§ 588 Asuntotontin 837-221-1242-2 (Santalahti) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4690/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

5.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto-ja kiinteistölautakunnan päätöksellä 23.10.2019 § 153 on tontille 837-221-1242-2 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty varata tontti A-Kruunu Oy:lle 30.4.2020 asti. Varausaikaa on sittemmin jatkettu kiinteistöjohtajan päätöksellä 20.4.2020 § 317, 31.10.2020 asti. Tontille on vahvistettu perusvuokraksi 1.868,58 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 36.773,65 euroa).

A-Kruunu Oy on pyytänyt 12.8.2020 lähettämällään hakemuksella tontin vuokraamista pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella. 

Tontista on esitetty hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat laaturyhmässä. Tontti voidaan vuokrata 1.11.2020 alkaen.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL) olevan tontin 837-221-1242-2, Santalahdenaukio 4, pinta-ala on 723 m2 ja rakennusoikeus 2.600 k-m2, josta liiketilojen osuus 100 k-m2.

Vuokra perustuu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) vahvistamaan 350 euron kerrosneliömetrihintaan. Markkinahinnan ja ARA-hinnan välinen erotus on korvausta yleistä taloudellista etua koskevan palvelun toteuttamisesta (ns. SGEI-tukea, Komission päätös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen, 2012/21/EU, EUVL L7/2012).

Vuokrauksen kohteena olevalle tontille ei saa rakentaa muuta kuin ARA-asuntotuotantoa. Mikäli tontille rakennetaan muuta kuin ARA-tuotantoa, on vuokralainen velvollinen maksamaan kaupungille käyvän markkinahinnan (515 euroa/k-m2) ja ARA-hinnan välisen erotuksen.

Kiinteistö on kunnostettu viranomaisen antaman päätöksen (PIRELY/7667/2017, 3.11.2017) mukaisesti. Kunnostustyöstä on laadittu loppuraportti (Pilaantuneen maaperän kunnostuksen loppuraportti, Pispanranta, Sitowise, 30.8.2019), joka on toimitettu kiinteistön varaajalle erikseen.

Varauspäätöksen mukaisesti tontin autopaikat sijoittuvat kaavan mukaan maanalaiseen pysäköintihalliin. Kaavan yhteydessä laadittujen viitesuunnitelmien mukaan autohalli voi olla osin yhteinen viereisen korttelin 1243 autohallin kanssa. Autohallin rakentamisesta tulee sopia korttelin 1243 toteuttajan kanssa.

Kaavassa tontin alueelle on osoitettu rakennusala Santalahdensiltaan liittyvän hissi- ja porrasyhteyden rakentamiseksi. Hissi- ja porrasyhteyden suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan tontin muun suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä. Tämän osalta suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista vastaa Tampereen kaupunki erikseen laadittavan sopimuksen mukaisesti. 

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma- arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

A-Kruunu Oy:lle vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-221-1242-2, 60 vuoden ajaksi 1.11.2020 - 31.10.2080 siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 1.868,58 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 36.773,65 euroa).

Vuokra perustuu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) vahvistamaan 350 euron kerrosneliömetrihintaan. Markkinahinnan ja ARA-hinnan välinen erotus on korvausta yleistä taloudellista etua koskevan palvelun toteuttamisesta (ns. SGEI-tukea, Komission päätös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen, 2012/21/EU, EUVL L7/2012).

Vuokrauksen kohteena olevalle tontille ei saa rakentaa muuta kuin ARA-asuntotuotantoa. Mikäli tontille rakennetaan muuta kuin ARA-tuotantoa, on vuokralainen velvollinen maksamaan kaupungille käyvän markkinahinnan (515 euroa/k-m2) ja ARA-hinnan välisen erotuksen.

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere