§ 756 Asemakaavaan nro 8388 liittyvän vaihtokirjan mukaisten alueiden hallinnan luovutuksen siirtäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6821/10.02.01/2016

Päätöspäivämäärä

3.12.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 13.4.2015 §:ssä 92 hyväksynyt Tampereen kaupungin, Suomen Osatontti Ky:n ja Skanska Talonrakennus Oy:n välisen, asemakaavamuutokseen nro 8388 liittyvän, 6.2.2014 allekirjoitetun ehdollisen vaihtokirjan. Asemakaavan muutos nro 8388 kohdistui Suomen Osatontti Ky:n omistamaan ja Skanska Talonrakennus Oy:n hallitsemaan 140 023 m2 suuruiseen teollisuustonttiin Härmälä-930-1.

Vaihtokirjan kohdassa Kiinteistövaihdon ehdot, kohta 3 todetaan mm:

”Hallintaoikeus luovutuksen kohteena oleviin alueisiin siirtyy kaupungille vaiheittain. Hallintaoikeus siirtyy kaupungille kussakin vaiheessa, kun toteuttaja on purkanut kaupungille siirtyviltä alueilta kaikki rakennukset ja rakenteet ja kun alueet on puhdistettu Pirkanmaan Ely-keskuksen päätöksen 1.7.2011 (PIRELY/322/0700/2010) mukaisesti, kuitenkin vähintään asuntokäyttöön tarkoitetun tontin tasoon, mikäli edellä mainitussa päätöksessä ei ole edellytetty tätäkin puhtaampaa tasoa.
  
Toteuttaja vastaa edellä mainittujen purku- ja puhdistamistöiden tekemisestä ja huolehtii alueiden hallintaoikeuden siirtymisestä kaupungille vaiheittain siten, että
 -  karttaliitteeseen nro 2 (LIITE 2) sinisellä merkityt katualueet sekä kortteleista Härmälä-1913, -1912 ja -1911 luovutuksen kohteena olevat korttelialueet luovutetaan viimeistään 9 kuukauden kuluttua omistusoikeuden siirtymisestä,
 - karttaliitteeseen nro 2 (LIITE 2) punaisella merkityt katu- ja torialueet sekä korttelista Härmälä-1909 luovutuksen kohteena olevat korttelialueet luovutetaan viimeistään 18 kuukauden kuluttua omistusoikeuden siirtymisestä
 - karttaliitteeseen nro 2 (LIITE 2) turkoosilla merkityt katu- ja torialueet sekä kortteleista Härmälä-1903 ja 1907 luovutuksen kohteena olevat korttelialueet luovutetaan viimeistään 27 kuukauden kuluttua omistusoikeuden siirtymisestä.”

Kiinteistöjohtajan päätöksillä 29.3.2016 § 115, 9.10.2016 § 97 ja 14.12.2016 § 279 on Skanska Talorakennus Oy:n hakemuksesta myönnetty jatkoaikaa alueiden hallintaoikeuden siirtymiselle. Joulukuun 18. päivä 2017 kiinteistöjohtajan päätöksellä on hyväksytty hallinnan luovutusmuistio, minkä perusteella kortteliin Härmälä-1909 kuuluva määräala on siirtynyt kaupungille ja muiden alueiden hallinnan luovutusta on edelleen siirretty niin, että alueiden hallinta siirtyy kaupungin omistukseen viimeistään 31.12.2018.

Joulukuun 11. päivä 2018 päivätyllä hakemuksellaan Skanska Talonrakennus Oy on pyytänyt, että vielä luovuttamatta olevat alueet voitaisiin siirtää viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun alueen maaperän puhdistusta koskeva ELY-­lausunto on lainvoimainen.

Perusteluina siirrolle ovat alueen kunnostustarpeen lisääntyminen huomattavasti arvioidusta määrästä.

Alueen maaperän kunnostus on tehty. Alueen pohjavedessä on kuitenkin edelleen haitta-aineita, joiden pitoisuuksia ja vaikutuksia on selvitetty vielä vuoden 2019 aikana. Suunnitellut pohjaveden kunnostustoimenpiteet on toteutettu vuoden 2019 aikana ja niiden jälkeen pohjaveden tarkkailua on jatkettu ja jatketaan edelleen. Toimenpiteiden riittävyyteen ja alueen soveltuvuuteen kaavanmukaiseen käyttöön otetaan kantaa ELY-keskuksen lausunnossa. Kaupunki ottaa alueen haltuun sovitusti vasta ELY-keskuksen lausunnon osoitettua alueen kunnostuksien riittävyys. Kyseinen lausunto on ELY-keskuksen antaman tiedon mukaan valmistumassa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200.000 euroa.

Päätös

Tampereen kaupunki hyväksyy Skanska Talonrakennus Oy:n hakemuksen mukaisen jatkoajan vaihtokirjan karttaliitteessä nro 2 mainittujen, vielä luovuttamattomien alueiden, hallintaoikeuden siirtymiselle siten, että alueet luovutetaan viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun alueen maaperän puhdistusta koskeva ELY-­lausunto on lainvoimainen.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere