§ 425 Asuntotontin 837-78-7318-3 (Hervantajärvi) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3111/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

2.6.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksellä 18.12.2019 § 190 on tontille 837-78-7318-3 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty varata tontti Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr:lle 30.6.2020 asti. Tontille on vahvistettu perusvuokraksi 1.778,75 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 35.005,80 euroa).

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr (TOAS) on pyytänyt 11.5.2020 lähettämällään hakemuksella tontin vuokraamista pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella. 

Tontista on esitetty hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat. Tontti voidaan vuokrata 1.6.2020 alkaen. Tontin varausaika päättyy 31.5.2020.

Hanke toteutetaan valtion pitkällä korkotuella, joten tontin vuokra on hinnoiteltu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) vyöhykehinnoittelun mukaisesti.

Markkinahinnan ja ARA-hinnan välinen erotus on korvausta yleistä taloudellista etua koskevan palvelun toteuttamisesta (ns. SGEI-tukea, Komission päätös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen, 2012/21/EU, EUVL L7/2012).

Vuokrauksen kohteena olevalle osuudelle ei saa rakentaa muuta kuin ARA-asuntotuotantoa. Mikäli osuudelle rakennetaan muuta kuin ARA-tuotantoa, on vuokralainen velvollinen maksamaan kaupungille käyvän markkinahinnan (240 euroa) ja ARA-hinnan välisen erotuksen.

Asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) olevan tontin 837-78-7318-3 pinta-ala on 3.273 m2 ja asuinrakennusoikeus 5000+yht 250 k-m2.

Korttelin 7318 autopaikat sijoittuvat LPA-tontille 7318-6 ja yhteiset pelastus/kulkutiet AH-tontille 7318-5. Korttelin asuintonttien 1,2, 3 ja 4 varaajien tulee yhdessä suunnitella ja toteuttaa tontit 5 ja 6, jotka tullaan vuokraamaan asuintonttien vuokraamisen yhteydessä.

Varauspäätöksen mukaan TOAS tulee laskemaan kohteen elinkaarihiilijalanjäljen joko Ympäristöministeriön hiilijalanjäljen arviointimenetelmällä tai muilla Euroopan unionin standardeihin pohjautuvilla järjestelmillä, sekä ohjaamaan suunnittelua ekologisuuden ja elinkaarihiilijalanjäljen pienenemisen suuntaan. Ympäristöministeriön arviointimenetelmä perustuu Euroopan komission laatiman Level(s)-menetelmään3. Sen pohjana ovat eurooppalaiset kestävää rakentamista koskevat standardit (mm. EN 15643 –sarja, EN 15978 ja EN 15804) sekä aiheeseen liittyvä tieteellinen tutkimus.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma- arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr:lle vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-78-7318-3, 60 vuoden ajaksi 1.6.2020 - 31.5.2080 siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 1.778,75 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 35.005,80 euroa).

Markkinahinnan ja ARA-hinnan välinen erotus on korvausta yleistä taloudellista etua koskevan palvelun toteuttamisesta (ns. SGEI-tukea, Komission päätös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen, 2012/21/EU, EUVL L7/2012).

Vuokrauksen kohteena olevalle osuudelle ei saa rakentaa muuta kuin ARA-asuntotuotantoa. Mikäli osuudelle rakennetaan muuta kuin ARA-tuotantoa, on vuokralainen velvollinen maksamaan kaupungille käyvän markkinahinnan (240 euroa) ja ARA-hinnan välisen erotuksen.

Tontin varausaika päättyy 31.5.2020.

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere