§ 412 Lupa wakeboardradan sijoittamiseen Tohloppijärvelle

Lataa  Kuuntele 

TRE:3503/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

14.5.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tohlopin luistelurata/********* hakee lupaa sijoittaa n. 280 m pituinen wakeboardrata Tohloppijärvelle entisen uimarannan ja Mustikkaniemen välille. Radan mastot sijoitettaisiin järven entisen uimarannan reuna-alueelle (lähtöpaikka) sekä Mustikkaniemen itäreunan vesialueelle järveen. Mastoille ei tehdä kiinteitä perustuksia. Lisäksi lähtöpaikan ranta-alueelle sijoitettaisiin konttimallinen vuokraamo kesän toimintakauden ajaksi. Rata-asiaan on pyydetty lausunnot kaupungin ympäristönsuojeluyksiköstä, rakennusvalvonnasta sekä kaavoituksesta. Rakennusvalvonta ei edellytä toimenpide- tms. lupaa. Poikkeamislupaa ei tarvita kaavoituksesta. Mustikkaniemen puoleisen maston sijaintia on ympäristönsuojeluyksikön esityksestä muutettu itäisemmäksi, jolloin suurin osa rantaruovikosta ja metsälain mukaiset luontotyypit jäävät kaapelin länsipuolelle, ja toiminnan vaikutusalue alkuperäistä esitystä pienemmäksi.

 

Päätös

Tohlopin luistelurata/********* oikeutetaan sijoittamaan wakeboardrata Tohloppijärven pohjoispuolelle entisen uimarannan ja Mustikkaniemen välille karttaliitteen mukaisesti, seuraavin ehdoin:

  1. Lupa on voimassa ajalla 1.6.2019–30.9.2023. Radan rakentamistöiden aloittamisesta sovitaan erikseen.
  2. Toiminnassa tulee noudattaa kaupungin ympäristönsuojeluyksikön antamia ehtoja. Radalla ei saa mm. soittaa musiikkia eikä rataa saa valaista voimakkaasti ilta- ja yöaikaan. Lausunto on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.
  3. Jos maston pystytyspaikalta (ent. uimaranta-alue) on tarve raivata pensaikkoa tms. kasvustoa, tulee toimenpiteistä sopia kaupungin rakennuttajahortonomi Teemu Kylmäkosken kanssa.
  4. Luvan saaja vastaa siitä, että toiminnassa noudatetaan Kuluttajaturvallisuuslakia 920/2011 (toiminnanharjoittajan velvollisuudet).
  5. Luvan saaja vastaa radan jatkuvasta kunnossapidosta sekä kaikesta toimintaan liittyvästä siisteydestä alueilla.
  6. Luvan saajan tulee ilmoittaa kaupungille toiminnassa lupa-aikana mahdollisesti tapahtuvista muutoksista.
  7. Luvan saaja ei saa luovuttaa alueen käyttöä eteenpäin.
  8. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle tai muulle taholle toiminnan järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvat vahingot.
  9. Luvan saaja vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ehtojen tai muiden viranomaismääräysten ja –lupien laiminlyömisestä.

Korvaus kaupungin omistaman alueen käytöstä on 700 euroa vuodessa. Korvaus peritään laskulla.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere