) samassa korttelissa olevan, tonttijaolla jaettavaan alueeseen rajoittuvan kiinteistön omistaja ja haltija;
    2) muulla kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen; sekä
    3) kunta

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaostolta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.