§ 632 Tavara-aseman siirtourakoitsijan valinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:5034/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

1.10.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh 040 5068600, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tavara-aseman siirtäminen liittyy oleellisesti asemakaavan 8330 toteuttamiseen. Tampereen kaupungin tilaliikelaitoksen ja Tampereen Infraliikelaitoksen kesken sovittiin 2015 periaate, että Tampereen Infraliikelaitos aloittaa valmistelemaan tavara-aseman siirtämisen käytännön toimia ja että asiasta valmistellaan sisäinen tilaus, kun projektin toteuttamistapa on ratkaistu. 

Tampereen kaupungin logistiikkaliikelaitos jätti Tampereen kaupungin Infraliikelaitoksen toimeksiannosta 15.12.2015 julkisten hankintojen ilmoittamispalvelujärjestelmä HILMAan hankinnasta tietopyynnön, jossa markkinoilta tiedusteltiin siirtourakkaan liittyviä kaupallisia ehtoja, kuten toteutusmuotoa, aikataulua, toimijoita. Toteutusmuodoksi hahmottui suunnittele ja toteuta -urakka, jossa siirtotyöstä vastaava urakoitsija laatii tarvittavat tekniset suunnitelmat.

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin infraliikelaitoksen toimeksiannosta osallistumishakemuksia tavara-aseman siirrosta järjestettävään urakkakilpailuun. Hankintamenettely oli neuvottelumenettely. Neuvottelumenettelyn käytölle oli lain julkisista hankinnoista 30.3.2007/348 66 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdan peruste. Kyseessä oli EU-kynnysarvon alittava rakennusurakka. Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus 21.3.2016. Osallistumispyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-porttaalissa. Osallistumishakemuksen jätti määräraikaan 11.4.2016 klo 14:00 mennessä 4 urakoitsijaa. Hankintailmoituksessa mainittujen kriteerien perusteella  neuvottelumenettelyyn valittiin Tampereen kaupungin Infraliikelaitoksen johtokunnan päätöksellä 37§ 20.4.2016 Kreate Oy, Maamerkki Infra Oy ja Lemminkäinen Infra Oy Pohja- ja Insinöörirakentaminen. 

Valittujen urakoitsijoiden kanssa pidettiin 9 - 17.5.2016 kunkin kanssa kolme kertaa noin 3 tuntia kestävää tilaisuutta. Ensimmäisessä tilaisuudessa pääpaino oli hankkeeseen liittyvien tavoitteiden ja lähtötietojen käsittely. Toisessa neuvottelussa keskusteltiin erityisesti suunnitteluperusteista ja kolmannessa urakan kaupallisista ehdoista. Neuvotteluissa käsitelty hanketta koskeva tausta-aineisto luovutettiin kaikille osallistuneille digitaalisesti muistitikulla.

Neuvotteluiden pohjalta laadittiin tarjouspyyntö, joka liitteineen toimitettiin tarjoajille 26.5.2016. Tarjouspyyntöä täydennettiin lisäkirjeellä 1, joka toimitettiin tarjoajille 30.5.2016. Tarjouspyyntöä koskeviin urakoitsijoiden kysymyksiin vastattiin ja täydennettiin tarjouspyyntöä lisäkirjeellä 2, joka toimitettiin tarjoajille 6.6.2016. Tarjouspyyntö ja tarjouspyynnön lisäkirjeet toimitettiin tarjoajan yhteyshenkilöille sähköpostilla. Tarjouspyyntökirje 26.5.2016 toimitettiin myös postilla tarjoajan yhteyshenkilöille. Sähköpostilla toimitettu materiaalin vastaanottaminen kuitattiin sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Tarjousten jättämisen määräaikaan 10.6.2016 klo 13:00 tarjouksen jättivät kaikki kolme urakkakilpailuun kutsuttua tarjoajaa. Tarjoukset avattiin 10.6.2016 klo 13:10 alkaen. Tarjousten hintakuoret säilytettiin avaamattomina ja siirrettiin kirjaamoon säilytykseen. Tarjousten avauksesta laadittiin pöytäkirja.

