§ 697 Asuntotontin 837-037-5728-1 (Linnainmaa) varaaminen Leike Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun

Lataa  Kuuntele 

TRE:7145/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

20.11.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin kiinteistötoimi järjesti 3. - 28.6.2019 tonttihaun, missä oli haettavana asuinkerros- ja rivitalotontteja yhtiömuotoiseen asuinrakentamiseen.

Haussa olleista 17 tontista viisi sijaitsee Hervantajärvellä, viisi Linnainmaalla, yksi Santalahdessa, yksi Tesomajärvellä ja viisi Vuoreksessa.

Hakuaikana jätettiin yhteensä 70 hakemusta. Tässä haussa mahdollisesti luovuttamatta jäävät tontit ovat haettavissa seuraavassa tonttihaussa.

Tontin saajien valinnassa on arvioitu yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti seuraavia seikkoja: hakijalla mahdollisesti oleva toteuttamaton tonttivaranto, kaupungin hakijalle aiemmin luovuttamat tontit, alueiden monimuotoisuus ja asuntopoliittisten tavoitteiden toteutuminen, rakentamisen nopean aloituksen mahdollistaminen sekä kilpailun edistäminen.

Näiden kriteerien perusteella on arvioitu kukin hakemus. Kun samaa tonttia on hakenut useampi toimija, on pyritty valitsemaan toimija, joka kokonaisuudessaan täyttää parhaiten asetetut kriteerit. Todettakoon kuitenkin, että tonttihakuja järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa, joten nyt mahdollisesti ilman varauspäätöstä jäävät hakijat, ovat seuraavassa haussa taas uudessa asemassa.

Tonttihaun yhteydessä oli kerrottu, että tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen. Tontinluovutuksen etusijalla ovat ne hakijat, jotka sitoutuvat toteuttamaan kohteeseen riittävästi perheasuntoja (asunnossa vähintään kaksi makuutilaa =makuuhuone, alkovi, parvi tms., mikä tarjoaa riittävästi yksityisyyttä sekä mahdollisuuden lepoon ja oleskeluun.) Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa).

Asuntojakauma tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä ennen tontin lopullista luovuttamista.

Linnainmaalla haussa olevat tontit sijaitsevat asemakaavan nro 8559 mukaisella alueella noin 7 km kaupungin keskustasta itään. Osin yksityisen ja osin kaupungin omistamalle maalle on muodostunut asuinalue, mille voi kaavan mukaan rakentaa asuinkerroskerrostaloja, rivitaloja ja muita kytkettyjä asuinrakennuksia sekä erillispientaloja. Osa alueen tonteista on luovutettu vuonna 2015 järjestetyn suunnittelukilpailun perusteella.

Alueelta oli haettavana viisi tonttia, joista yksi oli haettavana valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon.

Tonttiin 837-037-5728-1 kohdistui 24 hakemusta. Kiinteistötoimi esittää tontin varaamista Leike Oy:lle hankkeen suunnittelua varten. Yhtiö on ilmoittanut rakentavansa tontille vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa.

Kyseinen tontti on asuinrivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta (AR) oleva tontti, minkä pinta-ala on 742 m2 ja asuinrakennusoikeus 420 k-m2. Tontille voi kaavan mukaan rakentaa kaksikerroksisia asuinrakennuksia.

Tontille tulisi vahvistaa luovutusehdot asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti.

Ottaen huomioon tontin sijainnin, pinta-alan, rakennusoikeuden sekä muut hinnoitteluun vaikuttavat tekijät saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 4.704 euroa (pääoma-arvo 117.600 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 241,48 euroa vuodessa. Hinnoittelussa on käytetty 280 euron kerrosneliömetriarvoa ja neljän prosentin vuokranmääräytymiskorkoa (keski-indeksi 1948 pistettä/v. 2018). Vuokra-ajan tulisi olla 60 vuotta.
    
Tässä vaiheessa tontti 837-037-5728-1 tulisi varata Leike Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 1.12.2019 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin enintään kuitenkin 31.5.2020 asti. Viimeistään varausajan päättyessä tontista tehdään pitkäaikainen maanvuokrasopimus. Varausajalta peritään vuokraa puolet tämänhetkisestä tontinvuokrasta eli 196 euroa kuukaudessa.

Asuintonttien 837-037-5728-1, 3 ja 4 autopaikat sijoittuvat korttelissa olevalle LPA-tontille 2; korttelin asuintonttien vuokralaisten tulee suunnitella ja toteuttaa LPA-tontti yhteistyönä. LPA-tontti tullaan vuokraamaan asuintonttien vuokralaisille asuintonttien vuokraamisen yhteydessä.

Ennen pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekemistä tontin 837-037-5728-1 varaajan tulee esittää hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Tontille 837-037-5728-1 vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 241,48 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 4.704 euroa) ja vuokra-ajaksi 60 vuotta.

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Tontti 837-037-5728-1 varataan Leike Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 1.12.2019 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin siihen saakka, kunnes tontti vuokrataan pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella, enintään kuitenkin 31.5.2020 asti.

Varausaikana tontista 837-037-5728-1 peritään vuokraa 196 euroa kuukaudessa.

Tontin 837-037-5728-1 varaajan tulee esittää hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat ennen pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekemistä.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere