§ 21 HybPe - hybridiopetus ja -ohjaaminen sote-aloilla -projektin aiesopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5445/02.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

28.9.2020

Päätöksen tekijä

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Anne Nousiainen, puh. 040 801 6995, etunimi. sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala, puh.  050 329 5711, etunimi. sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy hakee Keski-Suomen ELY-keskuksesta ESR-rahoitusta HybPe - hybridiopetus ja -ohjaaminen sote-aloilla -projektin toteuttamiseen. Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto Tredu sekä Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Valkeakosken ammattiopisto ovat mukana rahoitushakemuksessa osatoteuttajina. Hankkeen koordinaattorina toimii Tampereen ammattikorkeakoulu Oy.

Projektin tavoitteena on syventää pedagogista ymmärrystä siitä, miten hybridius toimintamallina muuttaa ja haastaa ymmärrystämme monitilaisen vuorovaikutuksen, osallisuuden, yhteisöllisyyden, opetuksen suunnittelun ja arvioinnin osalta. Lisäksi hankkeessa selvitetään mitä hybridiopetus- ja ohjaaminen vaatii tulevaisuuden oppimistiloilta, selvitetään ja tunnistetaan pedagogisia toimintamalleja tutkivan kehittämis- sekä kokeilutoiminnan kautta, kehitetään työelämäintegraation uusia hybridisiä sovellusmalleja ja kehitetään entistä tiiviimpää yhteistyötä hybridioppimista ja -ohjausta tukien. 

Tavoitteena on myös kehittää työelämäintegraation uusia sovellusmalleja ja kehittää entistä tiiviimpää yhteistyötä eri hybridioppimista tukien. Hankkeessa kehitetään hybridimäisen digiosallisuuden vahvistamista uudenlaisin pedagogisin toiminta- ja menetelmämallein.

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy on laatinut esityksen aiesopimuksesta koordinaattorin ja osatoteuttajien välillä. Aiesopimus astuu voimaan kaikkien sopijaosapuolten allekirjoitettua sopimuksen ja on voimassa erikseen laadittavan, sopijaosapuolten välisen yhteistyösopimuksen voimaanastumiseen saakka. Kielteisen rahoituspäätöksen tai sopimuksen purkautumisen seurauksena sopimuksen voimassaolo päättyy päätös- tai purkamisilmoituspäivänä. Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman. Aiesopimusesityksen mukaan osatoteuttajat valtuuttavat päätoteuttajan Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n puolestaan allekirjoittamaan sähköisesti Eura2014-järjestelmässä täytetyn hankehakemuksen, joka koskee hanketta.

Mikäli hankkeen toteuttaminen tai rahoittajaviranomaisten päätökset edellyttävät muutoksia hankesuunnitelmaan mukaan lukien esitettyyn rahoituksen kokonaismäärään, rahoituksen jakaumaan tai työsuunnitelmaan, muutoksista neuvotellaan ja sovitaan sopijapuolten kesken kirjallisesti ennen täydentävän hanke-esityksen jättämistä rahoitusviranomaisille. Aiesopimusta voidaan tarkistaa tai se voidaan purkaa päättymään välittömästi sopijapuolen aloitteesta, mikäli rahoittajaviranomainen edellyttää hankkeen oleellista muuttamista tai sopijapuolen edellytykset sen toteuttamiseen oleellisesti muuttuvat. Purkamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti muille sopijapuolille. Aiesopimuksen muutokset on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava.

Hankkeen saadessa myönteisen rahoituspäätöksen sopijapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sen toteuttamista koskevan erillisen yhteistyösopimuksen ennen toiminnan aloittamista. Yhteistyösopimuksen ehdot sovitaan erikseen kirjallisesti.

Aiesopimusesityksen mukaan sopijapuolet vastaavat toisille sopijapuolille ja kolmansille osapuolille aiheuttamastaan vahingosta itsenäisesti. Mahdollisista tämän aiesopimuksen rikkomuksista aiheutuva sopijapuolten vahingonkorvausvastuu toisiaan kohtaan rajoittuu kaikissa tapauksissa kymmeneentuhanteen (10 000) euroon. Sopijapuolet eivät vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Vastuunrajoitus ei koske tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuja vahinkoja.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan päätöksen 30.7.2020 § 93 perusteella kehitysjohtaja päättää alle 100.000 euron irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä.

Päätös

Tampereen kaupungin / Tampereen seudun ammattiopisto Tredun, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n ja Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Valkeakosken ammattiopiston välinen HybPe - hybridiopetus ja -ohjaaminen sote-aloilla -projektin aiesopimus hyväksytään esityksen mukaisesti.

Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Allekirjoitus

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala

Organisaatiotieto

Tampere