§ 7 6Aika Osaamo -projektin yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1598/02.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

5.3.2020

Päätöksen tekijä

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakkuuspäällikkö Erja Luttinen, puh. 0505979208, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala, puh. 050 329 5711, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Oulun kaupunki hakee yhdessä osatoteuttajien kanssa ESR-rahoitusta 6Aika-ohjelmasta 6Aika Osaamo -projektin toteuttamiseen. Oulun kaupunki toimii projektin koordinaattorina ja osatoteuttajina ovat Helsingin kaupunki, Laurea ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen kaupunki / Työllisyys- ja kasvupalvelut sekä Tampereen seudun ammattiopisto, Tampereen aikuiskoulutussäätiö, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Turun kaupunki ja Vantaan kaupunki. Rahoittava viranomainen on Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

6Aika Osaamo -projektin tavoitteet on avattu tarkemmin hankehakemuksessa. 6Aika Osaamo tukee 6aika strategian avoin osallisuus -kärkihanketta. Projektin suunniteltu totauttamisaika on 1.4.2020-31.12.2021.

Oulun kaupunki on laatinut esityksen yhteistyösopimuksesta koordinaattorin ja osatoteuttajien välillä. Sopijaosapuolet sitoutuvat tekemään yhteistyötä, toteuttamaan hankkeen ja täyttämään tämän sopimuksen ja rahoituspäätöksen mukaiset velvoitteensa. Sopimus syrjäyttää hanketta koskevat aiemmat neuvottelut, sitoumukset ja kirjoitukset.

Lisäykset ja muutokset sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja ne tulevat voimaan, kun kaikki osapuolet ovat ne toimivaltaisten edustajiensa allekirjoituksin vahvistaneet. Sopimusta noudatetaan takautuvasti hankehakemuksen sähköisestä allekirjoituspäivästä asti. Jos rahoituspäätöksellä muutetaan olennaisesti hankkeen sisältöä tai kustannusarviota, osapuolilla on oikeus tarkistaa tämän sopimuksen ehtoja. Sopimus on voimassa hankkeen päättymiseen asti, lukuun ottamatta sellaisia sopimusehtoja, joiden oikeusvaikutukset on tarkoitettu ulottumaan myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Jos hanke saa kielteisen rahoituspäätöksen, tämä sopimus päättyy rahoituspäätöksen antopäivänä.

Osatoteuttaja valtuuttaa päätoteuttajan allekirjoittamaan hankehakemuksen osatoteuttajan puolesta sähköisesti Katso-tunnisteella.

Osatoteuttajat sitoutuvat toimittamaan päätoteuttajalle maksatushakemusta varten kirjanpito-otteen, rahoittajan vaatimat muut selvitykset ja asiakirjat hankkeen aiheuttamista todellisista kustannuksista päätoteuttajan edellyttämällä tavalla ja sovitussa aikataulussa sekä seurantaraportit ja viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä loppuraportin. Kyseiset tiedot toimitetaan päätoteuttajalle viimeistään kuukausi ennen maksatushakemuksen jättämistä rahoittajalle.

Osapuolet vastaavat omarahoitusosuudesta oman osahankkeensa osalta ja kukin osapuoli vastaa itse rahoituksen maksamisen ehtojen noudattamisesta ja sellaisesta omista kustannuksita, joita rahoittaja ei katso tukikelpoisiksi.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan oman toimintasa osalta hyvää tiedonhallintatapaa sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ja Tietosuojalain (1050/2018) edellyttämää hyvää riskienhallintaa henkilötietojen käsittelyssä ja tietojen suojaamista koskevia säännöksiä sekä muuta henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.

Ellei rahoituspäätöksestä muuta johdu, omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet tulosaineistoon kuuluu sille osapuolelle, joka sen on luonut, keksinyt tai laatinut. Jos osapuolet ovat yhdessä aikaansaaneet tulosaineiston tekemällä tämän sopimuksen mukaista hanketta eikä osapuolten osuuksia voida erottaa toisistaan, omistusoikeus kuuluu tulosaineiston luoneille osapuolille yhteisesti.

Elinvoima- ja kilpailukyky palvelualueen johtajan päätöksen 30.1.2020 § 19 perusteella perusteella kehitysjohtaja päättää alle 100.000 euron irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä.

Päätös

Oulun kaupungin, Helsingin kaupungin, Laurea ammattikorkeakoulu Oy:n, Tampereen kaupungin / Työllisyys- ja kasvupalveluiden sekä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun,
Tampereen aikuiskoulutussäätiön, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n, Turun kaupungin ja Vantaan kaupungin välisen 6Aika Osaamo -projektin yhteistyösopimus hyväksytään esityksen mukaisesti.

Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Allekirjoitus

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala

Organisaatiotieto

Tampere