§ 614 Asuntotontin 837-327-7741-5 (Vuores) varaaminen Rakennusliike K ja M Lammi  Oy:lle 

Lataa  Kuuntele 

TRE:6086/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

19.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin kiinteistötoimi järjesti 3.6. - 3.7.2020 tonttihaun, missä oli haettavana asuinkerros- ja rivitalotontteja yhtiömuotoiseen asuinrakentamiseen.

Haussa oli yhteensä 14 tonttia, joista yksi Haukiluomassa, viisi Hervantajärvellä, yksi Kalevassa, yksi Kumpulassa, kaksi Niemenrannassa, yksi Ranta-Tampellassa ja kolme Vuoreksessa.

Yksi Hervantajärven tonteista oli haettavana valtion tukemaan pitkän korkotuen tuotantoon ja Niemenrannan tontit joko pitkän tai lyhyen korkotuen tuotantoon. Ranta-Tampellan ja Kalevan tonteille haettiin ryhmittymiä ja hakemuksen liitteenä tuli olla konseptikuvaus.

Hakuaikana jätettiin 75 hakemusta. Osaan tonteista ei kohdistunut lainkaan hakemuksia tai niitä haki toimija, joka saa tässä haussa tontin toisaalta. Näin ollen kaikkia haettavana olleita tontteja ei esitetä tässä vaiheessa varattavaksi. Luovuttamatta jäävät tontit ovat haettavissa seuraavassa tonttihaussa tai siirtyvät jatkuvaan tonttihakuun.

Tontin saajien valinnassa on arvioitu yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti seuraavia seikkoja: hakijalla mahdollisesti oleva toteuttamaton tonttivaranto, kaupungin hakijalle aiemmin luovuttamat tontit, alueiden monimuotoisuus ja asuntopoliittisten tavoitteiden toteutuminen, rakentamisen nopean aloituksen mahdollistaminen sekä kilpailun edistäminen.

Näiden kriteerien perusteella on arvioitu kukin hakemus. Kun samaa tonttia on hakenut useampi toimija, on pyritty valitsemaan toimija, joka kokonaisuudessaan täyttää parhaiten asetetut kriteerit. Todettakoon kuitenkin, että tonttihakuja järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa, joten nyt mahdollisesti ilman varauspäätöstä jäävät hakijat, ovat seuraavassa haussa taas uudessa asemassa.

Vuoreksessa haussa olleet tontit sijaitsevat Isokuusi III:n kaavan alueella, jossa yleismääräyksissä on määritelty korttelialueet, joilla runkomateriaalin tulee olla pääosin puuta ja julkisivujen puuta sekä korttelialueet, joilla julkisivumateriaalin tulee olla puuta.

Isokuusen alueelle on jo aiemmin vahvistettu asemakaavat nro 8466 ja 8349 (Isokuusi I ja II). Kyseisten alueiden tontit on pääosin luovutettu rakentajille ja osa tonteista on jo rakentunut.

Isokuusi III:n kaava-alueelle on tavoitteena osoittaa myös Isokuusen keskustan toimintoja: päivittäistavarakauppa, pienempiä liike-, toimisto- ja työtiloja asuinkerrostalojen yhteyteen sekä pienten lasten yksikkö (koostuen päiväkodista, esi- ja alkuopetuksen tiloista sekä avoimen varhaiskasvatuksen kerhotiloista). Tämänhetkisen tiedon mukaan pienten lasten yksikkö on tarkoitus ottaa käyttöön tammikuussa 2022.

Tonttihaun ohjeissa oli kerrottu, että tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen. Kaupunki edellyttää, että kohteen asuntojen lukumäärästä vähintään 25 % toteutetaan vähintään kahden makuuhuoneen asuntoina. Näistä ainakin puolet tulee toteuttaa pinta-alaltaan vähintään 60 m2:n kokoisina. Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa). Kaikkien asuntojen keskipinta-alan tulee olla yli 40 m2. Asuntojakauma tarkastellaan hankekohtaisesti.

Isokuusi III:n alueella oli haettavana kolme tonttia. Hakuohjeiden mukaan tontit 837-327-7741-1 ja 2 luovutetaan yhteenliittymälle. Tontilla 1 on liiketilaa, johon edellytetään päivittäistavarakauppaa. Tontteja voivat hakea yhteenliittymät, joissa on mukana rakentaja sekä päivittäistavarakauppatoimija.

Tonttiin 837-327-7741-5, Konkelonkatu 1/Sydänpuunkatu 12, kohdistui 11 hakemusta. Tontti tulisi varata Rakennusliike K ja M Lammi Oy:lle hankkeen suunnittelua varten ja rakennusluvan hakemista varten 1.11.2020 alkaen. Yhtiö on ilmoittanut rakentavansa tontille vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa.

Kyseinen tontti on asuinkerrostalojen ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta (AKR) oleva tontti, jonka pinta-ala on 4 160 m2 ja rakennusoikeus 2 000 k-m2. Tontille voi kaavan mukaan rakentaa kaksi-kolmekerroksisia asuinrakennuksia.

Tontti on ollut haussa ja varattuna kesäkuussa 2019 järjestetyn tonttihaun perusteella, mutta varaaja luopui tontin varauksesta. Näin ollen tontille on aiemmin vahvistettu luovutusehdot asunto- ja kiinteistölautakunnan 20.11.2019 § 173 tekemällä päätöksellä. Tontin elinkustannusindeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi on vahvistettu 1 026,69 euroa (tämänhetkinen vuosivuokra 20 205 euroa).

Tässä vaiheessa tontti 837-327-7741-5 tulisi varata Rakennusliike K ja M Lammi Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 1.11.2020 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin enintään kuitenkin 30.4.2021 asti. Viimeistään varausajan päättyessä tontista tehdään pitkäaikainen maanvuokrasopimus. Varausajalta peritään vuokraa puolet tämänhetkisestä tontinvuokrasta eli 842 euroa kuukaudessa.

Vuorekseen rakennetaan valokuituun perustuva alueellinen tietoliikenneverkko, jonka toteuttamista ja toimintaa varten on Tampereen kaupunki perustanut Vuores Palvelu Oy -nimisen yhtiön. Palveluyhtiö järjestää myös alueen kiinteistöjen ylläpitopalveluita. Tontin luovutuksen yhteydessä vuokralainen ostaa tontin asemakaavassa merkittyihin kerrosneliömetreihin sidotun määrän Vuores Palvelu Oy:n osakkeita ja allekirjoittaa erillisen kaupungin, Vuores Palvelu Oy:n ja vuokralaisen välisen Vuoreksen alueen kiinteistöjen alueellista tietoverkkoa, ylläpitopalveluiden järjestämistä sekä palveluyhtiön hallintoa koskevan sopimuksen. Sopimuksella vuokralainen liittyy Vuores Palvelu Oy:n rakennuttamaan alueelliseen tietoliikenneverkkoon ja sitoutuu maksamaan osuutensa alueellisen tietoverkon investointikustannuksista sekä tietoverkkoon liittyvät palvelumaksut.

Todettakoon vielä, että Vuoreksen keskeisille korttelialueille rakennetaan nykyaikainen jätteiden imukeräykseen tarkoitettu putkijärjestelmä. Järjestelmällä on tarkoitus kerätä keskeisiltä alueilta alipaineella neljää eri jätelajiketta keskitettyyn keräyspisteeseen. Jätteiden putkikeräysjärjestelmän sekä siihen liittyvän toiminnan kokonaisuudessaan toteuttaa Pirkan Putkikeräys Oy, jonka yhtiön Pirkanmaan Jätehuolto Oy on perustanut juuri tätä toimintaa varten. Tähän liittyen tarkoituksena on, että ko. korttelialueiden kiinteistöt tulevat putkiyhtiön osakkaiksi. Tontin luovutuksen yhteydessä kukin kiinteistö lunastaa putkiyhtiön osakkeita tontin asemakaavassa merkityn pääkäyttötarkoituksen sekä siihen rinnastettavan käyttötarkoituksen mukaisten kerrosneliömetrimäärien suhteessa ja allekirjoittaa putkiyhtiön sekä vuokralaisen väliset tarvittavat osakas- ja liityntäsopimukset sekä maksaa liityntäsopimuksen mukaiset maksut.

Ennen pitkäaikaisen sopimuksen tekemistä tontin varaajan tulee esittää hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat laaturyhmässä. Laaturyhmän käsittelyllä varmistetaan asemakaavan sekä muiden ohjeistuksien huomioiminen sekä suunnitelmien laatutaso ennen rakennuslupavaihetta. Laaturyhmän hyväksynnästä laaditaan muistio, joka liitetään rakennuslupa-asiakirjoihin. Tontinkäyttösuunnitelmat on syytä toimittaa laaturyhmän käsiteltäväksi hyvissä ajoin, jotta vältytään mahdollisten suunnitelmamuutosten aiheuttamilta ylimääräisiltä kustannuksilta.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Tontti 837-327-7741-5 varataan Rakennusliike K ja M Lammi Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 1.11.2020 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin siihen saakka, kunnes tontti vuokrataan pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella enintään kuitenkin 30.4.2021 asti.

Varausaikana tontista 837-327-7741-5 peritään vuokraa 842 euroa kuukaudessa.

Tontin 837-327-7741-5 varaajan tulee esittää hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat laaturyhmässä ennen pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekemistä.

Allekirjoitus

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Organisaatiotieto

Tampere