Tarjousten laatuosasta otettiin selko. Ensimmäisenä tarkistettiin tarjouksen kelpoisuus. Tarjoajaryhmittymästä vaadittiin kirjallinen ja allekirjoitettu osapuolten sitoumus. Tarkistuksen jälkeen kaikkien tarjoajien sitoumus oli tarjouspyynnön mukainen. Tilaaja tarkisti tarjoajien ja tarjousryhmittymään osallistuvien yritysten tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden täyttymisen. Tarkistus tehtiin Tilaajavastuu.fi järjestelmän valvojaraportin perusteella. Kaikki osapuolet täyttivät vaatimukset. Tarjousten sisältö täytti tarjouspyynnön vaatimukset.
  
Tarjousten laatuarviointi tehtiin ryhmässä Milko Tietäväinen ja Wille Siuko Tampereen Infrasta ja siirtoteknisenä asiantuntijana oli Erkki Mäki Megasteel Oy:stä. Laatuarvioinnin yhteydessä 14.6.2016 havaittiin tarjouspyyntökirjeessä hintapisteytyskaavassa virheellisyys. Lisäksi 14.6.2016 saatiin tutkimusraportti tavara-aseman rakenteiden haitta-aineista. Näiden täydennysten ja korjausten tekemisestä hankintaan konsultoitiin kaupungin hankilain asiantuntijoita. Ohjeen mukaisesti virheistä ja puutteista tiedotettiin tarjoajia 15.6.2016 ja toimitettiin heille uusi HINTA_tarjouslomake sähköpostilla. Tarkentava tieto (tutkimusraportti) rakennuksen haitta-aineista ja korjattu hintapisteytyskaava toimitettiin tarjoajille sähköpostilla 15.6.2016. Uusien tietojen vuoksi tarjoajille annettiin mahdollisuus toimittaa uusi korjattu hinta-tarjouslomake 17.6.2016 klo 11:00 mennessä.  Uuden hintatarjouksen toimittaminen ilmoitettiin olevan vapaaehtoista. Alkuperäinen hintatarjous voi olla edelleen voimassa ja hintatarjouskuoret avataan vasta, kun laatupisteytyspöytäkirja on allekirjoitettu.

 Laatupisteytys

 Laadun painoarvo hankinnassa oli 25 %. Laatupisteitä voi saada 0-25 pistettä. Laatupisteytys jakaantui tarjouspyynnön mukaisesti:
  
 Tarjouksen laatu arvioitiin tarjouslomakkeella - LAATU ja sen liitteissä esitetyillä tiedoilla seuraavilla tekijöillä
  a) Siirtosuunnitelman toteuttamiskelpoisuus, pisteet 0-10
  b) Siirtosuunnitelmaan liittyvien riskien hallinta, pisteet 0-10
  c) Siirtosuunnitelman toteuttamiseen liittyvä lisäarvo tilaajalle 0-5 pistettä


a) Siirtosuunnitelman toteuttamiskelpoisuus

Siirtosuunnitelman toteuttamiskelpoisuutta arvioitiin, miten siinä osoitetaan perusteluineen: 

- Mitä mittauksia, tutkimuksia ja selvityksiä on tarpeen tehdä ja mitä olevia lähtötietoja voidaan hyödyntää perustusten ja siirtosuunnitelman laatimisessa, pisteet 0-1.  

- Olevien rakenteiden purkamiset ja rakenteiden tuenta ja menetelmät, pisteet 0-2.

- Rakennuksen siirto vaaka- ja pystytasossa menetelmineen ja vaiheittain, pisteet 0-6.

- Rakennuksen asennon, kiertymien ja muodonmuutosten mittaaminen ja miten mittaustuloksilla ohjataan siirtotyötä, pisteet 0-1.

Siirtosuunnitelman toteuttamiskelpoisuuden laatupisteytyksen yksityiskohtainen perustelu esitettiin erillisessä liitteessä. Suunnitelman toteuttamiskelpoisuudesta parhaat pisteet sai Lemminkäinen Infra Oy:n tarjous 7,5 pistettä ja Kreate Oy:n tarjous 7,5 pistettä. Maamerkki Infra Oy:n tarjous sai 4,5 pistettä.

b) Siirtosuunnitelmaan liittyvien riskien hallinta

Tarjouksessa oli esitettävä rakennuksen nostoon ja siirtoon liittyvät 10 merkittävintä riskiä ja niiden hallinta hankkeen tavoitteet huomioiden.

Siirtosuunnitelman riskien hallinta perusteluineen arvioitiin, miten urakoitsija tunnistaa ja varautuu lähtötietojen epävarmuuden aiheuttamiin ennakoimattomiin tietoihin ja miten ne otetaan huomioon siirron suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Riskienhallinnan yksityiskohtainen laatupisteytys esitettiin erillisessä liitteessä. Parhaat pisteet riskienhallinnan esittämisestä sai Kreate Oy:n tarjous 9 pistettä. Lemminkäinen Infra Oy:n tarjous sai 8 pistettä ja Maamerkki Infra Oy:n tarjous 5 pistettä. Tarjousten arvioinnissa korostui tähän kohteeseen yksilöidyt perustelut.

c) Suunnitelman toteuttamiseen liittyvä lisäarvo tilaajalle (Urakoitsijan ideat/innovaatiot)

Tarjouspyynnön mukaisesti arvioitiin, miten urakoitsijan esittämä siirto- ja rakentamisratkaisu ja tarjouksen mukainen urakan lopputulos tukevat rakennuksen jatkokäytön suunnittelua ja toteuttamista. Urakoitsijan tuli esittää ratkaisun toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt perustellen lisäarvon tarjouksessaan.

Tarjouksen pisteytys: 0 pistettä: Tarjouksessa esitetty ratkaisu täyttää urakan tarjouspyynnön mukaiset minimivaatimukset.

Tarjouksen pisteytys: 5 pistettä: Tarjouksessa esitetty ratkaisu tuottaa merkittävää taloudellista kustannussäästöä rakennuksen jatkokehittämiselle. Pisteytyksen perusteet: Jokainen lisäpiste edellytti perusteltua ja arvoltaan vähintään 50 000 euron kustannushyötyä rakennuksen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa.
  
Tarjouspyynnön mukaan urakoitsijan oli tämä hyöty voitava osoittaa tarjouksessaan. Tarjouspyynnön mukaan tilaaja ei tee lisäarvon määrittämistä mutta pidättää oikeuden vähentää pisteitä, mikäli tarjouksessa esitetty ei ole kohtuullisessa suhteessa todellisiin kustannuksiin.

Tarjousten lisäarvoksi tarjouspyynnön minimivaatimuksiin Lemmikäinen Infra Oy:n tarjouksessa esitettiin ratkaisuja 598 000 euron arvosta, josta tilaaja hyväksyi 348 000 euroa. Lemminkäinen Infra Oy:n tarjous sai 5 pistettä. Kreate Oy:n tarjouksessa tarjouksen lisäarvoksi esitettiin 275 000 euroa ja sen lisäksi mahdollisesti 25 000 euroa. Tilaaja hyväksyi lisäarvoksi 275 000 euroa. Kreate Oy:n tarjous sai 5 pistettä. Maamerkki Infra Oy:n tarjouksessa esitettiin lukuisia ratkaisuja tarjouspyynnön minivaatimuksen mukaiseen verrattuna, mutta niiden tarjouspyynnön mukainen arvottaminen oli osoittamatta. Tarjouspyynnön mukaan tilaaja ei arvottamista tee. Maamerkki Infra Oy:n tarjous sai siksi 0 pistettä.

Laatupisteet olivat yhteensä Kreate Oy:n tarjous 21,5 pistettä, Lemminkäinen Infra Oy:n tarjous 20,5 pistettä ja Maamerkki Infra Oy:n tarjous 9,5 pistettä.

Tarjousten laatuvertailutaulukko allekirjoitettiin ja luovutettiin kirjaamoon.

Hintapisteytys ja urakoitsijan valinta

Laatupisteytyksen jälkeen kirjaamo luovutti tarjousten suljettuina säilytetyt hintakuoret. Tarkistettiin, että alkuperäisen korvaavia hintatarjouksia ei ole toimitettu kirjaamoon määräaikaan mennessä. Asian ovat myös tarjoajat vahvistaneet. Avattiin hintakuoret. Hintakuorien avaamisesta on erillinen pöytäkirja.

Tarjousten kiinteät urakkatarjoushinnat (0 % alv) ovat Lemminkäinen Infra Oy 2.632.000 euroa , Maamerkki Infra Oy 3.724.400 euroa ja Kreate Oy 2.684.300 euroa. Maamerkki Infra Oy:n tarjous sisältää 973 m2 kellaritilan.

Määritettiin tarjousten kellaritilan m2 vaikutus tarjoushintaan. Tarjousten vertailuhinnat ovat Lemminkäinen Infra Oy 2.684.300 euroa, Maamerkki Inf-ra Oy 3.335.200 euroa ja Kreate Oy 2.684.300 euroa.

Tarjouspyynnön mukaan hinnaltaan halvin vertailuhinta saa 75. 15.6.2016 urakoitsijoille toimitetun korjatun hintapisteytyskaavan mukaan tarjoukset saivat seuraavat hintapisteet: Lemminkäinen Infra Oy 75 pistettä, Maamerkki Infra Oy 59,19 pistettä ja Kreate Oy 73,54 pistettä.

Hinnan ja laadun yhteispisteet olivat Lemminkäinen Infra Oy 95,50 pistettä, Maamerkki Infra Oy 68,67 pistettä ja Kreate Oy 95,04 pistettä.Tarjousten valintaperuste oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen arvioinnin perusteella parhaat yhteispisteet sai Lemminkäinen Infra Oy:n tarjous.

Tampereen kaupungin infraliikelaitoksen johtokunta teki 22.6.2016 päätöksen 67 §, jonka mukaan urakkakilpailun voittajaksi valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Lemminkäinen Infra Oy (y-tunnus 2138243-1). Tarjoushinta oli 2.632.000 euroa (0 % alv). Johtokunta asetti sopimuksen tekemiselle ehdon, jonka mukaan sopimus voidaan tehdä vasta, kun kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle tarvittavan määrärahan. Tarjoushinta ylitti hankkeen kustannusarvion 1,6 miljoonaa euroa. Tampereen kaupunginvaltuusto on myöntänyt tavara-aseman siirrolle 3,2 miljoonan euron määrärahan vuoden 2019 talousarviossa. Asunto- ja kiinteistölautakunnan palveluluiden vuosisuunnitelmaan 2019 sisältyy varaus Morkun purkamiseen ja tavara-aseman siirtämiseen.

Tavara-aseman siirtäminen edellyttää ns. Morkun-talon purkamisen. Lainvoimaisen asemakaavan mukaan tavara-asema sijoittuu Morkun kohdalle. Tavara-aseman rakentamiselle (siirtäminen) on myönnetty rakennuslupa, joka sisältää myös Morkun purkamisen. Morkku on tällä hetkellä vaarantamiskiellossa.

Tavara-aseman siirtourakkakilpailussa kilpailuun osallistuneet urakoitsijat jättivät siirtotekniikasta oman ratkaisunsa, joka oli tarjouskilpailussa keskeinen kilpailutekijä. Lisäksi urakoiden tarjouksien hintatiedot ovat olleet julkisia. Tampereen Infra liikelaitoksen johtokunnan 22.6.2016 tekemä hankintapäätös on lain voimainen ja edelleen voimassa, koska sitä ei ole kumottu tai hankintaa keskeytetty.Tarjouskilpailua ei ole katsottu asialliseksi järjestää uudelleen, koska siirtotarpeessa tai hankinnassa ei ole aikataulua lukuunottamatta tapahtunut mitään muutosta. Markkinat ja kilpailutilanne on aikanaan arvioitu, ja siinä ei arvioda tapahtuneen sellaista muutosta, joka edellyttäisi hankinnan keskeyttämisen ja uuden kilpailun järjestelmistä. Uudelleen kilpailuttamisella ei arvioida olevan mitään hyötyä.

Tarjouskilpailun voittaneen Lemminkäinen Infra Oy:n liiketoiminnan jatkajalle YIT Infra Oy:lle Tampereen kaupunki varasi mahdollisuuden vahvistaa alkuperäisen tarjouksen 9.6.2016 jättäneen Lemminkäinen Infra Oy:n tarjouksen voimassaolon. YIT Infra Oy ilmoitti 19.8.2019, että edellä mainittu tarjous ei ole voimassa.Tampereen kaupunki tiedusteli vastaavalla tavalla tarjouksen voimassaoloa urakkakilpailussa toiseksi tulleelta Kreate Oy:ltä (tarjoushinta 2.684.300 euroa 0 % alv). Kreate Oy ilmoitti 30.8.2019, että tarjous on edelleen voimassa.

Oikeudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä hyvän rakennuttamistavan mukaisesti paras ratkaisu urakoitsijan valitsemiseksi edellä esitettyjen syiden takia on tehdä tavara-aseman siirtourakasta korjaava  hankintapäätös, jolla urakoitsijaksi valitaan alkuperäisessä tarjouskilpailussa toiseksi tullut Kreate Oy. Urakkasopimus tavara-aseman siirrosta valmistellaan alkuperäisen tarjouspyynnön ja Kreate Oy:n tarjouksen 9.6.2016 periaatteiden mukaisesti. Kreate Oy:n (y-tunnus 0168716-6) tilaajavastuutiedot ovat tilaajavastuu.fi-palvelun perusteella kunnossa 27.9.2019.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 91§ 17.6.2019 mukaisesti perustetaan Tampereen Infra Oy, jolle on tarkoitus myydä Tampereen Infra Liikelatoksen liiketoiminta. Perustettavan yhtiön ja Tampereen kaupungin välillä ei ole tehty palveluluiden tuottamisesta sopimuksia. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti rakennuttamistehtäviä keskitetään Tampereen kaupungin palvelualueelle. Tampereen Infraliikelaitoksen vuosisuunnitelmassa 2019 ei ole mainintaa tavara-aseman siirtoprojektin toteuttamisesta. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö on vahvistettu johtaja Rantasen päätöksellä 4.9.2019 § 104. Hallintosäännön 37 § 4 kohdan mukaista palvelualueen johtajalle määrättyä päätösvaltaa on delegoitu kiinteistöjohtajalle. Hallintosäännön § 37 kohta 4: Irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinta, luovuttaminen ja vuokraus sekä sopimusten hyväksyminen lautakunnan palveluiden vuosisuunnitelman mukaisesti. Edellä mainittujen syiden takia on hyvän hallintotavan mukaista, että hankintapäätöksen tekee tässä tilanteessa viranomainen, jolla on asiaan toimivalta ja talousarviossa varattu määräraha.

Menettelytapa on käsitelty Tampereen kaupungin konsernihallinnon lakiasia-osaston kanssa.
 

Päätös

Tavara-aseman siirtourakoitsijaksi valitaan vuonna 2016 järjestetyn tarjouskilpailun ja tarjousten voimassaolotarkistuksen perusteella Kreate Oy (y-tunnus 0168716-6) tarjoushinnalla 2.684.300,00 euroa.

Tämä päätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun tavara-aseman siirtourakan urakkasopimus on allekirjoitettu. 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere