§ 46 Asuntotontin 837-78-7320-2 (Hervantajärvi) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:446/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

26.1.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksellä 15.4.2020 § 52 on tontille 837-78-7320-2  vahvistettu luovutusehdot ja päätetty varata tontti Avain Yhtiöt Oy:n/konserniin kuuluvan tytäryhtiön perustamien yhtiöiden nimiin 31.10.2020 asti. Varausaikaa on sittemmin jatkettu kiinteistöjohtajan päätöksellä 7.9.2020 § 532 30.4.2021 asti. Varauspäätöksen mukaan puolet eli 4200 k- m2 tuotannosta on joko vapaarahoitteista tai valtion tukemaa (lyhyt korkotuki tai takauslaina) vuokra-asuntotuotantoa ja puolet 4200 k-m2 valtion pitkän korkotuen asumisoikeustuotantoa. 

Tontille on vahvistettu vuokra-asuntotuotantoon luovutettavan rakennusoikeuden (4200/8400) osalta perusvuokraksi  2 074,39 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 40 948 euroa). Valtion tukemaan asumisoikeustuotantoon luovutettavan rakennusoikeuden (4200/8400) osalta perusvuokraksi on vahvistettu 1 408,54 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 27 804 euroa). 

Avain Yhtiöt Oy on pyytänyt 19.1.2021 lähettämillään hakemuksillaan tontin vuokraamista pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella perustamilleen Asunto Oy Tampereen Heittoniitynkuja 6 A-B (4200/8400) ja Asunto Oy Tampereen Heittoniitynkuja 6 C-D (4200/8400)- nimisille yhtiöille. Ensin mainittu yhtiö on perustettu vuokra-asuntotuotantoa varten ja jälkimmäinen asumisoikeustuotantoa varten.

Tontista on esitetty hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat. Tontti voidaan vuokrata 1.2.2021 alkaen.

Kyseinen tontti, Heittoniitynkuja 6, on asuinkerrostalojen korttelialuetta (AKR) oleva tontti, jonka pinta-ala on 5101 m2 ja asuinrakennusoikeus 8000+yht 400 k-m2

Markkinahinnan ja ARA-hinnan välinen erotus on korvausta yleistä taloudellista etua koskevan palvelun toteuttamisesta (ns. SGEI-tukea, Komission päätös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen, 2012/21/EU, EUVL L7/2012).

Vuokrauksen kohteena olevalle osuudelle ei saa rakentaa muuta kuin ARA-asuntotuotantoa. Mikäli osuudelle rakennetaan muuta kuin ARA-tuotantoa, on vuokralainen velvollinen maksamaan kaupungille käyvän markkinahinnan (243 euroa) ja ARA-hinnan välisen erotuksen.

Korttelin 7320 autopaikat sijoittuvat LPA-tontille 7320-6 ja yhteiset pelastus/kulkutiet AH-tontille 7320-5. Korttelin asuintonttien 1, 2, 3 ja 4 varaajien tulee yhdessä suunnitella ja toteuttaa tontit 5 ja 6, jotka tullaan vuokraamaan asuintonttien vuokraamisen yhteydessä.

Tontin varausaika päättyy 31.1.2021.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Asunto Oy Tampereen Heittoniitynkuja 6 A-B (4200/8400) ja Asunto Oy Tampereen Heittoniitynkuja 6 C-D (4200/8400)- nimisille yhtiöille vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-78-7320-2 ,60 vuoden ajaksi 1.2.2021- 31.1.2081 siten, että vuokra-asuntotuotantoon luovutettavan rakennusoikeuden (4200/8400) osalta perusvuokra on 2074,39 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 40 948 euroa) ja valtion tukemaan asumisoikeustuotantoon luovutettavan rakennusoikeuden (4200/8400) osalta tontin perusvuokra on 1408,54 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 27 804 euroa).

Valtion tukemaan asumisoikeustuotantoon vahvistettava vuokra perustuu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hyväksymään 165 euron kerrosneliömetrihintaan. Markkinahinnan ja ARA-hinnan välinen erotus on korvausta yleistä taloudellista etua koskevan palvelun toteuttamisesta (ns. SGEI-tukea, Komission päätös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen, 2012/21/EU, EUVL L7/2012).

Vuokrauksen kohteena olevalle osuudelle ei saa rakentaa muuta kuin ARA-asuntotuotantoa. Mikäli osuudelle rakennetaan muuta kuin ARA-tuotantoa, on vuokralainen velvollinen maksamaan kaupungille käyvän markkinahinnan (243 euroa) ja ARA-hinnan välisen erotuksen.

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Tontin varausaika päättyy 31.1.2021.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere