§ 742 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös tontin 837-129-817-2 vuokra-ajan jatkamista koskevassa asiassa

Lataa  Kuuntele 

TRE:1816/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

15.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Patricia Nikko, puh. 0400 239 710 ja tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunta päätti 17.4.2019 § 59, että Asunto Oy Sammonkatu 29-31 -nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-129-817-2 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 50 vuoden ajaksi (1.11.2019–31.10.2069), tontin elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.11.2019 alkaen 8 853,88 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 172 474,00 euroa), ja että muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja. Asunto- ja kiinteistölautakunta hylkäsi päätöksellään 19.6.2019 § 98 yhtiön päätöksestä tekemän oikaisuvaatimuksen.

Asunto Oy Sammonkatu 29-31 valitti asiassa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen vaatien päätöksen kumoamista ja Tampereen kaupungin velvoittamista suhteellistamaan tontinvuokran nousun vastamaan korttelin muiden asuinrakennuksiltaan identtisten yhtiöiden tontinvuokrien välistä vuosittaista prosentuaalista nousua. Lisäksi valittaja vaati kaupungin velvoittamista luovuttamaan valittajalle Newsec Valuation Oy:n vuonna 2018 laatiman Asuintonttien hintavyöhykkeet Tampereen kaupungissa –nimisen raportin alkuperäisenä. 

Hallinto-oikeus antoi 13.12.2019 asiassa välipäätöksen, jolla hallinto-oikeus päätti luovuttaa yhtiölle Newsec Valuation Oy:n laatiman 29.6.2018 päivätyn selvityksen kokonaisuudessaan. Päätökseen ei ole voinut erikseen hakea muutosta valittamalla, vaan välipäätökseen haetaan muutosta samassa järjestyksessä kuin pääasiaan. Ottaen huomioon, että selvitys on jo luovutettu yhtiölle ja että selvitystä koskee yhtiötä velvoittava salassapitovelvollisuus, ei muutoksen hakeminen hallinto-oikeuden välipäätökseen ole tarkoituksenmukaista. 

Hallinto-oikeus antoi päätöksen pääasiassa 4.12.2020. Hallinto-oikeus ei tutkinut yhtiön vaatimusta Tampereen kaupungin velvoittamisesta muuttamaan vuokran määrää. Muutoin hallinto-oikeus tutki valituksen ja hylkäsi sen.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 37 §:n mukaan palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa osalta muun ohella muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä. Palvelualueen johtaja voi hallintosäännön mukaisesti siirtää päätösvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. 23.10.2020 hyväksytyn elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön yleishallintoa koskevan liitteen mukaan kiinteistöjohtaja päättää muun ohella muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä yhteistyössä konserniohjausyksiöiden kanssa.

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 4.12.2020 nro 20/1024/2 merkitään tiedoksi.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden välipäätös 13.12.2019 nro 19/1279/2 merkitään tiedoksi ja päätökseen tyydytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere