§ 597 Tontin 837-129-817-2 vuokra-ajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1816/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

12.9.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Lassi Anttila, puh. 040 147 4379 ja tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi, maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi 040 806 4007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tontin 837-129-817-2 vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 31.10.2019.  Asunto- ja kiinteistölautakunnan 17.4.2019 §:ssä 59 tekemän päätöksen perusteella tontin vuokra-aikaa on jatkettu 1.11.2019 - 31.10.2069 uusituin vuokraehdoin. Tontin uudeksi perusvuokraksi on vahvistettu 8.853,88 euroa vuodessa, jolloin tämänhetkinen vuosivuokra on 172.474 euroa. Tontin vuokralainen on jättänyt 17.5.2019 kirjatun oikaisuvaatimuksen koskien tontin 837-129-817-2 vuokra-ajan jatkamista koskevaa Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöstä.

Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunta on päätöksellään 19.06.2019 § 98 hylännyt tontin vuokralaisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

Valittaja on vaatinut, että Tampereen kaupunki velvoitetaan suhteellistamaan tontinvuokran nousun vastamaan korttelin muiden asuinrakennuksiltaan identtisten yhtiöiden tontinvuokrien välistä vuosittaista prosentuaalista nousua. Valittaja on myös pyytänyt hallinto-oikeutta tutkimaan, onko Tampereen kaupungin päätöksessä noudatettu hallintolain 6 §:n sisältämää velvoitetta noudattaa tasapuolisuutta ja suhteellisuutta. Valittajan mukaan tontinvuokran korotus verrattuna samassa korttelissa sijaitsevaan viereiseen kiinteistöön, joka on julkisivultaan ja huoneistoltaan identtinen sekä saman arkkitehdin suunnittelema, ei täytä hallintolain 6 § :n edellyttämiä hyvän hallinnon tunnusmerkkejä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt kaupungilta lausuntoa valituksen johdosta. Lausunnon määräpäivä on 12.9.2019. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on myös lähettänyt 3.9.2019 päivätyn asiakirjan liitettäväksi aikaisemmin lausunnolle lähetettyihin asiakirjoihin. Edellä mainittu asiakirja pitää sisällään valittajan asiakirjapyynnön koskien Newsec Valuation Oy:n laatimaa alkuperäistä raporttia.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 37 §:n mukaan palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa osalta muun ohella muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä. Palvelualueen johtaja voi hallintosäännön mukaisesti siirtää päätösvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen 4.9.2019 päivätyn toimintasäännön yleishallintoa koskevan liitteen mukaan kiinteistöjohtajalle on siirretty päätösvalta muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä sekä muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä sekä kanteluihin vastaamisesta yhteistyössä konserniohjausyksiöiden kanssa.

Lakimies Lassi Anttilan ja tonttipäällikkö Aila Tauran valmistelema ehdotus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annettavaksi lausunnoksi on liitteenä. Ehdotuksen mukaan valitus tulee jättää ensisijaisesti osittain tutkimatta ja muilta osin hylätä. Toissijaisesti valitus tulee hylätä kokonaan. Päätös ei ole ollut lainvastainen.

Valituskirjelmä sekä asiakirjapyyntö sisältävät henkilötietoja, minkä johdosta niitä ei julkaista kaupungin internet-sivuilla.

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annetaan liitteen mukainen lausunto tontin 837-129-817-2 vuokra-ajan jatkamista koskevan valituksen johdosta ja lakimies Lassi Anttila valtuutetaan allekirjoittamaan lausunto.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtajan 1. varahenkilö Heli Toukoniemi

Organisaatiotieto

Tampere