§ 274 Asuntotonttien 837-327-7691-1 ja 7692-1 (Vuores) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6864/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

11.3.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksellä 20.11.2019 § 172 on tonteille 837-327-7691-1 ja 7692-1 (Vuores) vahvistettu luovutusehdot ja päätetty varata tontit A-Kruunu Oy:lle ja TA-Asumisoikeus Oy:lle 31.5.2020 asti.

Tontti 837-327-7691-1 on varattu  A-Kruunu Oy:lle (4700/7500) ja TA-Asumisoikeus Oy:lle (2800/7500) ja tontti 837-327-7692-1 on varattu A-Kruunu Oy:lle (1845/6000) ja TA-Asumisoikeus Oy:lle (4155/6000).

Tontille 837-327-7691-1 (Honkakuusenkatu 5) on vahvistettu perusvuokraksi 2.710,47 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 53.342,05 euroa).

Tontille 837-327-7692-1 (Aihkinkatu 6) on vahvistettu perusvuokraksi 2.168,38 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 42.673,72 euroa).

Molempien yhtiöiden tuotanto on valtion tukemaa ns. pitkän korkotuen tuotantoa ja tonttien vuokrat on vahvistettu Asumisen kehittämis- ja rahoituskeskuksen (ARA) hyväksymällä hinnalla. Asunto- ja kiinteistölautakunnan varauspäätöksestä oli jäänyt epähuomiossa pois ARA-vuokrauksiin liittyvä normiehto, mikä pitäisi nyt lisätä vuokrauspäätökseen:

"Vuokra perustuu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) vahvistamaan 176 euron kerrosneliömetrihintaan. Markkinahinnan ja ARA- hinnan välinen erotus on korvausta yleistä taloudellista etua koskevan palvelun toteuttamisesta (ns. SGEI- tukea, Komission päätös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen, 2012/21/EU, EUVL L7/2012). Vuokrauksen kohteena olevalle tontille ei saa rakentaa muuta kuin ARAasuntotuotantoa.

Mikäli tontille rakennetaan muuta kuin ARA- tuotantoa, on vuokralainen velvollinen maksamaan kaupungille käyvän markkinahinnan (250 euroa/k- m2) ja ARA- hinnan välisen erotuksen."

Tonteista on esitetty hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat kaupungin laaturyhmässä, joten tontit voidaan vuokrata 1.4.2020 alkaen.

Vuorekseen rakennetaan valokuituun perustuva alueellinen tietoliikenneverkko, jonka toteuttamista ja toimintaa varten on Tampereen kaupunki perustanut Vuores Palvelu Oy -nimisen yhtiön. Palveluyhtiö järjestää myös alueen kiinteistöjen ylläpitopalveluita. Tontin luovutuksen yhteydessä vuokralainen ostaa tontin asemakaavassa merkittyihin kerrosneliömetreihin sidotun määrän Vuores Palvelu Oy:n osakkeita ja allekirjoittaa erillisen kaupungin, Vuores Palvelu Oy:n ja vuokralaisen välisen Vuoreksen alueen kiinteistöjen alueellista tietoverkkoa, ylläpitopalveluiden järjestämistä sekä palveluyhtiön hallintoa koskevan sopimuksen. Sopimuksella vuokralainen liittyy Vuores Palvelu Oy:n rakennuttamaan alueelliseen tietoliikenneverkkoon ja sitoutuu maksamaan osuutensa alueellisen tietoverkon investointikustannuksista sekä tietoverkkoon liittyvät palvelumaksut.

Todettakoon vielä, että Vuoreksen keskeisille korttelialueille rakennetaan nykyaikainen jätteiden imukeräykseen tarkoitettu putkijärjestelmä. Järjestelmällä on tarkoitus kerätä keskeisiltä alueilta alipaineella neljää eri jätelajiketta keskitettyyn keräyspisteeseen. Jätteiden putkikeräysjärjestelmän sekä siihen liittyvän toiminnan kokonaisuudessaan toteuttaa Pirkan Putkikeräys Oy, jonka yhtiön Pirkanmaan Jätehuolto Oy on perustanut juuri tätä toimintaa varten. Tähän liittyen tarkoituksena on, että ko. korttelialueiden kiinteistöt tulevat putkiyhtiön osakkaiksi. Tontin luovutuksen yhteydessä kukin kiinteistö lunastaa putkiyhtiön osakkeita tontin asemakaavassa merkityn pääkäyttötarkoituksen sekä siihen rinnastettavan käyttötarkoituksen mukaisten kerrosneliömetrimäärien suhteessa ja allekirjoittaa putkiyhtiön sekä vuokralaisen väliset tarvittavat osakas- ja liityntäsopimukset sekä maksaa liityntäsopimuksen mukaiset maksut.

Molemmat tontit ovat asuinkerrostalojen ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta olevia tontteja. Tontin 837-327-7691-1 pinta-ala on 5589 k-m2 ja rakennusoikeus 7500 k-m2. Tontin 837-327-7692-1 pinta-ala on 6091 m2 ja rakennusoikeus 6000 k-m2.

Varauksen voimassaolo päättyy 31.3.2020.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma- arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

A-Kruunu Oy:lle (4700/7500) ja TA-Asumisoikeus Oy:lle (2800/7500) vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-327-7691-1, 60 vuoden ajaksi 1.4.2020 - 31.3.2080 siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 2.710,47 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 53.342,05 euroa).

A-Kruunu Oy:lle (1845/6000) ja TA-Asumisoikeus Oy:lle (4155/6000) vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-327-7692-1, 60 vuoden ajaksi 1.4.2020 - 31.3.2080 siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 2.168,38 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 42.673,72 euroa).

Vuokra perustuu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) vahvistamaan 176 euron kerrosneliömetrihintaan. Markkinahinnan ja ARA- hinnan välinen erotus on korvausta yleistä taloudellista etua koskevan palvelun toteuttamisesta (ns. SGEI- tukea, Komission päätös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen, 2012/21/EU, EUVL L7/2012). Vuokrauksen kohteena olevalle tontille ei saa rakentaa muuta kuin ARAasuntotuotantoa.

Mikäli tontille rakennetaan muuta kuin ARA- tuotantoa, on vuokralainen velvollinen maksamaan kaupungille käyvän markkinahinnan (250 euroa/k- m2) ja ARA- hinnan välisen erotuksen.

Vuokralainen on velvollinen lunastamaan tontin asemakaavassa merkityn pääkäyttötarkoituksen ja siihen rinnastettavan käyttötarkoituksen mukaisten kerrosneliömetrien yhteismäärän suhteessa kaupungin erikseen osoittaman jätehuollon keräys- ja noutopalveluja tuottavan putkiyhtiön osakkeita ja tässä tarkoituksessa allekirjoittamaan liittymisvahvistuksen sitoutumisesta Osapuoleksi Osakassopimukseen, sekä lisäksi allekirjoittamaan keräys- ja noutopalvelun käyttöä ja palvelutasoa määrittelevän liityntäsopimuksen ja maksamaan liityntäsopimuksen mukaiset maksut.

Vuokralainen on velvollinen ostamaan tontin asemakaavassa merkittyihin kerrosneliömetreihin sidotun määrän Vuores Palvelu Oy:n osakkeita ja allekirjoittamaan erillisen kaupungin, Vuores Palvelu Oy:n ja vuokralaisen välisen Vuoreksen alueen kiinteistöjen alueellista tietoverkkoa, ylläpitopalveluiden järjestämistä sekä palveluyhtiön hallintoa koskevan sopimuksen. Sopimuksella vuokralainen liittyy Vuores Palvelu Oy:n rakennuttamaan alueelliseen tietoliikenneverkkoon ja sitoutuu maksamaan osuutensa alueellisen tietoverkon investointikustannuksista sekä tietoverkkoon liittyvät palvelumaksut.

Varauksen voimassaolo päättyy 31.3.2020.

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere