§ 202 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-132-877-1

Lataa  Kuuntele 

TRE:716/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

6.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi                         

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi                                             

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontin 837-132-877-1.

Tontti 1 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Kiinteistö Oy Kuntokadun parkki-nimiselle yhtiölle.                                           

Tampereen kaupunki ja yhtiöt ovat laatineet rasitesopimuksen, millä perustetaan kaupungin hyväksi pysyvä oikeus sijoittaa tontille 837-132-877-1 raitiotiejärjestelmän sähkönsyöttöasema sekä toimintaan oleellisesti liittyviä johtoja, kaapeleita ja salaojia liitekartan mukaisesti. Tampereen Raitiotie Oy omistaa sähkönsyöttöaseman ja siihen liittyvät johdot, kaapelit ja salaojat.

”Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 161 §:n mukaan kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Mitä 161 §:ssä säädetään, koskee soveltuvin osin myös kiinteistön, yleisen alueen ja rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuutta sallia kiinteistölle, alueelle tai rakennukseen kiinnitettäväksi tai sijoitettavaksi valaistus-, liikenne- tai telejohtojen kiinnikkeitä, liikennemerkkejä, liikenteen ohjauslaitteita ja opasteita sekä vähäisiä katurakenteen osia (MRL 163 §).”

Yhtiöt ovat rasitesopimuksen omilta osiltaan allekirjoittaneet.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tonttia 837-132-877-1 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere