§ 673 Asuntotontin 837-78-7320-1 (Hervantajärvi) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2338/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

10.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksellä 13.5.2020 § 70 on tontille 837-78-7320-1 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty varata tontti Tampereen Vuokratalosäätiö sr:lle 31.10.2020 asti. Tontille on vahvistettu perusvuokraksi 1 760,67 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 34650 euroa).

Tampereen Vuokratalosäätiö sr on pyytänyt 29.10.2020 lähettämällään hakemuksella tontin vuokraamista pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella.

Tontista on esitetty hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat. Tontti voidaan vuokrata 1.11.2020 alkaen.

Asuinkerrostalojen korttelialuetta (AKR) olevan tontin 837-78-7320-1 ,Heittoniitynkuja 2, pinta-ala on 3542 m2 ja asuinrakennusoikeus 5000+yht 250 k-m2.

Markkinahinnan ja ARA-hinnan välinen erotus on korvausta yleistä taloudellista etua koskevan palvelun toteuttamisesta (ns. SGEI-tukea, Komission päätös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen, 2012/21/EU, EUVL L7/2012).

Vuokrauksen kohteena olevalle osuudelle ei saa rakentaa muuta kuin ARA-asuntotuotantoa. Mikäli osuudelle rakennetaan muuta kuin ARA-tuotantoa, on vuokralainen velvollinen maksamaan kaupungille käyvän markkinahinnan (243 euroa/k-m2) ja ARA-hinnan välisen erotuksen.

Tampereen Vuokratalosäätiö sr (VTS) on sitoutunut laskemaan kohteen elinkaarihiilijalanjäljen joko Ympäristöministeriön hiilijalanjäljen arviointimenetelmällä tai muilla Euroopan unionin standardeihin pohjautuvilla järjestelmillä, sekä ohjaamaan suunnittelua ekologisuuden ja elinkaarihiilijalanjäljen pienenemisen suuntaan. 

Korttelin 7320 autopaikat sijoittuvat LPA-tontille 7320-6 ja yhteiset pelastus/kulkutiet AH-tontille 7320-5. Korttelin asuintonttien 1, 2, 3 ja 4 varaajien tulee yhdessä suunnitella ja toteuttaa tontit 5 ja 6, jotka tullaan vuokraamaan asuintonttien vuokraamisen yhteydessä.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Tampereen Vuokratalosäätiö sr:lle vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-78-7320-1,60 vuoden ajaksi 1.11.2020 - 31.10.2080 siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 1 760,67 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 34 650 euroa).

Vuokra perustuu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hyväksymään 165 euron kerrosneliömetrihintaan. Markkinahinnan ja ARA-hinnan välinen erotus on korvausta yleistä taloudellista etua koskevan palvelun toteuttamisesta (ns. SGEI-tukea, Komission päätös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen, 2012/21/EU, EUVL L7/2012).

Vuokrauksen kohteena olevalle osuudelle ei saa rakentaa muuta kuin ARA-asuntotuotantoa. Mikäli osuudelle rakennetaan muuta kuin ARA-tuotantoa, on vuokralainen velvollinen maksamaan kaupungille käyvän markkinahinnan (243 euroa/k-m2) ja ARA-hinnan välisen erotuksen.

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere