§ 280 Tampereen virastotalon perusparannus ja laajennus, arkkitehti- ja pääsuunnittelu

Lataa  Kuuntele 

TRE:3549/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

12.3.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankearkkitehti Kirsti Hankela, puh. 0400 970 629, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja hankinta-asiantuntija Heini Itkonen, puh. 044 486 3857, etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi tarjouksia Tampereen kaupungin kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän toimeksiannosta Tampereen virastotalon perusparannuksen ja laajennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelusta.

Hankintamenettelynä on hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palvelun hankinta, joka toteutetaan kertahankintana. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-palveluun 4.7.2019 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa. Hankintaa ei ollut jaettu osiin, koska se ei ollut tarkoituksenmukaista kokonaisuuden kannalta.

Tarjouksen jättivät määräaikaan 14.8.2019 klo 12.00 mennessä seuraavat yhdeksän yritystä:

  • Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy (2120808-9),
  • Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy (1771700-8),
  • KVA Arkkitehdit Oy (1479130-9),
  • Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy (1540954-6),
  • Arkkitehtikonttori Petri Pussinen Oy (0813629-5),
  • Siren Arkkitehdit Oy (0103423-7),
  • JKMM Arkkitehdit Oy (2676548-2),
  • WSP Finland Oy (0875416-5) ja
  • Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy (0148724-4).

Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy (0148724-4) on peruuttanut tarjouksensa, eikä täten ole mukana tarjouskilpailussa.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen:

Hankintalain 74 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouspyynnöstä. Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset, lukuun ottamatta Arkkitehtikonttori Petri Pussinen Oy:n tarjousta.

Hankintalain 96 §:n mukaan hankintayksikön on pyydettävä selvitystä, mikäli tarjous vaikuttaa poikkeuksellisen alhaiselta. Arkkitehtikonttori Petri Pussinen Oy:n tarjous vaikutti poikkeuksellisen alhaiselta, joten hankintayksikkö pyysi selvitystä tarjotun työtuntimäärän ja tarjotun hinnan riittävyydestä. Arkkitehtikonttori Petri Pussinen Oy:n antaman selvityksen perusteella hankintayksikkö ei vakuuttunut arvioidun työtuntimäärän ja hinnan riittävyydestä Tampereen virastotalon perusparannuksen ja laajennuksen arkkitehti- ja pääsuunnitteluun. Arkkitehtikonttori Petri Pussinen Oy esitetään suljettavaksi tarjouskilpailusta.

Tarjousten vertailu:

Tarjouspyynnön mukaan tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus seuraavin vertailuperustein:

Hinta, maksimissaan 20 pistettä

Vertailuhintana hankinnassa käytettiin suunnittelun kokonaishintaa, joka muodostui, kun kymmenen pää- ja arkkitehtisuunnittelun vaiheen kokonaishinnat laskettiin yhteen. Halvin vertailuhinta sai 20,000 hinnan vertailupistettä ja muiden tarjousten hinnan vertailupisteet laskettiin suhteessa halvimpaan ((halvin hinta / tarjottu arvo) x 20 pistettä).

Laatu, maksimissaan 80 pistettä ehdottomien vaatimuksien ylittävin osin, jakautuen seuraavasti:

1. Pääsuunnittelija (yhteensä max 26p.), jakautuen seuraavasti:

- lisäkoulutus, -pätevyydet ja kokemus max 3 p.

- kilpailumenestys max 1 p.

- referenssi max 22 p.

2. Projektiarkkitehti (yhteensä max 26p.), jakautuen seuraavasti:

- lisäkoulutus, -pätevyydet ja kokemus max 3 p.

- kilpailumenestys max 1 p.

- referenssi max 22 p.

3. Työryhmän jäsenet

Arkkitehtisuunnittelija 1 yht. max 7p. jakautuen seuraavasti:

 - lisäkoulutus max 1p.

- kokemus max 6p.

Arkkitehtisuunnittelija 2 yht. max 7p. jakautuen seuraavasti:

 - lisäkoulutus max 1p.

- kokemus max 6p.

Sisustussuunnittelija yht. max 14p. jakautuen seuraavasti:

- lisäkoulutus max 1p.

- kokemus max 6p.

-referenssi max 7p.

 

Tarjouksista hinnaltaan halvin oli Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy:n tarjous, jonka kokonaishinta oli 538 000,000 euroa, jolla sai 20,000 hinnan vertailupistettä. Parhaat laatupisteet sai KVA Arkkitehdit Oy, joka sai 77,000 laadun vertailupistettä. Parhaat kokonaisvertailupisteet sai KVA Arkkitehdit Oy, joka sai 93,292 pistettä. Hintavertailu ja vertailupisteet on esitetty tarkemmin liitteessä 1 vertailutaulukko. Laadunvertailu on esitetty tarkemmin liitteissä 2, 3 ja 4 Laatupisteiden vertailutaulukot.

Edellä mainitun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki KVA Arkkitehdit Oy (1479130-9), joka esitetään valittavaksi palveluntuottajaksi.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 660 440,00 euroa.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen: 79 §:n mukaan hankintayksikkö voi avoimessa menettelyssä tarkistaa tarjousten vaatimustenmukaisuuden ja vertailla tarjoukset ennen poissulkemisperusteisiin (hankintalain 80 § ja 81 §) tai soveltuvuusvaatimuksiin kohdistuvaa tarkistamista. Hankintalain 79 §:n 2 mom. mukaan sopimusta ei voi tehdä sellaisen tarjoajan kanssa, joka olisi tullut sulkea menettelystä 80 §:n nojalla tai joka ei täytä soveltuvuusvaatimuksia.

Hankintayksikkö on tarkastanut valittavaksi esitetyn yrityksen soveltuvuuden ennen hankintapäätöstä. KVA Arkkitehdit Oy täyttää tarjouspyynnössä tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. KVA Arkkitehdit Oy:ltä on ennen hankintapäätöstä tarkistettu tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset. KVA Arkkitehdit Oy:n on ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta toimitettava rikosrekisteriote (hankintamenettelyote).

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa, josta niitä voi tarvittaessa tiedustella. Yhteyshenkilö hankintaan liittyville tiedusteluille on hankinta-asiantuntija Heini Itkonen etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi.

Hankinnan valmistelijoina toimivat Tampereen kaupungin Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelta hankearkkitehti Kirsti Hankela ja Tuomi Logistiikka Oy:stä hankinta-asiantuntija Heini Itkonen.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista, sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Arkkitehtikonttori Petri Pussinen Oy:n tarjous suljetaan tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Sopimus Tampereen virastotalon perusparannuksen ja laajennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelusta tehdään KVA Arkkitehdit Oy:n (1479130-9) kanssa.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on 660 440,00 euroa.

Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 135000, Tampereen virastotalon perusparannus ja laajennus, arkkitehti- ja pääsuunnittelu, PRR-osa I1350_19_000010, verkkonumero 4070502.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Organisaatiotieto

Tampere