§ 544 Peltolammin-Multisillan lähiöohjelman palvelumuotoilun asiantuntijapalveluiden hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:5076/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

11.9.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä, puh. 040 800 7391, auli.heinava@tampere.fi, Kehittämiskoordinaattori Henna Kuitunen, puh. 040 800 7590, henna.kuitunen@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, virpi.ekholm@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot - yksikkö hankkii palvelumuotoilun asiantuntijapalveluita Peltolammin-Multisillan lähiöohjelmaan. Hankinta perustuu Tampereen kaupungin (ja hankintarenkaassa vahvistettujen hankintayksiköiden) ja palveluntuottajan välillä 3.12.2018 - 2.12.2020 (+mahdolliset optiokaudet 1+1) voimassa olevaan puitejärjestelyyn ja kevennettyyn kilpailutukseen puitesopimuskumppaneiden kesken. Kilpailutuksessa saatiin kaksi tarjousta määräaikaan mennessä.

Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

Laadun painoarvo on 80%. Laatua arvioidaan seuraavilla vertailuperusteilla:

  1. Työsuunnitelman sisällön soveltuvuus tilaajan tarpeeseen (painotuskerroin 3)
  2. Palveluntarjoajan ja projektiin tarjottavien asiantuntijoiden kokemus vastaavista projekteista (painotuskerroin 3)
  3. Eri sidosryhmien osallistamisen monipuolisuus ja innovatiivisuus (sekä menetelmien että laajuuden suhteen, valmius joustaa olosuhteiden mukaan etä- ja lähitoteutuksen välillä) (painotuskerroin 2)
  4. Tilaajalle syntyvän lisäarvon monipuolisuus (esim. osaamisen siirtyminen, toistettavissa olevat toimintamallit) (painotuskerroin

Jokaista neljää vertailuperustetta arvioidaan asteikolla 0-5 (0 = ei täytä vaatimuksia, 1 = tyydyttävä, 5 = erinomainen). Kustakin vertailuperusteesta annetut pisteet kerrotaan kyseisen vertailuperusteen painotuskertoimella (ilmoitettu suluissa vertailuperusteiden perässä). Tarjoajan laatupisteet lasketaan summaamalla painotuskertoimilla kerrotut vertailuperustekohtaiset pisteet.

Hinnan painoarvo on 20%. Vertailuhintana käytetään tarjouksen kokonaishintaa (tarjottu päivähinta x tarjottu työmäärä).

Kilpailutuksen voitti Pentagon Design Oy. Tarjousten vertailumuistio on päätöksen liitteenä.

Peltolammin-Multisillan lähiöohjelma on osa ympäristöministeriön koordinoimaa valtakunnallista lähiöohjelmaa vuosina 2020-2022. Ympäristöministeriön määrittelemät teemat luovat kokonaisvaltaisen ja monialaisen lähtökohdan aluekehittämiselle. Peltolammin-Multisillan kehittämiskokonaisuudessa ovat mukana kaikki kaupungin palvelualueet. Lähiöohjelman kautta koordinoidaan alueelle kohdistuvaa poikkihallinnollista kehittämistä ja osallistetaan alueen asukkaita ja toimijoita sekä muita sidosryhmiä yhteiskehittämiseen.

Peltolammin-Multisillan lähiöohjelman ohjelman koordinoinnin tueksi hankitaan palvelumuotoilun asiantuntijapalveluita, joiden avulla tuotetaan syvällinen ymmärrys alueesta ja asukkaista, määritellään keskeiset ilmiöt sekä sitoutetaan ja osallistetaan asukkaat ja olennaiset toimijat kehitystyöhön (työvaiheet 1-3). Lisäksi hankitaan optioina tavoitteiden määrittelyä ja ongelmanratkaisujen ideointia sekä toimenpiteiden luomista (työvaiheet 4-5). Toimenpiteiden tukemiseen (työvaihe 6) voidaan jatkossa tilata palvelumuotoilun asiantuntijapalveluita erikseen sovitusti ja tilaajan uudella päätöksellä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat yleisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen. Tarjouskilpailuun osallistuneet saavat halutessaan tarjoukset nähtäväkseen jo päätöksenteon jälkeen. Siksi tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Tarjoajan on huomioitava, että julkisuuslain 11 §:n 2 mom. 6 kohdan mukaan asianosaisella on aina oikeus saada tieto tarjousten vertailussa käytetystä kokonaishinnasta.

Päätös

Tilataan Peltolammin-Multisillan lähiöohjelman alkuvaiheeseen liittyviä palvelumuotoilun asiantuntijapalveluita Pentagon Design Oy:n tarjouksen mukaisesti korkeintaan 40.000 € (+ alv. 24%) vuoden 2020 loppuun mennessä sisältäen työvaiheet 1-3 sekä optioina työvaiheet 4-5.

Hankinnasta laaditaan toimeksiantosopimus. Toimeksiantosopimus astuu voimaan kun päätös on saanut lainvoiman ja sopimus on allekirjoitettu. Valtuutetaan toimeksiantosopimuksen allekirjoittajaksi asunto- ja kehityspäällikkö.

Tilauksen kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 135004.

Hs § 37 kohta 4) Kiinteistöjohtaja päättää irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinta, luovuttuminen ja vuokraus sekä sopimusten hyväksyminen lautakunnan pavun mukaisesti.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere