§ 11 AiRRhow-hankkeen osaamiskeskukseen liittyvän esiselvitystyön pienhankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:1457/02.07.01/2023

Päätöspäivämäärä

25.5.2023

Päätöksen tekijä

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Juhani Anttila, puh. 040 801 6726, hankintasuunnittelija Piritta Simonen, puh. 040 868 7664, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala, puh. 050 329 5711, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu) pyysi tarjouksia esiselvitystyöstä, joka liittyy AiRRhow -hankkeen digitaalisten spesifikaatioiden suunnitteluun ja hallintaan Namibiaan, tarjouspyynnössä eritellyn mukaisesti.

Esiselvitystyö koostuu kahdesta itsenäisestä osasta. Ensimmäisessä osassa määritellään AiRRhow-koulutuskeskuksen tilakonsepti. Tarkoituksena on tunnistaa AiRRhow-allianssiin kuuluvien koulutustoimijoiden tilatarpeet ja niihin liittyvät tekniset tarpeet, ja koota ne interaktiiviseen karttapalveluun. Työn tarkoitus on tukea muilla allianssin organisaatioilla käynnissä olevia hankkeita ja niiden lopputuloksia. Toisessa osassa ideoidaan ja konseptoidaan koulutuskeskittymän tulevaisuuden opetusmenetelmiä, tunnistaen erityisesti digitaalisten kaksosten luomat mahdollisuudet sekä eri koulutusalojen (mm. lentokoneasentajien, lentäjien (siviili-ilmailu), lennonvarmistus) liittymäpinnat ja synergiahyödyt.

Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että hankinnan kohteena olevaan työhön on kokonaisuudessaan käytettävissä enintään 40 000 euroa.

Hankinnan arvo alitti julkisista hankinnoista säädetyn lain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon, jolloin hankintalakia ei sovelleta kyseessä olevaan hankintaan. Hankinta kilpailutettiin Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukaisesti pienhankintana. Hankintamenettelynä oli rajoitettu menettely pienhankinnoissa.

Tarjouspyyntö lähetettiin 8.3.2023 sähköpostitse kolmelle (3) potentiaaliselle tarjoajayritykselle: A-Insinöörit Oy, Proxion Oy ja Sitowise Oy. Määräaikaan 29.3.2023 klo 16 mennessä tarjouksen jätti Sitowise Oy (Y-tunnus 2335445-0).

Tarjoaja täytti tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Tarjous oli tarjouspyynnön mukainen ja vastasi hankinnan kohteelle asetettuja vaatimuksia.

Tarjouspyynnössä ilmoitettu valintaperuste oli kokonaistaloudellisesti hinta-laatusuhteeltaan parhaaksi arvioitu tarjous tarjouspyynnössä esitetyillä vertailuperusteilla ja painoarvoilla: Toteutuksen kokonaishinnan painoarvo max 5 pistettä, työohjelman painoarvo max. 60 pistettä ja osaamisen ja kokemuksen (referenssit) painoarvo max. 35 pistettä.

Sitowise Oy:n tarjous tarkastettiin vertailuperusteiden osalta ja todettiin hinnaltaan ja laadultaan hyväksyttäväksi. Esitetään, että sopimus esiselvitystyöstä liittyen AiRRhow -hankkeen digitaalisten spesifikaatioiden suunnitteluun ja hallintaan tehdään Sitowise Oy:n kanssa. Kokonaishinta on yhteensä 39 300 euroa (alv 0%), sisältäen tarjouspyynnössä ja tarjouksessa ilmoitetut työvaiheet ja tehtävän sisällön. Työ valmistuu 15.12.2023 mennessä.

Hankinnan kustannukset kohdennetaan kustannuspaikalle 134729 ja PRR-osa: H1340_221_12_01.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat (liikesalaisuuksia lukuun ottamatta) tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tampereen kaupungin sähköisessä arkistossa.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Kehitysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 4.4.2023 § 58. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.4.2023 alkaen.)

 

Päätös

Sopimus esiselvitystyöstä liittyen AiRRhow -hankkeen digitaalisten spesifikaatioiden suunnitteluun ja hallintaan tehdään esityksen mukaisesti pienhankintana Sitowise Oy:n (Y-tunnus 2335445-0) kanssa.

Hankinnan kokonaiskustannukset 39 300 euroa (alv 0%) kohdennetaan kustannuspaikalle 134729 ja PRR-osa: H1340_221_12_01.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

 

Allekirjoitus

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala

Organisaatiotieto

Tampere