§ 526 Lupa Wake Valley Oy:lle wakeboardradan sijoittamiseen Pyhäjärvelle Pyynkin rannan edustalle

Lataa  Kuuntele 

TRE:4650/10.00.04/2019

Päätöspäivämäärä

4.7.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtajan 2. varahenkilö asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä, puh. 040 800 7391, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Wake Valley Oy hakee lupaa sijoittaa noin 180 m pituinen wakeboardrata Pyhäjärven vesialueelle, Pyynikin ranta-alueen edustalle. Kaavassa alue on merkitty uimaranta- ja puistoalueeksi. Radan mastot sijoitettaisiin Kesäteatterin lounaispuoliselle niemekkeelle, ja Jalkasaaren idän puoleisen niemen kalliolle. Mastoille ei tarvita kiinteitä perustuksia. Lähtöpaikan tuntumaan ranta-alueelle sijoitettaisiin konttimallinen vuokraamo/tekninen tila kesän toimintakauden ajaksi. Alue on katselmoitu poliisin, pelastusviranomaisen sekä kaupungin liikuntapalveluiden, ympäristönsuojeluyksikön sekä viheralueet ja hulevedet -yksikön edustajien kanssa. Myös satamapäällikköä on kuultu laivalaituriin liittyen. Osapuolten kesken on todettu, että kaapeliratahanke voidaan toteuttaa kaupungin, poliisin ja pelastusviranomaisen määrittelemin ehdoin.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Wake Valley Oy (Y-tunnus 2621459-2) oikeutetaan sijoittamaan wakeboardrata Pyhäjärven vesialueelle, Pyynikin uimarannan edustalle karttaliitteen mukaisesti seuraavin ehdoin:

 1. Lupa on voimassa ajalla 15.7.2019–30.9.2023, kuitenkin ehdolla, että radan yhteensopivuus rantaan suunnitellun esteettömän uimarannan kanssa on varmistettu. Jos todetaan, että radasta aiheutuu haittaa esteettömälle uimarannalle, tulee radan toiminta lopettaa viimeistään siinä vaiheessa, kun esteetön uimaranta otetaan käyttöön.
 2. Luvan saajan tulee selvittää ennen toiminnan aloittamista, tarvitaanko radalle toimenpidelupa kaupungin rakennusvalvonnasta. Luvan saajan tulee hankkia myös muut toimintaa varten mahdollisesti tarvittavat luvat.
 3. Luvan saajan tulee infota Pyynikin Kesäteatteria ratatoiminnan aloittamisesta ja sopia teatterin kanssa käytännöistä. Radan käytöstä ei saa aiheutua haittaa Kesäteatterin esityksille.
 4. Sähkökaapelin kaivureitti tulee sopia paikan päällä pidettävässä katselmuksessa kaupungin viheralueet ja hulevedet -yksikön kanssa, ympäristösuunnittelija Jyrki Lehtimäki, puh. 044 4235405, jyrki.lehtimaki(a)tampere.fi. Kaivuutyöt tulee tehdä sellaiseen aikaan, ettei niistä aiheudu haittaa uimarannan yleiselle käytölle. Alueilta ei ole tarvetta kaataa puita tai pensaita.
 5. Radan mastojen (2 kpl) haruksia (2 kpl/masto) varten voidaan kallioon porata pienet, siistit reiät.
 6. Rantaan voidaan sijoittaa kevytrakenteinen, kelluva laiturirakennelma karttaliitteen mukaisesti. Laituria ei saa kiinnittää esim. puihin. Mahdollisia kiinnikkeitä varten rantakallioon voidaan porata reiät kohdan 5 mukaisesti.
 7. Alueelle sijoitettavan vuokraamokontin ulkonäkö tulee hyväksyttää kaupungilla. Kontti (maksimikoko on 6 m x 2,5 m) voidaan sijoittaa karttaliitteen mukaiselle paikalle suihkulähteen eteläpuoliselle ranta-alueelle.
 8. Rata tulee rajata poijuköysillä niin, ettei uimareilla, sup-lautailijoilla tai muilla mahdollisilla alueella liikkuvilla ole vaaraa joutua rata-alueelle. Ratakoneiston käyttäjällä tulee olla koko ajan valmius pysäyttää radan toiminta mahdollisen törmäämisen välttämiseksi.
 9. Luvan saajalla tulee olla tarvittava pelastusvälineistö välittömästi käytettävissä, mm. pelastusvene.
 10. Toiminnassa tulee noudattaa Kuluttajaturvallisuuslakia 920/2011.
 11. Radalla ei ole lupa käyttää äänentoistolaitteita, eikä rataa saa valaista voimakkailla valoilla. Radan toiminta-ajat ovat noin klo 12.00–20.00. Rakenteisiin ei saa kiinnittää mainoksia tms. ilman kaupungin lupaa. Mahdollisiin erillistapahtumiin tai poikkeaviin aukioloaikoihin tulee hankkia luvat ja suostumukset erikseen.
 12. Ajoneuvot tulee pysäköidä pysäköintiin tarkoitetuille alueille.
 13. Luvan saaja vastaa sähkön kulutuksesta, kaapeloinnista, sähkömittarista yms. aiheutuvista kustannuksista.
 14. Luvan saaja vastaa radan ja muiden rakennelmien jatkuvasta kunnossapidosta sekä kaikesta toimintaan liittyvästä siisteydestä alueella. Toiminnan päätyttyä rakenteet tulee poistaa viivytyksettä, ja saattaa alueet alkuperäiseen kuntoonsa.
 15. Luvan saajan tulee ilmoittaa kaupungille toiminnassa lupa-aikana mahdollisesti tapahtuvista muutoksista.
 16. Luvan saaja ei saa luovuttaa alueen käyttöä eteenpäin.
 17. Kaupungilla on perustellusta syystä oikeus keskeyttää toiminta kesken lupa-ajan, esim. jos lupaehtoja ei noudateta.
 18. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle tai muulle taholle toiminnan järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvat vahingot.
 19. Luvan saaja vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ehtojen tai muiden viranomaismääräysten ja –lupien laiminlyömisestä.

Korvaus kaupungin omistaman alueen käytöstä on 1 200 euroa vuodessa. Vuonna 2019 peritään 300 euroa. Korvaus peritään laskulla.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtajan 2. varahenkilö, asunto- ja kehitysjohtaja Auli Heinävä

Organisaatiotieto

Tampere