§ 435 Tontin 837-90-8168-2 sopimussakon kohtuullistaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3301/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

9.6.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Jaana Rimpi-Muhonen, puh. 040 801 6777, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tontti Kämmenniemi-8168-2 on vuokrattu kiinteistöjohtajan päätöksellä 2.5.2013 § 381. Sopimus on allekirjoitettu 28.5.2013 ja voimassa 1.3.2013 - 28.2.2063.

Vuokrasopimuksen 2. kohdan mukaan vuokramies sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen kolmen (3) vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Vuokranantaja voi kirjallisesta hakemuksesta erityisistä syistä pidentää tässä tarkoitettuja rakentamisaikoja.

Tontin Kämmenniemi-8168-2 vuokrasopimuksen 2. kohdan mukainen rakentamisvelvoiteaika päättyi alun perin 28.2.2016. Sitä jatkettiin 28.2.2017 asti kiinteistöjohtajan päätöksellä 15.3.2016 § 100 ja edelleen 28.2.2018 asti kiinteistöjohtajan päätöksellä 14.6.2017 § 340.

Käyttöönottotarkastusta ei 28.2.2018 mennessä oltu tehty eikä rakentamisvelvoiteaikaa enää jatkettu. Sopimuksen 18. kohdan mukaisen sopimussakon periminen aloitettiin. Vuodelta 2019 perittiin sopimussakkoa 2.790,32 euroa.

Kohteella tehtiin osittainen loppukatselmus 16.4.2020.

Vuoden 2020 sopimussakko on 4.228,44 euroa eli kolme kertaa vuoden 2020 vuokra. Sakko laskutettiin 14.4.2020.

Vuokralaiset ovat kirjeellään 19.5.2020 pyytäneet sopimussakon kohtuullistamista. Perusteluna pyynnölle on rakentamisen loppuunsaattaminen ja lopputarkastuksen viivästyminen kevään 2020 koronaepidemian johdosta.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Tontin Kämmenniemi-8168-2 vuokrasopimuksen kohdan 18. mukaista sopimussakkoa kohtuullistetaan siten, että sakkoa peritään 528,56 euroa ajalta 1.3. - 15.4.2020.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere