§ 543 Luovutusehtojen vahvistaminen eräille Hervantajärven tonteille ja eräälle Multisillan tontille

Lataa  Kuuntele 

TRE:4961/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

11.9.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tontti-insinööri Jori Alanko, puh. 041 730 1457, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistötoimi tarjoaa tontteja pientalojen omatoimiseen rakentamiseen tänäkin syksynä. Hakuaika on 24.9.2020-22.10.2020 ja tarjolle saataneen 21 tonttia. Tonteista 14 on uusia ja 7 aikaisemmilta hakukerroilta peruuntuneita.

Uudet tontit sijaitsevat Hervantajärven kaava-alueella.

Tonttien luovuttamiseen liittyen näille uusille tonteille tulisi vahvistaa luovutusehdot.

Osa tarjolle tulevista tonteista vuokrataan, osa myydään kiinteällä hinnalla ja osa tarjousten perusteella.

Aiemmista hauista jääneille Vuoreksen tonteille on jo aiemmin vahvistettu perusvuokrat tai myyntihinta sekä muut luovutusehdot. Tontti Vuores-7738-1 on uudelleen haettavana myytäväksi tarjousten perusteella. Tontin Multisilta-6541-5 luovutusehdot on vahvistettu vuonna 2009 ja kyseessä on ollut vuokratontti. Lähialueen tontit ovat omistustontteja, joten nyt on katsottu tarkoituksen mukaiseksi laittaa tontti tarjousten perusteella myytäväksi.

Mainittakoon, että nyt hakuun tulevien tonttien lisäksi kaupungilla on jatkuvassa haussa tontteja Kämmenniemessä.

Uusien tonttien vuokrat on määritelty käyttäen vertailukohteena aiemmin vahvistettuja vuokria ja hintoja, sekä otettu huomioon tonttien pinta-alat, rakennusoikeuserot, etäisyys, sijainti, tonttien rakennettavuus yms. tonttien arvoihin vaikuttavat tekijät.

Tonttikohtaiset pinta-alat, rakennusoikeudet sekä tonteille määritellyt perusvuokrat ja tämänhetkiset vuosivuokrat ilmenevät oheisesta liitteestä.

Maapolitiikan linjausten mukaisesti vuokralainen saa viiden vuoden ajan 50%:n alennuksen tontinvuokrasta, mikäli tontille toteutetun talon E-luku on pienempi tai yhtä suuri kuin 70% vaaditusta määräystasosta. Alennuksen saanti varmennetaan rakennuksen käyttöönottotarkastuksen yhteydessä, jolloin toteutuksen tulee vastata edellä mainittua tiukennettua vaatimustasoa.

Kiinteällä hinnalla myytävien tonttien osalta noudatetaan samaa menettelyä siten, että käyttöönottotarkastuksen jälkeen kauppahinnasta palautetaan summa, joka vastaa 50%:a kauppahinnasta laskettua laskennallista vuokraa, mikäli rakentaminen on toteutettu edellä mainitun E-luvun mukaisesti.

Tarjousten perusteella myytäville tonteille ei alennusta myönnetä.

Todettakoon vielä, että Vuoreksen keskeisille korttelialueille rakennetaan nykyaikainen jätteiden imukeräykseen tarkoitettu putkijärjestelmä. Järjestelmällä kerätään keskeisiltä alueilta alipaineella neljää eri jätelajiketta keskitettyyn keräyspisteeseen. Jätteiden putkikeräysjärjestelmän sekä siihen liittyvän toiminnan kokonaisuudessaan toteuttaa Pirkan Putkikeräys Oy. Tähän liittyen tarkoituksena on, että ko. korttelialueiden kiinteistöt tulevat putkiyhtiön osakkaiksi. Tontin vuokralainen/ostaja on asuntokohtaisesti velvollinen allekirjoittamaan jätehuollon keräys- ja noutopalveluja tuottavan putkiyhtiön kanssa liityntäsopimuksen koskien näiden palvelujen käyttöä, yhteiskeräyspaikkaa ja palvelutasoa sekä maksamaan liityntäsopimuksen mukaiset maksut.

Kaavamääräyksen mukaisesti ennen rakennuslupavaihetta rakennushakkeista tulee laatia tontinkäyttösuunnitelmat, jotka Vuoreksen laaturyhmä hyväksyy varmistaen rakentamisen laatutason. Laaturyhmän hyväksyntä on edellytyksenä tontinluovutukselle.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Oheisessa liitteessä mainituille Hervantajärven pientalotonteille vahvistetaan luettelon mukainen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra ja vuokra-ajaksi 50 vuotta.

Mikäli tonteille toteutetun talon E-luku on pienempi tai yhtä suuri kuin 70 % vaaditusta määräystasosta alennetaan perittävää tontinvuokraa 50%:lla ensimmäisen viiden vuoden ajalta rakennuksen käyttöönottotarkastusta seuraavan kalenterivuoden alusta.

Tontti Multisilta-6541-5 myydään tarjousten perustella.

Tarjousten perusteella myytäviin tontteihin ei sovelleta mahdollisuutta osakauppahinnan palautukseen.

Muuten vuokra- ja/tai myyntiehdot ovat tavanomaiset.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere