§ 637 Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän hankintojen suorittajat ja  tilausten tekijät 1.11.2020 alkaen toistaiseksi

Lataa  Kuuntele 

TRE:1776/02.05.00/2017

Päätöspäivämäärä

28.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän ja 15.6.2020 voimaan tulleen hallintosäännön 37 § 4 kohdan mukaan palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa osalta irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman puitteissa. Palvelualueen johtaja voi hallintosäännön 37 § 14 kohdan mukaan siirtää päätösvaltaansa alaisilleen viranhaltijoille. Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2020 hyväksyttiin asunto- ja kiinteistölautakunnassa 18.12.2019.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö on vahvistettu ja päivitetty johtaja Rantasen päätöksellä viimeksi 30.7.2020 § 93. Toimintasäännön liitteen mukaista hallintosäännön 37 § 4-kohdan mukaista palvelualueen johtajalle määrättyä päätösvaltaa on delegoitu kiinteistöjohtajalle. 

Toimintasäännön 18 § mukaan hankintaoikeuksia alle 15 000 euron hankinnoissa, joista ei tarvitse tehdä viranhaltijapäätöksiä, on asunto- ja kehityspäälliköllä, maankäyttöpäälliköllä, tilapäälliköllä ja talous- ja hallintopäälliköllä johtamansa toiminnan osalta.

Tilausoikeuksia voidaan myöntää viranhaltijoiden lisäksi työsuhteiselle henkilöstölle päätöksissä asetettujen rajojen ja käyttösuunnitelman puitteissa.

Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä. Hankinta on yleensä aina kilpailutettava. Mikäli kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, tulee aina tehdä hankintapäätös hankintalain vaatimuksen mukaisesti sekä voimassaolevan Tampereen kaupungin hankintaohjeen 2.9.2019 mukaisesti. Pienhankinnoista hankintapäätös tulee tehdä, mikäli hankinnan arvo on 15 000 euroa tai sen ylittävä. Pienhankinnan arvosta riippumatta hankintapäätös on kuitenkin aina tehtävä, mikäli pienhankinta on kilpailutettu tai mikäli tavara tai palvelu kuuluu yhteishankittaviin tuotteisiin, mutta sitä ei osteta sopimustoimittajalta. Puitejärjestelyyn perustuvassa hankinnan minikilpailutuksessa hankintapäätös tulee tehdä, mikäli minikilpailutuksessa hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. Puitesopimushankinnasta tehdään aina tilaus, ja tilaukset tallennetaan yksikön verkkolevylle vuosittain jaoteltuna.

Tilauksella tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden tilauksia kaupungin varastosta tai toiselta yksiköltä taikka kaupungin ulkopuoliselta taholta erikseen kilpailutetun ja päätetyn hankintasopimuksen nojalla.

Tilauksesta ei tehdä erillistä viranhaltijapäätöstä. Tilaus tiliöintitietoineen tehdään tilauslomakkeella ja se dokumentoidaan riittävällä tavalla.

Kaikkien hankintojen ja tilausten tulee tapahtua palvelu- ja vuosisuunnitelmien mukaisesti määrärahojen puitteissa, ja kaikissa tilauksissa on noudatettava hankintalainsäädäntöä, Kuntaliiton yleisiä hankintaohjeita, Tampereen kaupungin hallintosääntöä, taloudenhoidon pysyväismääräyksiä ja hankintaohjetta.

Päätös

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän tilausten tekijöiksi määrätään 1.11.2020 alkaen toistaiseksi tämän päätöksen liitteessä mainitut vakanssien haltijat mukaan lukien varahenkilöt vakanssin hoitajan ollessa estyneenä.

Tilausten tekijät toimivat palvelu- ja vuosisuunnitelmassa olevien määrärahojen ja liitteessä määriteltyjen tilausrajojen puitteissa. Euromäärä tarkoittaa arvonlisäverottomia hintoja.

Tällä päätöksellä päivitetään kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmin 21.2.2020 § 234 tekemä päätös.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere