§ 584 Tontin vuokrasopimuksen purkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4947/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

5.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, puh. 040 806 4007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tontti 837-78-7312-3 on vuokrattu kiinteistöjohtajan päätöksellä 8.1.2018 § 33 ajaksi 1.10.2017 - 30.9.2067. Vuokrasopimus on allekirjoitettu 7.2.2018.

Vuokrasopimuksen ehdon nro 2. mukaisesti vuokramies sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen kolmen (3) vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen.

Vuokranantaja voi kirjallisesta hakemuksesta erityisistä syistä pidentää tässä tarkoitettuja rakentamisaikoja. Rakentamisajalle voidaan myöntää jatkoa kuitenkin vain sillä edellytyksellä, että tontille on hyväksytty rakennuslupa ja että rakentaminen tontilla on aloitettu. Vuokranantajalla on sopimusehtojen mukaisesti oikeus purkaa tontin maanvuokrasopimus jos vuokramies laiminlyö rakentamisvelvollisuuden.

Tontin vuokraajat ovat 26.8.2020 Kiinteistötoimen yhteydenoton jälkeen lähettäneet anomuksen rakentamisvelvoiteajan jatkamiseksi. Kirjeessään he kertovat, että rakentaminen oli tarkoitus aloittaa keväällä 2020, mutta yhteiskuntaa ravistellut pandemia ja sen tuoma epävarmuus estivät rakennusprojektin aloituksen.

Talon suunnitelmat eivät ole valmiina, rakennuslupaa ei ole haettu Lupa.fi -palvelun kautta 1.10.2020 mennessä, eikä siten rakentamisen aloitus vielä useaan kuukauteen olisi mahdollista. Tontin vuokraajat kertovat myös, että heillä on urakoitsija kohteelle sovittuna. Kyseinen urakoitsija on kirjoittanut valtakirjalla tontin vuokrasopimuksen tontin vuokraajien puolesta liki kolme vuotta aiemmin ja on siten ollut tietoinen vuokrasopimuksen ehdoista. 

Edellytyksiä myöntää jatkoa rakentamisajalle ei ole.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200.000 euroa tai jos Asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat periaatteet.

Päätös

Anomus rakentamisvelvoiteajan jatkamiseksi hylätään ja tontin 837-78-7312-3 vuokrasopimus puretaan päättymään 1.10.2020.

Kyseistä tonttia koskeva vuokraoikeuden kirjaus poistetaan ja vuokraoikeuteen vahvistettu kiinnitys kuoletetaan.

Tontin vuokraajilta peritään kiinnityksen kuolettamisesta ja vuokraoikeuden poistamisesta aiheutuvat kulut.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere