§ 611 Lupa TulikollektiiviFlamma ry:lle tulitaide-esitysten järjestämiseen kaupungin omistamilla puisto- ym. ulkoalueilla

Lataa  Kuuntele 

TRE:5925/10.00.04/2020

Päätöspäivämäärä

13.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Kaupunki on muutaman viime vuoden ajan antanut TulikollektiiviFlamma ry:lle määräaikaisia lupia käyttää omistamiaan puisto- ym. ulkoalueita tuliesiintymisten ja -harjoitusten järjestämiseen. Koska toiminta on vakiintunutta, on tarkoituksenmukaisinta myöntää lupa toistaiseksi voimassa olevana.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

TulikollektiiviFlamma ry oikeutetaan käyttämään kaupungin omistamia puisto- ym. ulkoalueita tuliesitysten ja -harjoitusten järjestämiseen, seuraavin ehdoin:

  1. Lupa on voimassa 1.10.2020 alkaen toistaiseksi.
  2. Jos toimintaan tulee muutoksia, tai se päättyy kokonaan, tulee näistä ilmoittaa kaupungille kirjallisesti.
  3. Toiminta ei saa haitata kohtuuttomasti alueiden yleistä käyttöä.
  4. Luvan saajan tulee ilmoittaa esiintymisistä pelastusviranomaiselle. Esiintymisissä ja harjoituksissa tulee noudattaa pelastusviranomaisen antamia ohjeita ja määräyksiä mm. alueen rajaamiseen, suojaetäisyyksiin, alkusammutusvälineisiin sekä valvontaan liittyen. Pelastusviranomaisen kanssa tulee myös sopia pelastus- ja tuliturvallisuussuunnitelmien toimittamisista. Pelastusviranomaisella on viime kädessä oikeus kieltää tuliesityksen järjestäminen. Metsäpalovaroituksen aikana tuliesitystä ei saa järjestää, jos esitys katsotaan avotulen teoksi.
  5. Esityksiä ei saa viedä muiden tapahtumien sisälle ilman tapahtuman järjestäjän lupaa.
  6. Luvan saaja vastaa omalta osaltaan tapahtuma-alueen siistimisestä kunkin tapahtuman päätyttyä.
  7. Kaupungilla on perustellusta syystä oikeus päättää luvan voimassaolo, esim. jos lupaehtoja ei noudateta.
  8. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle tai muulle taholle tapahtumien järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvat vahingot.
  9. Luvan saaja vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ehtojen tai muiden viranomaismääräysten ja –lupien laiminlyömisestä.

 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere