§ 302 Etelä-Hervannan koulun ja päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Lataa  Kuuntele 

TRE:7966/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

2.4.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankearkkitehti Jarmo Viljakka, puh. 040 806 4105, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja hankinta-asiantuntija Heini Itkonen, puh. 044 486 3857, etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi tarjouksia Tampereen kaupungin kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän toimeksiannosta Etelä-Hervannan koulun ja päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta.

Hankintamenettelynä on hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palvelun hankinta, joka toteutetaan kertahankintana. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-palveluun 13.2.2019 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa. Hankintaa ei ollut jaettu osiin, koska se ei ollut tarkoituksenmukaista kokonaisuuden kannalta. Tarjouksen jättivät määräaikaan 18.3.2019 klo 10.00 mennessä seuraavat kaksi yritystä: Arkkitehdit von Boehm - Renell Oy (Y-tunnus 0361542-2) ja Projekt Kuubis OÜ.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen:

Hankintalain 74 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouspyynnöstä. Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.

Tarjousten vertailu:

Tarjouspyynnön mukaan tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus seuraavin vertailuperustein:

Hinta, maksimissaan 20 pistettä

Vertailuhintana hankinnassa käytettiin suunnittelun kokonaishintaa, joka muodostui, kun yhdentoista pää- ja arkkitehtisuunnittelun vaiheen kokonaishinnat laskettiin yhteen. Halvin vertailuhinta sai 20,000 hinnan vertailupistettä ja toisen tarjoajan hinnan vertailupisteet laskettiin suhteessa halvimpaan ((halvin hinta / tarjottu arvo) x 20).

Laatu, maksimissaan 80 pistettä ehdottomien vaatimuksien ylittävin osin, jakautuen seuraavasti:

1. Pääsuunnittelija (yhteensä max 34 p.)

 • lisäkoulutus ja pätevyydet max 3 p.
 • kilpailumenestys max 3 p.                                   
 • referenssit/suunnittelukohteet max 28 p.

 

2. Projektiarkkitehti (yhteensä max 26 p.)

 • lisäkoulutus ja pätevyydet max 1 p.
 • referenssit/suunnittelukohteet max 25 p.

 

3. Työryhmän arkkitehtisuunnittelijat 1 ja 2

Työryhmän jäsenet arvioidaan erillisinä, maksimipisteet ovat 7 p. /henkilö.

Arkkitehtisuunnittelija 1 yht. max 7 p.

 • lisäkoulutus max 1 p.
 • referenssi/suunnittelukohde max 6 p.

 

Arkkitehtisuunnittelija 2 yht. max 7 p.

 • lisäkoulutus max 1 p.
 • referenssi/suunnittelukohde max 6 p.

 

4. Työohjelma (yhteensä max 2 p.)

 • Aikataulutus ja resursointi hankkeen erivaiheissa max 1 p.
 • Suunnittelun laadunvarmistus, jota hankkeessa tullaan noudattamaan max 1 p.

 

5. Asiakastyytyväisyyskysely (yhteensä max 4 p.)

 

Tarjouksista hinnaltaan halvin oli Projekt Kuubis OÜ:n tarjous. Projekt Kuubis OÜ:n hinta oli 385 000 euroa, jolla sai 20,000 hinnan vertailupistettä. Arkkitehdit von Boehm - Renell Oy:n hinta oli 523 400 euroa, jolla sai 14,712 hinnan vertailupistettä.

Laadun osalta Arkkitehdit von Boehm - Renell Oy sai 69,500 laadun vertailupistettä ja Projekt Kuubis OÜ sai 31,380 laadun vertailupistettä. Laadunvertailu on esitetty tarkemmin liitteessä 2 Laatupisteiden vertailutaulukko.

Edellä mainitun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Arkkitehdit von Boehm - Renell Oy (Y-tunnus 0361542-2), jonka kokonaisvertailupistemäärä oli 84,212 pistettä. Arkkitehdit von Boehm - Renell Oy (Y-tunnus 0361542-2) esitetään valittavaksi palveluntuottajaksi. Vertailu on esitetty tarkemmin liitteessä 1 Vertailutaulukko.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 523 400 euroa.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen: 79 §:n mukaan hankintayksikkö voi avoimessa menettelyssä tarkistaa tarjousten vaatimustenmukaisuuden ja vertailla tarjoukset ennen poissulkemisperusteisiin (hankintalain 80 § ja 81 §) tai soveltuvuusvaatimuksiin kohdistuvaa tarkistamista. Hankintalain 79 §:n 2 mom. mukaan sopimusta ei voi tehdä sellaisen tarjoajan kanssa, joka olisi tullut sulkea menettelystä 80 §:n nojalla tai joka ei täytä soveltuvuusvaatimuksia.

Hankintayksikkö on tarkastanut valittavaksi esitetyn yrityksen soveltuvuuden ennen hankintapäätöstä. Arkkitehdit von Boehm - Renell Oy täyttää tarjouspyynnössä tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Arkkitehdit von Boehm - Renell Oy:ltä on ennen hankintapäätöstä tarkistettu tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset. Arkkitehdit von Boehm - Renell Oy:n on ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta toimitettava rikosrekisteriote (hankintamenettelyote).

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa, josta niitä voi tarvittaessa tiedustella. Yhteyshenkilö hankintaan liittyville tiedusteluille on hankinta-asiantuntija Heini Itkonen etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi.

Hankinnan valmistelijoina toimivat Tampereen kaupungin Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelta hankearkkitehti Jarmo Viljakka ja Tuomi Logistiikka Oy:stä hankinta-asiantuntija Heini Itkonen.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Sopimus Etelä-Hervannan koulun ja päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta tehdään Arkkitehdit von Boehm - Renell Oy:n (Y-tunnus 0361542-2) kanssa.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on 523 400 euroa.

Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 135004, Etelä-Hervannan koulun ja päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelu, PR-osa I1350_18_000049, verkkonumero 4066864, vaihe 5803 ja 5823.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere