§ 304 Pyynikintie 2 koulun ja lukion perusparannushankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelu, Tampere

Lataa  Kuuntele 

TRE:1370/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

14.4.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankearkkitehti Minna Tuominen, puh. 041 730 0384, minna.h.tuominen@tampere.fi ja hankinta-asiantuntija Heini Itkonen, puh. 044 486 3857, etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi.

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi tarjouksia Tampereen kaupungin kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän toimeksiannosta Pyynikintie 2 koulun ja lukion perusparannushankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta.

Hankintamenettelynä on hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palvelun hankinta, joka toteutetaan kertahankintana. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-palveluun 24.2.2020 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa. Hankintaa ei ollut jaettu osiin, koska se ei ollut tarkoituksenmukaista kokonaisuuden kannalta.

Tarjouksen jättivät määräaikaan 24.3.2020 klo 12.00 mennessä seuraavat seitsemän yritystä:

  • Innopolis Insenerid OÜ (EE101159122)
  • Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen (2120808-9)
  • Siren Arkkitehdit Oy (0103423-7)
  • Arkkitehdit von Boehm-Renell Oy (0361542-2)
  • Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy (1771700-8)
  • UKI Arkkitehdit Oy (1724165-2) ja
  • LINJA ARKKITEHDIT Oy (2012919-4).

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen:

Hankintalain 74 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouspyynnöstä.

Hankintalain 96 §:n mukaan hankintayksikön on pyydettävä selvitystä, mikäli tarjous vaikuttaa poikkeuksellisen alhaiselta. Innopolis Insenerid OÜ:n ja UKI Arkkitehdit Oy:n tarjoukset vaikuttivat poikkeuksellisen alhaisilta, joten hankintayksikkö pyysi selvitystä tarjotun työtuntimäärän ja tarjotun hinnan riittävyydestä. Molemmat yritykset toimittivat määräajassa hyväksyttävät selvitykset.

Hallituksen esitykseen perustuen hankintayksiköllä on oikeus pyytää täydennyksiä ja täsmennyksiä tarjouksiin ja osallistumishakemuksiin 74 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy:n tarjouksessa oli ilmeinen suuruusluokkaa koskeva pilkkuvirhe, joka on täsmennytetty.

Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.

Tarjousten vertailu:

Tarjouspyynnön mukaan tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus seuraavin vertailuperustein:

Hinta, maksimissaan 20 pistettä

Vertailuhintana hankinnassa käytettiin suunnittelun kokonaishintaa, joka muodostui, kun kymmenen pää- ja arkkitehtisuunnittelun vaiheen kokonaishinnat laskettiin yhteen. Halvin vertailuhinta sai 20,000 hinnan vertailupistettä ja muiden tarjousten hinnan vertailupisteet laskettiin suhteessa halvimpaan ((halvin hinta / tarjottu arvo) x 20 pistettä).

Laatu, maksimissaan 80 pistettä ehdottomien vaatimuksien ylittävin osin, jakautuen seuraavasti:

1. Pääsuunnittelija (yhteensä max 45 p)

- lisäkoulutus ja pätevyydet max 1 p

- kilpailumenestys max 1 p

- referenssit/suunnittelukohteet max 43 p

2. Projektiarkkitehti (yhteensä max 29 p)

- lisäkoulutus ja pätevyydet max 1 p

- referenssit/suunnittelukohteet max 28 p

3. Arkkitehtisuunnittelija (työryhmän jäsen) (yhteensä max 6 p)

- lisäkoulutus max 1p

- referenssit/suunnittelukohteet max 5 p

Tarjouksista hinnaltaan halvin oli Innopolis Insenerid OÜ:n tarjous jonka kokonaishinta oli 178 349,99 euroa, jolla sai 20,000 hinnan vertailupistettä. Parhaat laatupisteet sai Arkkitehdit von Boehm-Renell Oy, joka sai 69,000 laadun vertailupistettä. Parhaat kokonaisvertailupisteet sai Arkkitehdit von Boehm-Renell Oy, joka sai 77,918 pistettä. Hintavertailu ja vertailupisteet on esitetty tarkemmin liitteessä 1 vertailutaulukko. Laadunvertailu on esitetty tarkemmin liitteissä 2, 3 ja 4 Laatupisteiden vertailutaulukot.

Edellä mainitun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Arkkitehdit von Boehm-Renell Oy (0361542-2), joka esitetään valittavaksi palveluntuottajaksi.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 400 000,00 euroa.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen: 79 §:n mukaan hankintayksikkö voi avoimessa menettelyssä tarkistaa tarjousten vaatimustenmukaisuuden ja vertailla tarjoukset ennen poissulkemisperusteisiin (hankintalain 80 § ja 81 §) tai soveltuvuusvaatimuksiin kohdistuvaa tarkistamista. Hankintalain 79 §:n 2 mom. mukaan sopimusta ei voi tehdä sellaisen tarjoajan kanssa, joka olisi tullut sulkea menettelystä 80 §:n nojalla tai joka ei täytä soveltuvuusvaatimuksia.

Hankintayksikkö on tarkastanut valittavaksi esitetyn yrityksen soveltuvuuden ennen hankintapäätöstä. Arkkitehdit von Boehm-Renell Oy täyttää tarjouspyynnössä tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Arkkitehdit von Boehm-Renell Oy:ltä on ennen hankintapäätöstä tarkistettu tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset. Arkkitehdit von Boehm-Renell Oy:n on ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta toimitettava rikosrekisteriote (hankintamenettelyote).

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa, josta niitä voi tarvittaessa tiedustella. Yhteyshenkilö hankintaan liittyville tiedusteluille on hankinta-asiantuntija Heini Itkonen, hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi.

Hankinnan valmistelijoina toimivat Tampereen kaupungin Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelta hankearkkitehti Minna Tuominen ja Tuomi Logistiikka Oy:stä hankinta-asiantuntija Heini Itkonen.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista, sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Sopimus Pyynikintie 2 koulun ja lukion perusparannushankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta tehdään Arkkitehdit von Boehm-Renell Oy (0361542-2) kanssa.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on 400 000,00 euroa.

Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 135000, Pyynikintie 2 koulun ja lukion perusparannushankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelu, PRR-osa I1350_19_000010, verkkonumero 4074688.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere