§ 654 Luovutusehtojen vahvistaminen eräille Linnainmaan ja Vuoreksen omakotitonteille

Lataa  Kuuntele 

TRE:6408/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

18.10.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistötoimi tarjoaa tontteja pientalojen omatoimiseen rakentamiseen tänäkin syksynä. Hakuaika on 28.10. - 18.11.2019 ja tarjolle saataneen 44 tonttia. Tonteista 42 on uusia ja kaksi aikaisemmilta hakukerroilta peruuntuneita.

Uudet tontit sijaitsevat Linnainmaalla (7) ja  Vuoreksen Isokuusi III (35) kaavan alueella.

Tonttien luovuttamiseen liittyen näille uusille tonteille tulisi vahvistaa luovutusehdot. Osa tonteista vuokrataan, osa myydään kiinteällä hinnalla ja osa tarjousten perusteella.

Uudelleen haettavaksi palautuneelle Hervannan tontille on aikanaan vahvistettu myyntihinta, mutta tontti laitetaan tässä haussa myytäväksi tarjousten perusteella. Yksi tarjousten perusteella myytävistä Vuoreksen tonteista oli haussa jo syksyn 2018 haussa ja on nyt uudelleen haettavana.

Mainittakoon, että nyt hakuun tulevien tonttien lisäksi kaupungilla on jatkuvassa haussa tontteja Kämmenniemessä.

Uusien tonttien vuokrat ja myyntihinnat on määritelty käyttäen vertailukohteena aiemmin vahvistettuja vuokria ja hintoja sekä otettu huomioon tonttien sijainti, pinta-alat ja rakennusoikeuserot, yms. tonttien arvoihin vaikuttavat tekijät.

Tonttikohtaiset pinta-alat, rakennusoikeudet sekä tonteille määritellyt perusvuokrat ja tämänhetkiset vuosivuokrat ja myyntihinnat ilmenevät oheisesta liitteestä.

Maapolitiikan linjausten mukaisesti vuokralainen saa viiden vuoden ajan 50 %:n alennuksen tontinvuokrasta, mikäli tontille toteutetun talon E-luku on pienempi tai yhtä suuri kuin 70 % vaaditusta määräystasosta. Alennuksen saanti varmennetaan rakennuksen käyttöönottotarkastuksen yhteydessä, jolloin toteutuksen tulee vastata edellä mainittua tiukennettua vaatimustasoa.

Kiinteällä hinnalla myytävien tonttien osalta noudatetaan samaa menettelyä siten, että käyttöönottotarkastuksen jälkeen kauppahinnasta palautetaan 10%, mikä vastaa 50 %:a kauppahinnasta laskettua laskennallista vuokraa, mikäli rakentaminen on toteutettu edellä mainitun E-luvun mukaisesti.

Tarjousten perusteella myytäville tonteille alennusta ei myönnetä.

Todettakoon vielä, että Vuoreksen keskeisille korttelialueille rakennetaan nykyaikainen jätteiden imukeräykseen tarkoitettu putkijärjestelmä. Järjestelmällä kerätään keskeisiltä alueilta alipaineella neljää eri jätelajiketta keskitettyyn keräyspisteeseen. Jätteiden putkikeräysjärjestelmän sekä siihen liittyvän toiminnan kokonaisuudessaan toteuttaa Pirkan Putkikeräys Oy. Tähän liittyen tarkoituksena on, että ko. korttelialueiden kiinteistöt tulevat putkiyhtiön osakkaiksi. Tontin vuokralainen/ostaja on asuntokohtaisesti velvollinen allekirjoittamaan jätehuollon keräys- ja noutopalveluja tuottavan putkiyhtiön kanssa liityntäsopimuksen koskien näiden palvelujen käyttöä, yhteiskeräyspaikkaa ja palvelutasoa sekä maksamaan liityntäsopimuksen mukaiset maksut.

Kaavamääräyksen mukaisesti rakennushankkeista tulee ennen rakennuslupavaihetta laatia tontinkäyttösuunnitelmat, mitkä Vuoreksen laaturyhmä hyväksyy varmistaen rakentamisen laatutason. Laaturyhmän hyväksyntä on edellytyksenä tontinluovutukselle.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Oheisessa liitteessä mainituille Linnainmaan ja Vuoreksen pientalotonteille vahvistetaan luettelon mukainen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu indeksilukua 100 vastaava perusvuokra ja vuokra-ajaksi 50 vuotta.

Myytäviksi ilmoitettaville tonteille vahvistetaan luettelon mukainen myyntihinta.

Mikäli tontille toteutetun talon E-luku on pienempi tai yhtä suuri kuin 70 % vaaditusta määräystasosta alennetaan perittävää tontinvuokraa 50 %:lla ensimmäisen viiden vuoden ajalta rakennuksen käyttöönottotarkastusta seuraavan kalenterivuoden alusta.

Kiinteällä hinnalla myytävien tonttien osalta noudatetaan samaa menettelyä siten, että käyttöönottotarkastuksen jälkeen kauppahinnasta palautetaan 10%, mikä vastaa 50 %:a kauppahinnasta laskettua laskennallista vuokraa, mikäli rakentaminen on toteutettu edellä mainitun E-luvun mukaisesti.

Vuoreksessa vuokralainen/ostaja on asuntokohtaisesti velvollinen allekirjoittamaan jätehuollon keräys- ja noutopalveluja tuottavan putkiyhtiön kanssa liityntäsopimuksen koskien näiden palvelujen käyttöä, yhteiskeräyspaikkaa ja palvelutasoa sekä maksamaan liityntäsopimuksen mukaiset maksut.

Vuoreksen rakennushankkeista tulee ennen rakennuslupavaihetta laatia tontinkäyttösuunnitelmat, jotka Vuoreksen laaturyhmä hyväksyy varmistaen rakentamisen laatutason.

Muuten vuokra- ja/tai myyntiehdot ovat tavanomaiset.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere