§ 216 Tontin 837-124-574-119 vuokra-ajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1291/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

19.2.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

 Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

********* on ollut vuokrattuna tontti 837-124-574-119 alun perin toukokuun 1. päivänä 1969 alkaneeseen vuokrasopimukseen Maanmittauslaitoksessa 4.2.2003 kirjatun vuokraoikeuden siirron perusteella. 

Vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 30.4.2019. Vuokralainen on ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan vuokrasuhdetta.

Tontti on voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukainen rekisteritontti, joten vuokrasuhteen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin.

Nekalassa on voimassa useita asemakaavoja. Tontti 837-124-574-119 on vuodelta 1935 voimassa olevan asemakaavan mukainen asuinrakennusten korttelialuetta oleva tontti, mutta sijaitsee alueella, mihin on valmisteilla asemakaavan muutos nro 8644. Muutos koskee rakennuskiellossa olevia kortteleita 573, 574, 575, 576 ja 577 ja niiden lähellä olevia puistoja. Kaavamuutoksen tarkoituksena on ajanmukaistaa asemakaavat suojelunäkökohdat huomioiden. Kaava vahvistunee huhtikuun 2019 loppuun mennessä.

Asemakaavamuutoksen nro 8644 mukaisella alueella olevien tonttien vuokrasuhteita tulisi jatkaa uusilla vuokrasopimuksilla uusituin vuokraehdoin asunto- ja maapolitiikan linjauksia noudattaen siten, että tonteille tulisi vahvistaa vuokra sekä voimassa olevan kaavan, että valmisteilla olevan uuden kaavan mukaisesti.

Tontin 837-124-574-119 pinta-ala on 600 m² ja asemakaavan mukainen/asemakaavasta tulkittu rakennusoikeus 170 k-m². Tontin vuosivuokra vuonna 2018 oli 321,78 euroa.

Asemakaavamuutoksen nro 8644 mukaan tontin pinta-ala on 600  m2 ja rakennusoikeus 150  k-m2.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontille vuokra seuraavasti:

  Nykyinen kaava/euroa Uusi kaava/euroa
Perusvuokra 128,40 120,85

Tämän hetkinen vuosivuokra

2.500,00 2.353,00

 

 

 

 

Päätös

********* vuokratun tontin 837-124-574-119 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 1.5.2019–30.4.2069.

Tontin 837-124-574-119 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan alla olevan taulukon mukaiset vuokrat:

  Nykyinen kaava/euroa Uusi kaava/euroa
Perusvuokra 128,40 120,85

Tämän hetkinen vuosivuokra

2.500,00 2.353,00

 

 

 

 

Mikäli asemakaavamuutos nro 8644 ei ole tullut lainvoimaiseksi 1.5.2019 mennessä, peritään vuokraa 128,40 perusvuokran mukaisesti asemakaavamuutoksen nro 8644 lainvoimaiseksi  tuloa seuraavan kuukauden alkuun asti.

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere