§ 615 Asuntotontin 837-224-7428-3 (Haukiluoma) varaaminen Kastelli-talot Oy:lle 

Lataa  Kuuntele 

TRE:6085/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

19.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin kiinteistötoimi järjesti 3.6. - 3.7.2020 tonttihaun, missä oli haettavana asuinkerros- ja rivitalotontteja yhtiömuotoiseen asuinrakentamiseen.

Haussa oli yhteensä 14 tonttia, joista yksi Haukiluomassa, viisi Hervantajärvellä, yksi Kalevassa, yksi Kumpulassa, kaksi Niemenrannassa, yksi Ranta-Tampellassa ja kolme Vuoreksessa.

Yksi Hervantajärven tonteista oli haettavana valtion tukemaan pitkän korkotuen tuotantoon ja Niemenrannan tontit joko pitkän tai lyhyen korkotuen tuotantoon. Ranta-Tampellan ja Kalevan tonteille haettiin ryhmittymiä ja hakemuksen liitteenä tuli olla konseptikuvaus.
  
Hakuaikana jätettiin 75 hakemusta. Osaan tonteista ei kohdistunut lainkaan hakemuksia tai niitä haki toimija, joka saa tässä haussa tontin toisaalta. Näin ollen kaikkia haettavana olleita tontteja ei esitetä tässä vaiheessa varattavaksi. Luovuttamatta jäävät tontit ovat haettavissa seuraavassa tonttihaussa tai siirtyvät jatkuvaan tonttihakuun.

Tontin saajien valinnassa on arvioitu yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti seuraavia seikkoja: hakijalla mahdollisesti oleva toteuttamaton tonttivaranto, kaupungin hakijalle aiemmin luovuttamat tontit, alueiden monimuotoisuus ja asuntopoliittisten tavoitteiden toteutuminen, rakentamisen nopean aloituksen mahdollistaminen sekä kilpailun edistäminen.

Näiden kriteerien perusteella on arvioitu kukin hakemus. Kun samaa tonttia on hakenut useampi toimija, on pyritty valitsemaan toimija, joka kokonaisuudessaan täyttää parhaiten asetetut kriteerit. Todettakoon kuitenkin, että tonttihakuja järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa, joten nyt mahdollisesti ilman varauspäätöstä jäävät hakijat, ovat seuraavassa haussa taas uudessa asemassa.

Tonttihaun ohjeissa oli kerrottu, että tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen. Kaupunki edellyttää, että kohteen asuntojen lukumäärästä vähintään 25 % toteutetaan vähintään kahden makuuhuoneen asuntoina. Näistä ainakin puolet tulee toteuttaa pinta-alaltaan vähintään 60 m2:n kokoisina. Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa). Kaikkien asuntojen keskipinta-alan tulee olla yli 40 m2. Asuntojakauma tarkastellaan hankekohtaisesti.

Haukiluomassa oli haettavana yksi tontti vuonna 2016 vahvistuneen asemakaavan nro 8360 mukaisella alueella. Asemakaavamuutoksen perusteella Runkokadun, Myllypuronkadun, Tyvikadun ja Ikurintien välisellä alueelle on muodostunut asuinalue, mille voi kaavan mukaan rakentaa asuinkerrostaloja, rivitaloja ja/tai muita kytkettyjä asuinrakennuksia. Yhdellä tonteista on liikerakennusoikeutta ja siihen on rakentumassa päivittäistavarakauppa. Lisäksi alueelle on valmistunut pienten lasten yksikkö, missä on päiväkoti sekä esi- ja alkeisopetus. Alueen muut asuintontit on luovutettu jo aiemmin ja pääosin rakentuneetkin.

Tonttiin 837-224-7428-3, Tyviraitti 6, kohdistui kymmenen hakemusta. Tontti tulisi asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti varata Kastelli-talot Oy:lle hankkeen suunnittelua ja rakennusluvan hakemista varten 1.11.2020 alkaen. Hakemuksen mukaan tontille on tarkoitus toteuttaa Kastellin EasyIN-kohteita, jotka ovat aina perheasuntoja (3h + k tai isompia). Lisäksi EasyIN-kohteet ovat puurakenteisia ja puujulkisivuisia, mikä tukee myös Tampereen hiilineutraaliustavoitetta.

Kyseinen tontti on asuinkerrostalojen ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta (AKR) oleva tontti, minkä pinta-ala on 3 297 m2 ja rakennusoikeus 1 200+v200 km2. Tontille voi rakentaa kaksi-kolmekerroksisia rakennuksia; kaavan mukaan osan pitää olla kaksikerroksisia.

Tontti on ollut haussa ja varattuna vuodenvaihteessa 2017-2018 järjestetyn tonttihaun perusteella, mutta varaaja luopui tontin varauksesta. Näin ollen tontille on aiemmin vahvistettu luovutusehdot elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan 20.4.2018 § 34 tekemällä päätöksellä. Tontin elinkustannusindeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi on vahvistettu 498,18 euroa (tämänhetkinen vuosivuokra 9 804 euroa).

Tässä vaiheessa tontti 837-224-7428-3 tulisi varata Kastelli-talot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 1.11.2020 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin enintään kuitenkin 30.4.2021 asti. Viimeistään varausajan päättyessä tontista tehdään pitkäaikainen maanvuokrasopimus. Varausajalta peritään vuokraa puolet tämänhetkisestä tontinvuokrasta eli 408 euroa kuukaudessa.

Ennen pitkäaikaisen sopimuksen tekemistä tontin varaajan tulee esittää hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Tontti 837-224-7428-3 varataan Kastelli-talot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 1.11.2020 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin siihen saakka, kunnes tontti vuokrataan pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella enintään kuitenkin 30.4.2021 asti.

Varausaikana tontista 837-224-7428-3 peritään vuokraa 408 euroa kuukaudessa.

Tontin 837-224-7428-3 varaajan tulee esittää hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat ennen pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekemistä.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere