§ 762 Asuntotontin 837-327-7678-8 vuokraaminen Insinööritoimisto LaRa Oy:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:5923/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

16.12.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm p. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen 12.12.2016 §:ssä 190 tekemällä päätöksellä on tontille Vuores-7678-1 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty varata tontti Insinööritoimisto LaRa Oy:lle 31.5.2017 asti ryhmärakennuttamishankkeen toteuttamiseksi.  Tontin pinta-ala on 10 809 m2 ja rakennusoikeus 3 800+v950+yht190 k-m2. Tontin perusvuokraksi on vahvistettu 1.842,18 euroa vuodessa. 

Yhtiön toiveesta tontti on jaettu erillisellä tonttijaolla kolmeksi tontiksi:

  • tontti 6 pinta-ala 4 086 m2 ja rakennusoikeus 1200+v300+yht60 k-m2
  • tontti 7 pinta-ala 2 693 m2 ja rakennusoikeus 725+v300+yht60 k-m2
  • tontti 8 pinta-ala 4 031 m2 ja rakennusoikeus 1 875+v350+yht70 k-m2

Tontit 6 ja 7 on jo aiemmin vuokrattu erillisin päätöksin  pitkäaikaisin vuokrasopimuksin ja tontin 8 varausajan päätyttyä 31.5.2019 tulisi tontti niinikään vuokrata pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella 1.6.2019 alkaen.

Rakennusoikeuksien suhteen jaettuna saadaan tontin 8 elinkustannusindeksiin sidotuksi perusvuokraksi 898 euroa (tämänhetkinen vuosivuokra 17.493,04 euroa). Vuokra-ajan tulisi olla 60 vuotta.

Tontti tulisi vuokrata tässä vaiheessa Insinööritoimisto LaRa Oy:lle. Tonttia hallinnoimaan tullaan myöhemmin perustamaan yksi tai useampi asunto-osakeyhtiö.

Kaupunginhallituksen tekemään varauspäätökseen on kirjattu mm. että, ”Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä on tarkoitus allekirjoittaa osakekauppakirja, millä kaupunki myy Vuores Palvelu Oy:n osakkeita yhtiölle. Osakekaupan yhteydessä allekirjoitetaan myös erillinen kaupungin, Vuores Palvelu Oy:n ja yhtiön välinen Vuoreksen alueen kiinteistöjen alueellista tietoverkkoa, ylläpitopalveluiden järjestämistä sekä palveluyhtiön hallintoa koskeva sopimus. Sopimuksella liitytään Vuores Palvelu Oy:n rakennuttamaan alueelliseen tietoliikenneverkkoon sekä sovitaan siitä, kuinka Vuores Palvelu Oy:n kilpailuttamat kiinteistöjen hoitoon liittyvät palvelut ovat käytettävissä.

Kaupungin luovutettua, omia kiinteistöjään koskevia osakkeita lukuun ottamatta, omistamansa Vuores Palvelu Oy:n osakkeet Vuoreksen alueen tonttien vuokraajille, Vuores Palvelu Oy:n osakkeiden myynti tapahtuu suoraan palveluyhtiöstä. Koska osakekauppaa ei tapahdu enää maanvuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä, tulee maanvuokrasopimukseen ja sitä koskeviin päätöksiin muuttaa Vuores Palvelu Oy:n osakkuutta ja sopimusta koskeva ehto vastaavanlaiseksi kuin jätehuollon keräys- ja noutopalveluja tuottavan putkiyhtiön ehto.
Vuokrauspäätökseen ehto tulisi kirjata seuraavasti: ”Vuokralainen on velvollinen ostamaan tontin asemakaavassa merkittyihin kerrosneliömetreihin sidotun määrän Vuores Palvelu Oy:n osakkeita ja allekirjoittamaan erillisen kaupungin, Vuores Palvelu Oy:n ja vuokralaisen välisen Vuoreksen alueen kiinteistöjen alueellista tietoverkkoa, ylläpitopalveluiden järjestämistä sekä palveluyhtiön hallintoa koskevan sopimuksen. Sopimuksella vuokralainen liittyy Vuores Palvelu Oy:n rakennuttamaan alueelliseen tietoliikenneverkkoon ja sitoutuu maksamaan osuutensa alueellisen tietoverkon investointikustannuksista sekä tietoverkkoon liittyvät palvelumaksut.”

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200.000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Insinööritoimisto LaRa Oy:lle vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti Vuores-7678-8, 60 vuoden ajaksi (1.6.2019 - 31.5.2079) siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 898 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 17.493,04 euroa).

Vuokralainen on velvollinen lunastamaan tontin asemakaavassa merkityn pääkäyttötarkoituksen ja siihen rinnastettavan käyttötarkoituksen mukaisten kerrosneliömetrien yhteismäärän suhteessa kaupungin erikseen osoittaman jätehuollon keräys- ja noutopalveluja tuottavan putkiyhtiön osakkeita ja tässä tarkoituksessa allekirjoittamaan liittymisvahvistuksen sitoutumisesta Osapuoleksi Osakassopimukseen, sekä lisäksi allekirjoittamaan keräys- ja noutopalvelun käyttöä ja palvelutasoa määrittelevän liityntäsopimuksen ja maksamaan liityntäsopimuksen mukaiset maksut.

Vuokralainen on velvollinen ostamaan tontin asemakaavassa merkittyihin kerrosneliömetreihin sidotun määrän Vuores Palvelu Oy:n osakkeita ja allekirjoittamaan erillisen kaupungin, Vuores Palvelu Oy:n ja Vuokralaisen välisen Vuoreksen alueen kiinteistöjen alueellista tietoverkkoa, ylläpitopalveluiden järjestämistä sekä palveluyhtiön hallintoa koskevan sopimuksen. Sopimuksella Vuokralainen liittyy Vuores Palvelu Oy:n rakennuttamaan alueelliseen tietoliikenneverkkoon ja sitoutuu maksamaan osuutensa alueellisen tietoverkon investointikustannuksista sekä tietoverkkoon liittyvät palvelumaksut.

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere