§ 687 Elinkaaren hiilijalanjälki- ja elinkaarikustannuslaskelmien pilotoinnin hankinta Isokuusen päiväkoti- ja kouluhankkeeseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4990/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

14.11.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä, puh. 040 800 7391, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

6 Aikakaupungit Helsinki, Tampere ja Turku pilotoivat hankkeiden elinkaaren hiilijalanjäljen ja elinkaarikustannusten laskelmia ja menetelmiä kolmessa erityyppisessä pilottikohteessa yhteensä enintään 59.000 € arvosta HILMA:ssa toukokuussa 2019 tietopyynnön kautta avatun neuvottelumenettelyn kautta. Neuvottelumenettelyn ensimmäisessä vaiheessa lähetettiin kiinnostuneille yrityksille kysely, jonka avulla kartoitettiin potentiaalisia ratkaisuja. Kaupungit halusivat tämän kyselyn avulla kartoittaa konkreettisia ratkaisuja - markkinoilla tarjolla olevia tuotteita, laskentamalleja ja palveluja, joilla rakennusten elinkaariohjausta voidaan kehittää ja eri vaihtoehtoja vertailla rakennusten ja alueiden suunnittelun eri vaiheissa. Vertailulle on tarvetta niin tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa kuin rakennushankkeiden myöhemmissäkin suunnitteluvaiheissa.  

Kyselyyn vastanneet yritykset kutsuttiin Helsingin, Tampereen ja Turun kaupunkien yhteisesti järjestämiin markkinavuoropuhelutilaisuuksiin, jotka järjestettiin 4.6.2019 ja 19.6.2019 Helsingissä. Tilaisuuksien perusteella kaupungit saivat paremman käsityksen siitä, mitä yritykset voivat tarjota ja miten kaupungit voivat kehittää tarjouspyyntöjen sisältöjä vielä paremman lopputuloksen saavuttamiseksi.

Helsingin, Tampereen ja Turun tarjouspyynnöt valmisteltiin yhteistyössä kaupunkien kesken. Aiheesta valmistui neuvottelumenettelyjen pohjalta em. kolmen kaupungin yhteensä kolme erilaista tarjouspyyntöä keskenään erilaisiin toimeksiantoihin. Kukin kolme kaupunkia toteuttavat pilotointinsa hankintamenettelyn omana prosessinaan. Tampereen osalta hankinta- ja tilaajayksikkönä toimii Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palveluryhmä. Tampereen pilotissa selvitetään Vuorekseen rakennettavan Isokuusen päiväkoti- ja kouluhankkeen hankesuunnitteluvaiheen suunnitelmien pohjalta eri toteutusvaihtoehtojen vaikutusta rakennushankkeen elinkaaren hiilijalanjälkeen ja elinkaarikustannuksiin.   Kilpailutuksen perusteella kukin kaupunki valitsee yhden (1) tarjouksen antajan työn toteuttajaksi tarjouspyyntöään kohti. Tarjouksen pystyi antamaan myös yritysyhteenliittymänä.

Helsingin, Tampereen ja Turun tarjouspyynnöt tuotiin kaikkien kahdenkeskisiin neuvottelutilaisuuksiin 4.6.2019 ja 19.6.2019 Helsingissä osallistuneiden tahojen tietoon. 6Aika Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hankkeen kaupungit tutustuvat kaikkiin toimeksiantoihin myös hankkeiden yhteisessä esittelytilaisuudessa. Kaupunkien pilotit ovat keskenään hyvin erilaisia, ja niiden perusteella kaupungit pystyvät monipuolisesti kehittämään toimintaansa.

Tampereen kaupunki, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palveluryhmä, toimitti yhteistyössä Tampereen Tilapalvelut Oy:n kanssa 9.9.2019 tarjouspyyntönsä kaikille kesäkuun markkinavuoropuheluun osallistuneille yrityksille. Kohteelle annettua kattohintaa 15.000 € ei saa ylittää työn aikana ilman erillistä sopimusta. Tarjouksen jättivät määräaikaan, 30.9.2019 klo 12 mennessä, seuraavat neljä yritystä/ryhmittymää:

3D Talo Oy (Y-tunnus: 2772233-7) ja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy (Y-tunnus 2474031-0)

Bionova Oy (Y-tunnus: 1739154-6)

nollaE Oy (Y-tunnus 2613111-3)

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (Y-tunnus: 2647375-4), mukana Rapal Oy

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Tampereen kaupungin hankintaohjeistuksen mukaisesti tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi suljettava tarjouskilpailusta.

Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksen mukaisesti tarjoajilla tuli olla kokemusta elinkaaren hiilijalanjäljen ja elinkaarikustannusten laskennasta. Vähimmäisvaatimukset tuli kirjata tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusten liitteelle. Vähimmäisvaatimuksena asiantuntijoille oli, että vähintään yhdellä tarjoajan tehtävään osoittamalla henkilöllä tuli olla kokemusta edellisen viiden vuoden ajalta kahdesta osana rakennushanketta tai itsellisenä laskelmana tehdystä: a) rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkilaskennasta ja b) rakennusten elinkaarikustannusten laskennasta.

3D Talo Oy:n ja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n tarjouksessa ei ollut edellä kohdan a) mukaisia referenssejä. 3D Talo Oy:n ja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n vähimmäisvaatimuksiin rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkilaskentaa koskevista referenssikohteista kirjaamista toinen referenssi liittyi eritasoliittymän perusparannushankkeeseen ja toinen referenssi yleiskaavan ilmastovaikutusten arviointiin.  

nollaE Oy:n tarjous ei sisältänyt vähimmäisvaatimuksien referenssejä. 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tarjouksessa (mukana Rapal Oy) ei ollut edellä kohdan b) mukaisia referenssejä. VTT Oy:n vähimmäisvaatimuksiin rakennuksen elinkaarikustannusten laskentaa koskevista referenssikohteista kirjaamat referenssit liittyivät maankäyttö- ja liikenneratkaisujen sekä kiinteistökehityskonseptien tutkimiseen.

Vain Bionova Oy:n tarjous täytti tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten vertailu

Tarjoukset, jotka olisivat täyttäneet tarjouspyynnössä tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vaatimukset, olisi otettu mukaan tarjousten vertailuun. Tarjouspyynnössä ilmoitettuna valintaperusteena oli pisteytys erikseen arvioitavien valintaperusteiden ja laatukriteerien perusteella. Vertailussa tarjoukset olisi asetettu järjestykseen sen pohjalta, kuinka hyvät pisteet tarjoukset olisivat saaneet seuraavista: projektisuunnitelma, kokemus elinkaaren hiilijalanjäljen ja elinaarikustannusten laskennasta (rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkilaskenta ja rakennuksen elinkaarikustannusten laskenta) ja tarjoavien yritysten muu osaaminen ja kokemus (energiatehokkuus- ja energialaskentaosaaminen sekä rakennetekninen osaaminen). Bionova Oy:n tarjous oli kaikilta em. erikseen arvioitavilta valintaperusteilta ja laatukriteereiltä arvioituna erittäin korkeatasoinen.

Näin ollen tarjouspyynnön mukainen toimeksianto esitetään tilattavan Bionova Oy:ltä.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Valittavaksi esitetyn tarjoajan soveltuvuus on arvioitu ennen hankintapäätöstä. Valittavaksi esitetty tarjoaja täytti tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Bionova Oy:n tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset on tarkistettu hyväksytysti.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen. Asiakirjoja säilytetään Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palveluryhmän Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot yksikön sähköisessä arkistossa.

Päätös

Elinkaaren hiilijalanjälki- ja elinkaarikustannuslaskelmien pilotointi Isokuusen päiväkoti- ja kouluhankkeeseen tilataan Bionova Oy:ltä (Y-tunnus: 1739154-6).

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on noin 15.000 euroa. Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun tilaus on tehty.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere