§ 319 Tontin 837-327-7681-9 sopimussakon kohtuullistaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7607/10.00.03/2017

Päätöspäivämäärä

21.4.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Jaana Rimpi-Muhonen, puh. 040 801 6777, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tontti Vuores-7681-9 (837-327-7681-9) on vuokrattu kiinteistöjohtajan päätöksellä 11.7.2013 § 671. Sopimus on allekirjoitettu 14.11.2013 ja voimassa 1.7.2013 - 30.6.2063.

Vuokrasopimuksen 2. kohdan mukaan vuokramies sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen kolmen (3) vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Vuokranantaja voi kirjallisesta hakemuksesta erityisistä syistä pidentää tässä tarkoitettuja rakentamisaikoja.

Tontin Vuores-7681-9 vuokrasopimuksen 2. kohdan mukainen rakentamisvelvoiteaika päättyi alun perin 30.6.2016. Sitä jatkettiin 30.6.2017 asti kiinteistöjohtajan päätöksellä 9.8.2016 § 369 ja edelleen 31.12.2018 asti kiinteistöjohtajan päätöksellä 26.6.2018 § 511.

Käyttöönottotarkastusta ei 31.12.2018 mennessä oltu tehty eikä rakentamisvelvoiteaikaa enää jatkettu. Sopimuksen 18. kohdan mukaisen sopimussakon periminen aloitettiin. Vuodelta 2019 perittiin sopimussakkoa 4.852,48 euroa.

Kohteella tehtiin osittainen loppukatselmus 6.3.2020.

Vuoden 2020 sopimussakko olisi 7.353,48 euroa eli kolme kertaa vuoden 2020 vuokra.

Vuokralainen on kirjeellään 6.3.2020 pyytänyt sopimussakon kohtuullistamista. Perusteluna pyynnölle on rakennusluvan saannin viivästyminen ja sen vaikutus rakentamisen aloitukseen.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Tontin Vuores-7681-9 vuokrasopimuksen kohdan 18. mukaista sopimussakkoa kohtuullistetaan siten, että sakkoa peritään 1.225,58 euroa ajalta 1.1. - 29.2.2020.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere