§ 4 MonimuotohakkuuEXPERTTI-projektin toteuttaminen ja yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1071/02.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

17.2.2020

Päätöksen tekijä

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Anne Nousiainen, puh. 040 801 6995, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala, puh. 050 329 5711, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Maa- ja metsätalousministeriö on on myöntänyt vuoden talousarvion momentilta 30.40.53 yhteensä enintään 135000 euroa erityisavustuksena TSS Työtehoseura ry:lle MonimuotoEXPERTTI-hankkeeseen, rahoituspäätös 7.1.2020 (dnro 1700/0302.02.00/2019). Hanke toteutetaan ajalla 7.11.2019 - 31.12.2020. Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on hankkeessa mukana osatoteuttajana. Projektia koordinoi Työtehoseura ry ja muita yhteistyökumppaneita ovat Suomen metsäkeskus, metsäkonevalmistaja John Deere ja Ponse. Hankkeen tavoitteena on täydennyskoulutuskonseptin kehittäminen erikoishakkuiden ja luonnonhoidon toimenpiteistä koneelliseen puunkorjuun käytännön toimijoille. Työssä keskitytään koneellisen hakkuun yhteydessä toteutettavaan luonnonhoidon huomioimiseen. Tredun osuus keskittyyy LuHo-alustan hyödyntämiseen, edelleen kehittämiseen ja integrointiin muodostettujen moduulien tavoitteiden saavuttamiseksi. Täydennyskoulutuskonseptin rakentaminen aloitetaan muodostamalla tarkoituksenmukaisia kokonaisuuksista opintomoduuleja. Hankkeessa tuotetaan moduulien sisällöt e-oppimisalustoille sekä suunnitelmat maasto-osuuksiin.

TSS Työtehoseura ry on laatinut esityksen tuensiirtosopimuksesta, jonka mukaan sovitaan yhteistyöstä Työtehoseura ry:n ja Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto Tredun välillä.

Sopimuksen mukaan TSS toimii hankeen hakijana, koordinoijana ja vastaa hankkeen hallinnoinnista. TSS maksaa Tredulle vuosien 2019 - 2020 ajalta enintään 20 000 euroa rahoituspäätöksen mukaisesti.

Tredu noudattaa hankkeeseen liittyvää hankintalainsäädäntöä sekä kirjanpito- ja tiedonanto- ja avustamisvelvollisuutta. Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tositteet on säilytettävä 6 vuotta sen vuoden lopusta, jona tilikausi on päättynyt. Maksatushakemukset jätetään rahoittajalle kerran vuodessa 15.12.2020 mennessä, Tredu toimittaa hankkeeseen liittyvän kirjanpitoaineiston TSS:lle 1.12.2020 mennessä. Maksu suoritetaan, kun Tredu on toimittanut maksatushakemuksen ja rahoittaja on hyväksynyt kustannukset.

Tuensaajat ovat velvollisia antamaan tuen myöntämälle viranomaiselle oikeat ja riittävät tiedot hankkeesta, sen edistymisestä ja tuenkäytöstä. Mahdolliset takaisin perinnät kohdistetaan sille osapuolelle, jonka kustannuksista takaisin perintä on tehty.

Mikäli hakkeen kustannusarvioita, aikataulua tai toteutustapaa muutetaan, tarkistetaan yhteistyösopimus vastaamaa muutosten jälkeistä tilannetta. Mikäli Tredun hanketyöntekijät vaihtuvat, arvioidaan sopimus uudelleen muuttuneessa tilanteessa.

Mikäli hanke viivästyy Tredusta johtuvasta syystä, on TSS:llä oikeus viivästyssakkoon, jos viivästys on aiheuttanut hankkeelle vahinkoa.

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

Elinvoima- ja kilpailukyky palvelualueen toimintasäännön 30.1.2020 19 § mukaan Tredun projektipäälliköillä on oikeus tehdä alle 15 000 euron hankintoja vastuullaan olevien projektien osalta projektisuunnitelman ja - budjetin mukaisesti.

Ammatillisen koulutuksen johtajan päätöksen 57 § (18.4.2018) mukaan projektin vastuullisella hoitajalla on tilausoikeus projektin kustannusarvion puitteissa. Kustannusten hyväksymisessä noudatetaan johtajan, ammatillinen koulutus, päätöksiä hyväksymisoikeuksista.

 

Elinvoima- ja kilpailukyky palvelualueen johtajan päätöksen 20.12.2019 § 156, päivitys 30.1.2020 § 19 perusteella kehitysjohtaja päättää alle 100.000 euron irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä.

Päätös

Tampereen seudun ammattiopistossa toteutetaan Maa- ja metsätalousministeriön rahoituspäätöksen 7.1.2020 (dnro 1700/0302.02.00/2019) mukainen MonimuotohakkuuEXPERTTI-projekti ajalla 17.2.2020 - 31.12.2020. Projektia koordinoi TSS Työtehoseura ry ja Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto Tredu toimii projektin osatoteuttajana. Tredun osuus hakkeesta on 20 000 euroa.

Monimuotohakkuu EXPERTTI-projektin yhteistyösopimus hyväksytään esityksen mukaisesti. Sopimus tulee voimaan siitä päivästä, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen ja on voimassa 31.12.2020 asti. Sopimus kumoaa aiemmat hankkeeseen liittyvät sopimukset ja välipuheet. Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Projektin vastuulliseksi hoitajaksi nimetään Janne Ruokonen.

Taloushallinnon yhteyshenkilöksi nimetään Katja Hautala.

Projektin vastuullisen hoitajan ja taloushallinnon yhteishenkilön esimiehinä toimivat heidän vakituiset esimiehensä.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 134728 ja PRR-osalta H1340_201_01.

Allekirjoitus

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala

Organisaatiotieto

Tampere