§ 156 Selitys Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle poikkeamislupaa koskevassa asiassa

Lataa  Kuuntele 

TRE:4967/10.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

5.3.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin selitys asioissa dnro 20436/03.04.04.04.16/2020 ja dnro 20460/03.04.04.04.16/2020:

Yhdyskuntalautakunta päätti 24.11.2020 § 312 myöntää tontille 837-109-969-2 luvan saada poiketa rakennusalasta, rakennusoikeudesta ja autopaikkamääräyksestä putkikeräysjärjestelmän imukeräysasemanrakentamiseksi osoitteessa Tampellan esplanadi 14. Yhdyskuntalautakunnan päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän selitystä valituksista ja Tampereen yhdyskuntalautakunnan lausunnosta. Määräpäivä selityksen antamiselle on 12.3.2021.

Asemakaavassa nro 8333 tontti 837-109-969-2 on osoitettu merkinnällä ET-12. Kaavamerkintä mahdollistaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten sijoittamisen. Tontille saa rakentaa jätelajien putkikeräysjärjestelmän koonta-aseman. Asemakaava on lainvoimainen.

Kiinteistöjohtajan päätöksellä 17.8.2020 § 505 on Tampereen kaupunki päättänyt vuokrata tontin 837-109-969-2 Ranta-Tampellan Putkikeräys Oy:lle. Ranta-Tampellan Putkikeräys Oy:llä on tavoitteena toteuttaa Ranta-Tampellan asuinaluetta palveleva jätteen imukäsittelylaitos tontille 837-109-969-2. Suunnitellulle kotitalousjätteiden koonta-asemalle on tehty mallinnusselvitys mahdollista hajuhaitoista. Selvityksen perusteella asema ei aiheuta kohtuutonta haittaa lähialueelle eikä elinympäristön terveellisyys ja viihtyvyys tule merkittävästi kärsimään.

Hankkeen toteuttamiseksi on ollut tarpeen saada lupa poiketa asemakaavassa nro 8333 osoitetusta koonta-aseman rakennusalasta ja rakennusoikeudesta sekä autopaikkamääräyksestä. Poikkeamiselle on esitetty on maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisesti erityiset syyt. Koska tontin 837-109-969-2 hallintaoikeus ei ollut poikkeamisluvan hakemisen hetkellä Ranta-Tampellan Putkikeräys Oy:lla, luvan hakijana on ollut Tampereen kaupunki. Poikkeamisluvan hakemiselle on annettu 23.6.2020 kiinteistöjohtajan valtakirja.

Myönnetty poikkeaminen kaavan rakennusalasta ja rakennusalueen rajan ylityksestä ovat perusteltuja, eivätkä ne lisää koonta-aseman ympäristöhaittoja. Koska asema on miehittämätön, on autopaikkojen määrän vähentäminen perusteltua. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen. Yhdyskuntalautakunnan poikkeamispäätöksestä 24.11.2020 § 312 tehdyt valitukset tulee hylätä perusteettomina.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan 26.1.2021 § 12 hyväksymän toimintasäännön liitteen mukaan kiinteistöjohtaja päättää Kiinteistöt,tilat ja asuntopolitiikka-palveluryhmän osalta muun ohella muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä.

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annetaan oheinen selitys poikkeamislupaa koskevassa asiassa.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere