§ 640 Asuntotontin 837-34-6698-2 (Kumpula) varaaminen Fuerteco Capital Oy:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:6315/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

28.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin kiinteistötoimi järjesti 3.6. - 3.7.2020 tonttihaun, missä oli haettavana asuinkerros- ja rivitalotontteja yhtiömuotoiseen asuinrakentamiseen.

Haussa oli yhteensä 14 tonttia, joista yksi Haukiluomassa, viisi Hervantajärvellä, yksi Kalevassa, yksi Kumpulassa, kaksi Niemenrannassa, yksi Ranta-Tampellassa ja kolme Vuoreksessa.

Yksi Hervantajärven tonteista oli haettavana valtion tukemaan pitkän korkotuen tuotantoon ja Niemenrannan tontit joko pitkän tai lyhyen korkotuen tuotantoon. Ranta-Tampellan ja Kalevan tonteille haettiin ryhmittymiä ja hakemuksen liitteenä tuli olla konseptikuvaus.
  
Hakuaikana jätettiin 75 hakemusta. Osaan tonteista ei kohdistunut lainkaan hakemuksia tai niitä haki toimija, joka saa tässä haussa tontin toisaalta. Näin ollen kaikkia haettavana olleita tontteja ei esitetä tässä vaiheessa varattavaksi. Luovuttamatta jäävät tontit ovat haettavissa seuraavassa tonttihaussa tai siirtyvät jatkuvaan tonttihakuun.

Tonttien saajien valinnassa on arvioitu yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti seuraavia seikkoja: hakijalla mahdollisesti oleva toteuttamaton tonttivaranto, kaupungin hakijalle aiemmin luovuttamat tontit, alueiden monimuotoisuus ja asuntopoliittisten tavoitteiden toteutuminen, rakentamisen nopean aloituksen mahdollistaminen sekä kilpailun edistäminen.

Näiden kriteerien perusteella on arvioitu kukin hakemus. Kun samaa tonttia on hakenut useampi toimija, on pyritty valitsemaan toimija, joka kokonaisuudessaan täyttää parhaiten asetetut kriteerit. Todettakoon kuitenkin, että tonttihakuja järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa, joten nyt mahdollisesti ilman varauspäätöstä jäävät hakijat, ovat seuraavassa haussa taas uudessa asemassa.

Yksi haettavana olleista tonteista sijaitsee Kumpulan kaupunginosassa, Mattilanmäellä, noin yhdeksän kilometriä itään kaupungin keskustasta asemakaavan nro 8221 mukaisella alueella. Alue on pääosin yksityisomistuksessa, mutta asemakaavamuutoksen yhteydessä käytyjen neuvottelujen ja maankäyttösopimusten tuloksena kaupungin omistukseen tuli katu- ja yleisten alueiden lisäksi 1 631 m2:n suuruinen alue, mistä on muodostettu nyt haettavana oleva asuinpientalojen korttelialuetta (AP) oleva tontti 837-34-6698-2.

Tonttihaun ohjeissa oli kerrottu, että tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen. Kaupunki edellyttää, että kohteen asuntojen lukumäärästä vähintään 25 % toteutetaan vähintään kahden makuuhuoneen asuntoina. Näistä ainakin puolet tulee toteuttaa pinta-alaltaan vähintään 60 m2:n kokoisina. Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa). Kaikkien asuntojen keskipinta-alan tulee olla yli 40 m2. Asuntojakauma tarkastellaan hankekohtaisesti. Asuntojakauma tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä ennen tontin lopullista luovuttamista.

Tonttiin 837-34-6698-2, Mattilanmäki 19, kohdistui 10 hakemusta. Kiinteistötoimi esittää tontin varaamista Fuerteco Capital Oy:lle 1.11.2020 alkaen hankkeen suunnittelua ja rakennusluvan hakemista varten. Yhtiö on ilmoittanut rakentavansa tontille vapaarahoitteista omistus- tai vuokra-asuntotuotantoa.

Kyseinen tontti on asuinpientalojen korttelialuetta oleva tontti, jolle saa rakentaa kytkettyjä tai erillisiä pientaloja ja rivitaloja (AP). Tontin pinta-ala on 1 631 m2 ja asuinrakennusoikeus 577 k-m2. Tontille voi kaavan mukaan rakentaa enintään kaksikerroksisia asuinrakennuksia. Hakuohjeissa oli kerrottu, että tontti myydään.

Tontille tulisi vahvistaa luovutusehdot asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti. Ottaen huomioon tontin sijainnin, pinta-alan, rakennusoikeuden sekä muut hinnoitteluun vaikuttavat tekijät saadaan tontin myyntihinnaksi 178 870 euroa. Hinnoittelussa on käytetty 310 euron kerrosneliömetriarvoa.
  
Tässä vaiheessa tontti 837-34-6698-2 tulisi varata Fuerteco Capital Oy:lle 1.11.2020 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin enintään kuitenkin 30.4.2021 asti. Viimeistään varausajan päättyessä tontista tehdään kauppa. Asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti varausajalta peritään vuokraa, joka vastaa 50 % tämänhetkisestä vuosivuokrasta; vastaava taso myyntitonteilla. Kyseisen tontin osalta varausajan vuokra on 298 euroa.

Ennen kaupan tekemistä tontin 837-34-6698-2 varaajan tulee esittää hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Tontille 837-34-6698-2 vahvistetaan myyntihinnaksi 178 870 euroa ja muut myyntiehdot tavanomaisiksi.

Tontti 837-34-6698-2 varataan Fuerteco Capital Oy:lle 1.11.2020 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin siihen saakka, kunnes tontista tehdään kauppa enintään kuitenkin 30.4.2021 asti.

Varausaikana tontista 837-34-6698-2 peritään vuokraa 298 euroa kuukaudessa. 

Tontin 837-34-6698-2 varaajan tulee esittää hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat ennen kaupan tekemistä.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere