§ 437 Lupa Kaupunkiympäristön palvelualue/Raitiotien kehitysohjelmalle Ratikkakahvilan sijoittamiseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2907/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

27.5.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtajan 1. varahenkilö maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, puh. 040 806 4007,  etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue/Raitiotien kehitysohjelma on hakenut lupaa sijoittaa Ratikkakahvila Keskustorille. Ratikkakahvila on osa Tampereen keskustan kehittämisohjelmaa ja sen tarkoitus on elävöittää keskusta-aluetta sekä ehkäistä raitiotien rakentamisen aikaisia haittoja.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Kaupunkiympäristön palvelualue/Raitiotien kehitysohjelma oikeutetaan käyttämään karttaliitteen mukaista, noin 263 m2:n kokoista aluetta Keskustorilla Ratikkakahvilan, kahvilakontin sekä ulkotarjoilualueen sijoittamiseen ajaksi 13.5.2019–30.5.2024, seuraavin ehdoin:

 1. Myyntitilojen ja -laitteistojen tulee olla elintarvikeviranomaisen hyväksymät.
 2. Luvan saajan tulee ilmoittaa toiminnassa lupa-aikana mahdollisesti tapahtuvista muutoksista Tilaomaisuuden hallinta –yksikölle.
 3. Kahvilasta ei saa myydä irtojäätelöä. Muutoin siitä saa myydä voimassa olevan lainsäädännön mukaisia tuotteita tilojen antamissa puitteissa ja siinä laajuudessa, minkä elintarvikeviranomaiset hyväksyvät.
 4. Maanomistaja (Kitia/Tilaomaisuuden hallinta) antaa suostumuksen siihen, että kahvilakioskiin voidaan hakea alkoholin anniskeluoikeuksia.
 5. Luvan saaja/toimija on velvollinen noudattamaan kioskikaupasta kulloinkin voimassa olevia lakeja ja asetuksia, sekä elintarvike- ym. viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä.
 6. Luvan saajalla/toimijalla tulee olla kaikki yritystoimintaa varten tarvittavat ilmoitukset ja vakuutukset voimassa. Palkattuja työntekijöitä varten tarvittavat vakuutukset ja ilmoitukset sekä muut työnantajavelvoitteet tulee hoitaa lain edellyttämällä tavalla.
 7. Luvan saaja/toimija vastaa kustannuksellaan käyttöön luovutetun alueen ja alueella olevien rakenteiden kunnossapidosta ja korjauksista. Rakenteet ja käyttöalue tulee pitää jatkuvasti siistikuntoisina. Luvan saaja/toimija vastaa siisteydestä ja puhtaanapidosta myyntipaikalla ja sen välittömässä läheisyydessä.
 8. Kahvilakioskin ja muiden rakenteiden ulkoseiniä ei saa käyttää mainostarkoitukseen.
 9. Kahvilakioskin ulkopuolella ei saa säilyttää eikä varastoida mitään, lukuun ottamatta jätehuoltoon liittyviä rakenteita. Alueelle ei saa pysäköidä ajoneuvoja.
 10. Luvan saaja/kahvilatoimija maksaa sähkön, veden ja jäteveden käytöstä kulutuksen mukaiset maksut sekä liittymien perusmaksut.
 11. Luvan saaja/toimija vastaa sähkö-, vesi- tai viemärilaitteistojen ja niihin kuuluvien mittalaitteiden huollosta ja mahdollisista korjauksista aiheutuvista kustannuksista.
 12. Luvan saaja/toimija vastaa sähkö- ja vesipisteen mittalaitteista eteenpäin olevan verkon käytöstä ja kunnossapidosta. Luvan saaja/toimija vastaa viemäripisteen käytöstä ja kunnossapidosta runkojohdosta eteenpäin.
 13. Sähkö-, vesi- ja viemäriverkostot on tarkoitettu vain kahvila-alueella harjoitettavan toimintaan, eikä niitä saa jatkaa alueen ulkopuolelle.
 14. Lupa-ajan tai toiminnan päätyttyä luvan saajan/toimijan tulee kustannuksellaan poistaa käyttöalueella olevat rakenteet ja saattaa alue vuokranantajan hyväksymään kuntoon. Kioski ja muut rakenteet tulee poistaa yhden kuukauden kuluessa lupa-ajan päättymisestä.
 15. Mikäli luvan saaja/toimija rikkoo tämän luvan ehtoja, maanomistajalla on oikeus keskeyttää toiminta välittömästi.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtajan 1. varahenkilö maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi

Organisaatiotieto

Tampere