§ 514 Hankintaoikaisu: Vaitinaron uppopuiden poisto- ja suojaverhourakka

Lataa  Kuuntele 

TRE:4089/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

24.8.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankintalakimies Kirsikka Kivimäki, puh. 040 800 7216, etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen Kaupungin kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm teki päätöksen §475 27.7.2020 dnro TRE:4089/02.07.01/2020 koskien Vaitinaron uppopuiden poisto- ja suojaverhourakkaa. Hankintamenettely oli hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä on hankintalain EU-kynnysarvon alittava urakka. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkistavaksi HILMA-palvelussa 4.6.2020 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa.

Tarjouksen jätti määräaikaan 25.6.2020 klo 12 mennessä seuraavat kahdeksan tarjoajaa: Finnsukellus Oy (0736390- 4), HK Machine Oy (2200885- 5), Lopen Maa- ja Vesirakenne Oy (1610039- 9), Pimara Oy (1839402- 8), RAPinsto Oy (0489197- 1), Super Safari Oy (2027510- 8), Vakka- Suomen Maanrakennus Oy (2041510- 7) ja Vesirakennus Ojanen Oy (1814859- 9).

Julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) 132 § 1 momentissa säädetään hankintaoikaisun tekemisestä. Hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Edellä mainitun lain 133 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta.

Super Safari Oy on 7.8.2020 tehnyt hankintaoikaisuvaatimuksen koskien kiinteistöjohtajan yllä mainittua päätöstä. Hankintaoikaisun vireille tulosta on 17.8.2020 ilmoitettu niille, joita asia koskee. Hankintaoikaisua koskeva vaatimus on tämän päätöksen liitteenä 1. 

Super Safari Oy vaatii, että kiinteistöjohtajan hankintapäätös kumotaan ja Pimara Oy:n tarjous hylätään. Super Safari Oy katsoo, että Pimara Oy:n tarjous on ollut hankintalain 96 §:n tarkoittamalla tavalla poikkeuksellisen alhainen. Lisäksi Super Safari Oy katsoo, että Pimara Oy:n tarjouksen referenssit ovat olleet vaatimattomia ja ettei vastaavasta työnjohtajasta ole mainintaa asiakirjoissa.   

Tampereen kaupunki on hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta pyytänyt lausuntoa Tuomi Logistiikka Oy:n hankintalakimieheltä. Lausunnon mukaan Super Safari Oy:n hankintaoikaisuvaatimus tulee hylätä.

Päätös

Super Safari Oy:n hankintaoikaisua koskeva vaatimus hylätään edellä esitetyin perustein.

 

 

Lausunnot

Super Safari Oy on vaatinut hankintaoikaisua sillä perusteella, että hankintayksikön olisi tullut hylätä Pimara Oy:n tarjous poikkeuksellisen alhaisen hinnan perusteella. Hankintalain 96 §:n 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan tai kustannuksiltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, jos tarjoajan antama selvitys ja muu toimitettu näyttö ei tyydyttävästi selitä tarjottujen hintojen tai kustannusten alhaista tasoa. Hankintayksikön on hylättävä tarjous, jos tarjouksen poikkeuksellisen alhainen hinta tai kustannukset johtuvat 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden laiminlyömisestä. Hankintalain 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa viitataan tarjoajaan, joka on rikkonut Suomen tai Euroopan unionin lainsäädännön, työehtosopimusten taikka liitteessä C lueteltujen kansainvälisten sopimusten ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisia velvoitteita, ja hankintayksikkö voi näyttää rikkomuksen toteen. 

Hankintayksikkö ei ole pitänyt Pimara Oy:n tarjousta, kokonaisurakkahinta 1.553.175, 00 euroa, poikkeuksellisen alhaisena. Mainittakoon, että hankinnan työryhmä arvioi ennen menettelyn aloittamista urakan kokonaishinnaksi 1,5 miljoonaa euroa. Osapuolet ovat pitäneet urakkaneuvottelun 8.7.2020, jossa on käyty läpi urakoitsijan tarjous sekä tarjouspyyntöasiakirjat. Neuvottelun tarkoituksena on ollut vahvistaa osapuolten yhteisymmärrystä. Neuvottelujen pöytäkirjasta käy ilmi, että tilaaja on tiedustellut uppopuiden poiston yksikköhintojen edullisuuden perusteita. Urakoitsija on ilmoittanut perehtyneensä tarjousvaiheessa kohteeseen hyvin ja tutkineensa uppopuiden aluetta mm. sukeltamalla. Pöytäkirjan mukaan tarjouksessa annetut hinnat ovat oikein laskettu ja ne perustuvat tehokkaaseen työskentelyyn ja hyvään töiden järjestelyyn. Hankintayksikkö pitää Pimara Oy:n selvitystä uskottavana. Todettakoon, ettei viitteitä 81 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisten velvoitteiden rikkomisesta ole havaittu. Todettakoon lisäksi, että hankintaoikaisupyynnön johdosta Pimara Oy:n referenssit on kertaalleen tarkastettu, ja ne vastaavat tarjouspyynnön vaatimuksia. 

Hankintayksikön menettelyssä ei ole tapahtunut virhettä, eikä asiassa ole tullut ilmi uutta tietoa, jolla olisi ollut merkitystä päätöksen, ratkaisun tai hankintasopimuksen tekemisessä. Super Safari Oy:n hankintaoikaisuvaatimus on hylättävä.

 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere